ผลการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
ประจำปี  2550
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน คะแนน รางวัล
(เต็ม 120 คะแนน)
1 เด็กชาย พ รณัฐ  คงทอง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 97 เหรียญทอง
2 เด็กหญิงกิรติภา  ลิกขะไชย เทศบาลวัดเสมาเมือง 96 เหรียญเงิน
3 เด็กชายธวัชชัย  แซ่เล่า เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 95 เหรียญเงิน
4 เด็กหญิงจินตพร  หีบเพ็ชร เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 94 เหรียญทองแดง
5 เด็กชายจักรกฤษณ์  รัตนาถ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 93 เหรียญทองแดง
6 เด็กหญิงโศภิษฐา  นิธิกรกุล อนุบาลนครศรีธรรมราช 92 เหรียญทองแดง
6 เด็กหญิงปภาวดี  สุขบุญทอง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 92 เหรียญทองแดง
6 เด็กชายปฏิปัน  จันทามงคล รัตนศึกษา 92 เหรียญทองแดง
6 เด็กหญิงกอแก้ว  ช่วยแก้ว เทศบาลวัดศรีทวี 92 เหรียญทองแดง
6 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลายทิพย์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 92 เหรียญทองแดง
7 เด็กหญิงนัฏฏขวัญ  พาหุรัตน์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 91 ชมเชย
7 เด็กชายสุมิตร  ไชยสวัสดิ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 91 ชมเชย
7 เด็กชายธัช  ลิ่มกุล เทศบาลวัดเสมาเมือง 91 ชมเชย
8 เด็กชายพัฒนะ  เจียวก๊ก อนุบาลนครศรีธรรมราช 90 ชมเชย
8 เด็กหญิงเบญญาภา  บุรัมพฤกษ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 90 ชมเชย
8 เด็กชายณัฐชนน  เกื้อช่วย เทศบาลวัดใหญ่ 90 ชมเชย
8 เด็กชายวัชรภัทร  ด่านคงรักษ์ เทศบาลวัดใหญ่ 90 ชมเชย
8 เด็กชายอัฐกร  ศรีเกตุ เทศบาลวัดเสมาเมือง 90 ชมเชย
8 เด็กชายภูริพงษ์  สมเชื้อ เทศบาลวัดเสมาเมือง 90 ชมเชย
8 เด็กหญิงกมลชนก  ทองอ่วม บ้านตลาด 90 ชมเชย
9 เด็กหญิงรุจิเรศ  เสวีพงศ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 89 ชมเชย
9 เด็กหญิงมลชนก  บรรเจิดเลิศ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 89 ชมเชย
9 เด็กหญิงชนัญชิดา  นุ่มน้อย เทศบาลวัดเสมาเมือง 89 ชมเชย
10 เด็กหญิงกานต์รวี รังคะวงษ์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 88 ชมเชย
10 เด็กหญิงชลลดา  ทองกรวย เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 88 ชมเชย
10 เด็กชายปวีร์  พฤกษเศรษฐ รัตนศึกษา 88 ชมเชย
10 เด็กหญิงคัตศิลป์  แซ่บ่าง เทศบาลวัดเสมาเมือง 88 ชมเชย
10 เด็กชายพรสวรรค์  พาหุบุตร วัดพระมหาธาตุ 88 ชมเชย
11 เด็กชายศุภสัณห์  สวัสดีนฤนาท อนุบาลนครศรีธรรมราช 87 -
11 เด็กหญิงนลัทพร  ราชูภิมล เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 87 -
11 เด็กหญิงลลนา  เลิศจิระวงศ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 87 -
11 เด็กชายกัญจน์  พลายชุม รัตนศึกษา 87 -
11 เด็กชายวัฒนพงศ์  ซุ่นห้วน เทศบาลวัดเสมาเมือง 87 -
11 เด็กหญิงโสภิดา  อาทรวิริยกุล เทศบาลวัดเสมาเมือง 87 -
11 เด็กหญิงปาริฉัตร  อาวุธ เทศบาลวัดเสมาเมือง 87 -
11 เด็กหญิงจิรพิชญ์  สุวรรณบำรุง เทศบาลวัดศาลามีชัย 87 -
11 เด็กชายรัฐศาสตร์  ยุกตะทัต ศรีธรรมราชศึกษา 87 -
12 เด็กหญิงรติมา  พรหมมาศ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 86 -
12 เด็กหญิงมนฑกานต์  ธุระ รัตนศึกษา 86 -
12 เด็กหญิงกาญจนา  ศรีภาวินทร์ เทศบาลวัดเสมาเมือง 86 -
12 เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขนุ้ย บ้านทวดทอง 86 -
13 เด็กชายพงศกร  ช่วยพิทักษ์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 85 -
13 เด็กชายณัฐพงศ์  เพชรชูช่วย เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 85 -
13 เด็กหญิงพวยรัตน์  รัตนะ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 85 -
13 เด็กชายรัตตพฤกษ์  ดินแดง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 85 -
13 เด็กหญิงนิศานาถ  ทองเกื้อ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 85 -
13 เด็กชายรัฐพล  ภิญโญ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 85 -
13 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ข่ายม่าน เทศบาลวัดเสมาเมือง 85 -
13 เด็กหญิงฐิตาพร  อักษรรัตน์ เทศบาลวัดเสมาเมือง 85 -
13 เด็กหญิงสุกัญญา  นารีพล เทศบาลวัดเสมาเมือง 85 -
13 เด็กหญิงวริษา  ธรรมสังวาลย์ เทศบาลวัดเสมาเมือง 85 -
13 เด็กหญิงชุติมา  หนูเกื้อ เทศบาลวัดเสมาเมือง 85 -
