กลับไปหน้าแรก ข่าว/ประชาสัมพันธ์

หลักการทำโครงการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัย

โดย: ศูนย์ภาษา(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)   วันที่: 25 เมษายน 2554  
โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการทำโครงการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัย และการเขียนผลงานวิเคราะห์ สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาองค์กรและการขอกำหนดเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการทำโครงการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัย และการเขียนผลงานวิเคราะห์ สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาองค์กรและการขอกำหนดเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น 
    

  งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์  เป็นงานเขียนขั้นสูงเพื่อองค์ความรู้ใหม่ ( Body of knowledge ) และ/ หรือเพื่อทดสอบและยืนยันองค์ความรู้เดิมที่มีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้แล้วว่ายัง เชื่อถือได้ ส่วนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เป็นการศึกษาเพื่อรับปริญญาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดม ศึกษา (สุนทร  โคตรบรรเทา, 2551:200  ) ส่วน การวิเคราะห์งาน หมายถึงกระบวนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของ งานอย่างใดอย่างหนึ่ง กระบวนการนี้จะทำให้ฝ่ายการจัดการทราบว่าจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และความรับผิดชอบอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานจึงจะทำงานนั้นให้สำเร็จลงได้ ( ริโสภาคย์  บูรพาเดชะ , 2534)  ดังนั้นทั้งงานวิจัยและการวิเคราะห์งาน เป็นกระบวนการจัดการองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ ในทุกทระทรวงและรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบต. เทศบาล อบจ. ) ซึ่งเป็นส่วนราชการที่ทำงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด

                                ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเห็นความสำคัญได้กำหนดจัดโครงการค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการทำโครงการวิจัย  การเขียนรายงานผลการวิจัย  และการเขียนผลงานวิเคราะห์สำหรับข้าราชการทุกกระทรวง  พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น เพื่อการพัฒนาองค์กรของตนเองและเพื่อความก้าวหน้าในการรับราชการซึ่งผลงาน สามารถนำไปสู่การขอกำหนดเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น    เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยตามหลักวิชาการ และการทำผลงานด้านการเขียนงานวิเคราะห์ขององค์กรตามภารกิจหน้าที่ ( Job Description )ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือ  ทั้งฝ่ายจัดฝึกอบรมได้นำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่ได้การรรับรองจากสถาบัน อุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ตลอดจนผลงานทางด้านการวิเคราะห์ของบุคคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูง ขึ้น

 

วัน เวลา และสถานที่จัดฝึกอบรม

   วันที่  18 -20  พฤษภาคม  2554    ณ   โรงแรม พีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา  PEACE LAGUNA RESORT & SPA   (www.peacelagunaresort.com )  ชายหาดอ่าวพระนาง อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

 

ค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 29  เมษายน  2554     จำนวนเงิน   4,900.-บาท

หลังวันที่  29  เมษายน 2554          จำนวนเงิน   5,200.-บาท

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   จำนวนเงิน  4,900.-บาท

หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

*หมายเหตุ (รวมค่าเอกสารการอบรม อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และอาหารว่าง แล้ว) ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางของผู้

เข้าอบรม ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการ และกำหนดการ และใบสมัครโครงการได้ที่นี่

http://www.pcc.psu.ac.th/images/stories/course_2554/manual/project2.pdf


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-7627-6401-4 โทรสาร 0-7627-6400 ในวันเวลาราชการ

เบอร์มือถือ 086-4767800

 

กฎ – ระเบียบ ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน

+ วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน - เปลี่ยนรุ่น ในกรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับ การอบรมตามวันเวลาที่สมัครไว้ วิทยาลัยอนุโลมให้มีตัวแทนได้ ทั้งนี้ต้องแจ้ง

ให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน

+ ทางวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา เปิด หรือ ปิด หลักสูตร ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารนี้

+ หลักสูตรใดที่ไม่สามารถเปิดการอบรมได้ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจะแจ้งให้ผู้สมัคร ทราบ เพื่อติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่ฝ่ายบริการชุมชน ( ตามที่ได้สมัครไว้ )

+ หลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินของท่านไว้เป็นหลักฐาน เพื่อขอรับเงินคืนเมื่อเปิดหลักสูตรไม่ได้

+ ทางวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการอบรมนำผู้ติดตามหรือผู้ที่ไม่ได้ สมัครไว้เข้ามาในห้องที่จัดอบรม

การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตได้รับใบสมัครและได้รับเงิน ค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้นอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์:  http://www.pcc.psu.ac.th

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1963
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุด
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม จิบน้ำชาสนทนาการเรียนรู้ที่แท้ ตอน วิจัยชีวิต 22 ต.ค. 2558
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิบน้ำชาสนทนาเรื่องเรียนรู้ที่แท้ “ตอนเปิดโลกการศึกษานอกรอบ” 07 ต.ค. 2558
  การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น 27 ก.ค. 2558
  เปิดหลักสูตรอบรมประจำเดือนเมษายน 2558 สำหรับบุคคลภายในและภายนอก 08 มี.ค. 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อการพัฒนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 24 พ.ย. 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายวิชาการเเละสายสนับสนุน 13 พ.ย. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.