กลับไปหน้าแรก ข่าว/ประชาสัมพันธ์

หลักการทำโครงการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัย

โดย: ศูนย์ภาษา(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)   วันที่: 25 เมษายน 2554  
โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการทำโครงการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัย และการเขียนผลงานวิเคราะห์ สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาองค์กรและการขอกำหนดเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการทำโครงการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัย และการเขียนผลงานวิเคราะห์ สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาองค์กรและการขอกำหนดเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น 
    

  งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์  เป็นงานเขียนขั้นสูงเพื่อองค์ความรู้ใหม่ ( Body of knowledge ) และ/ หรือเพื่อทดสอบและยืนยันองค์ความรู้เดิมที่มีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้แล้วว่ายัง เชื่อถือได้ ส่วนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เป็นการศึกษาเพื่อรับปริญญาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดม ศึกษา (สุนทร  โคตรบรรเทา, 2551:200  ) ส่วน การวิเคราะห์งาน หมายถึงกระบวนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของ งานอย่างใดอย่างหนึ่ง กระบวนการนี้จะทำให้ฝ่ายการจัดการทราบว่าจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และความรับผิดชอบอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานจึงจะทำงานนั้นให้สำเร็จลงได้ ( ริโสภาคย์  บูรพาเดชะ , 2534)  ดังนั้นทั้งงานวิจัยและการวิเคราะห์งาน เป็นกระบวนการจัดการองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ ในทุกทระทรวงและรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบต. เทศบาล อบจ. ) ซึ่งเป็นส่วนราชการที่ทำงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด

                                ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเห็นความสำคัญได้กำหนดจัดโครงการค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการทำโครงการวิจัย  การเขียนรายงานผลการวิจัย  และการเขียนผลงานวิเคราะห์สำหรับข้าราชการทุกกระทรวง  พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น เพื่อการพัฒนาองค์กรของตนเองและเพื่อความก้าวหน้าในการรับราชการซึ่งผลงาน สามารถนำไปสู่การขอกำหนดเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น    เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยตามหลักวิชาการ และการทำผลงานด้านการเขียนงานวิเคราะห์ขององค์กรตามภารกิจหน้าที่ ( Job Description )ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือ  ทั้งฝ่ายจัดฝึกอบรมได้นำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่ได้การรรับรองจากสถาบัน อุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ตลอดจนผลงานทางด้านการวิเคราะห์ของบุคคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูง ขึ้น

 

วัน เวลา และสถานที่จัดฝึกอบรม

   วันที่  18 -20  พฤษภาคม  2554    ณ   โรงแรม พีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา  PEACE LAGUNA RESORT & SPA   (www.peacelagunaresort.com )  ชายหาดอ่าวพระนาง อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

 

ค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 29  เมษายน  2554     จำนวนเงิน   4,900.-บาท

หลังวันที่  29  เมษายน 2554          จำนวนเงิน   5,200.-บาท

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   จำนวนเงิน  4,900.-บาท

หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

*หมายเหตุ (รวมค่าเอกสารการอบรม อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และอาหารว่าง แล้ว) ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางของผู้

เข้าอบรม ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

 

ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการ และกำหนดการ และใบสมัครโครงการได้ที่นี่

http://www.pcc.psu.ac.th/images/stories/course_2554/manual/project2.pdf


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-7627-6401-4 โทรสาร 0-7627-6400 ในวันเวลาราชการ

เบอร์มือถือ 086-4767800

 

กฎ – ระเบียบ ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน

+ วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน - เปลี่ยนรุ่น ในกรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้ารับ การอบรมตามวันเวลาที่สมัครไว้ วิทยาลัยอนุโลมให้มีตัวแทนได้ ทั้งนี้ต้องแจ้ง

ให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน

+ ทางวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา เปิด หรือ ปิด หลักสูตร ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารนี้

+ หลักสูตรใดที่ไม่สามารถเปิดการอบรมได้ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจะแจ้งให้ผู้สมัคร ทราบ เพื่อติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่ฝ่ายบริการชุมชน ( ตามที่ได้สมัครไว้ )

+ หลังจากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินของท่านไว้เป็นหลักฐาน เพื่อขอรับเงินคืนเมื่อเปิดหลักสูตรไม่ได้

+ ทางวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการอบรมนำผู้ติดตามหรือผู้ที่ไม่ได้ สมัครไว้เข้ามาในห้องที่จัดอบรม

การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตได้รับใบสมัครและได้รับเงิน ค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้นอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์:  http://www.pcc.psu.ac.th

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 2142
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุด
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การใช้งาน Google Apps For Education 12 ก.พ. 2559
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม จิบน้ำชาสนทนาการเรียนรู้ที่แท้ ตอน วิจัยชีวิต 22 ต.ค. 2558
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิบน้ำชาสนทนาเรื่องเรียนรู้ที่แท้ “ตอนเปิดโลกการศึกษานอกรอบ” 07 ต.ค. 2558
  การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น 27 ก.ค. 2558
  เปิดหลักสูตรอบรมประจำเดือนเมษายน 2558 สำหรับบุคคลภายในและภายนอก 08 มี.ค. 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อการพัฒนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 24 พ.ย. 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.