13 เด็กหญิงภานุชนาถ  ชินกลาง บ้านทวดทอง 85 -
13 เด็กชายพัฒนสกุล  ขุนทอง วัดพระมหาธาตุ 85 -
13 เด็กชายราชศักดิ์  รักษ์กำเนิด กาญจนศึกษา 85 -
14 เด็กชายจิรวัฒน์  สุทธิพันธ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 84 -
14 เด็กหญิงอนันตญา  ด่านผดุงทรัพย์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 84 -
14 เด็กหญิงลัลน์ลิตา  ชูแก้ว เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 84 -
14 เด็กชายปิยวัฒน์  ศรัทธากาล วัดจันพอ 84 -
14 เด็กหญิงวาศินี  ศรีอุทัย เทศบาลวัดศาลามีชัย 84 -
15 เด็กชายวริชน์  ศิริจันทรา เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 83 -
15 เด็กหญิงประภัสสร  ขาวปลอด เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 83 -
15 เด็กหญิงณัฐนิช  ตั้งเกียรติกำจาย เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 83 -
15 เด็กหญิงเบญจพร  วรรณมาศ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 83 -
15 เด็กชายบุรพล  นุ่นตา เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 83 -
15 เด็กชายอดิเทพ  กาญจนโสภณ เทศบาลวัดใหญ่ 83 -
15 เด็กชายภีมวิชญ์  ฉิมมี อนุบาลนครศรีธรรมราช 83 -
15 เด็กหญิงเพ็ญพิชญ์  พิทักษ์ธรรม เทศบาลวัดเสมาเมือง 83 -
15 เด็กหญิงพิชญา  เชาวลิต อนุบาลนครศรีธรรมราช 83 -
16 เด็กชายชนารุจ  ถนนแก้ว เทศบาลวัดท้าวโคตร 82 -
16 เด็กหญิงศิริพร  นาคัน เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 82 -
16 เด็กหญิงชลกาญจน์  พุทธิพงษ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 82 -
16 เด็กหญิงศลิษา  ทองฤกษ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 82 -
16 เด็กหญิงวิยะกาญน์  หวานดี เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 82 -
16 เด็กหญิงสุเพ็ญศรี  ปานชี เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 82 -
16 เด็กหญิงเกศิณี  กะตะเวที รัตนศึกษา 82 -
16 เด็กหญิงจรรย์อมล  มูลจันทะ รัตนศึกษา 82 -
16 เด็กหญิงนนทกร  ด้วงเรือง เทศบาลวัดใหญ่ 82 -
16 เด็กหญิงศิรประภา  เพ็งจันทร์ เทศบาลวัดเสมาเมือง 82 -
16 เด็กชายสุทธิรักษ์  สว่างวงศ์ เทศบาลวัดศาลามีชัย 82 -
17 เด็กหญิงฉัฐมาศ  พรมเดช เทศบาลวัดท้าวโคตร 81 -
17 เด็กหญิงอภิสรา  เฮ่าตระกูล เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 81 -
17 เด็กหญิงพัชรพร  สุขหอม เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 81 -
17 เด็กหญิงสุวดี  สุดทองคง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 81 -
17 เด็กหญิงปวีณ์นุช  กัลยากาญจน์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 81 -
17 เด็กหญิงเวทิตา  ลยมานุมาน อนุบาลนครศรีธรรมราช 81 -
17 เด็กหญิงปวริศา  ชนกชนีกุล เทศบาลวัดเสมาเมือง 81 -
17 เด็กชายภาณุพงศ์  บุญทองช่วย เทศบาลวัดเสมาเมือง 81 -
17 เด็กหญิงติน่า  จันทร์แก้ว เทศบาลวัดศาลามีชัย 81 -
17 เด็กหญิงสาวิณี  เกื้อนุ้ย วัดสโมสรสันนิบาต 81 -
17 เด็กชายภาณุพงศ์  วนโชติตระกูล วัดพระมหาธาตุ 81 -
17 เด็กหญิงภูริชญา  นาคะสรรค์ วัดพระมหาธาตุ 81 -
17 เด็กหญิงธญารินทร์  ทองน้อย วัดพระมหาธาตุ 81 -
18 เด็กหญิงธันย์ชนก  กล้าณรงค์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 80 -
18 เด็กหญิงปาริฉัตร  อารีพงศ์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 80 -
18 เด็กหญิงชุติมา  วิทยาพล เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 80 -
18 เด็กชายศกร  ถาวรแก้ว เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 80 -
18 เด็กหญิงธัญญานุช  รัตนวิเชียร เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 80 -
18 เด็กหญิงสิราวรรณ  รุ่งเลิศสิทธิกุล เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 80 -
18 เด็กชายฮุซัยน์  จันทรวิโรจน์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 80 -
18 เด็กชายณัฐภัทร  พัวเจริญเกียรติ รัตนศึกษา 80 -
18 เด็กหญิงปัณฑิตา  ตัณฑชน รัตนศึกษา 80 -
18 เด็กหญิงกนกวรรณ  ด้วงสุวรรณ รัตนศึกษา 80 -
18 เด็กหญิงพรลภัส  กลับนวล เทศบาลวัดเสมาเมือง 80 -
18 เด็กหญิงวิรัลพัชร  แสนเสนาะ เทศบาลวัดเสมาเมือง 80 -
18 เด็กชายณัฐ  แย้มอิ่ม อนุบาลนครศรีธรรมราช 80 -
18 เด็กชายรัชรงค์  วิมลทรง เทศบาลวัดศาลามีชัย 80 -
18 เด็กหญิงพัณณิตา  กัลยาณสิทธิกุล เทศบาลวัดศาลามีชัย 80 -
18 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองมีสุข วัดพระมหาธาตุ 80 -
19 เด็กหญิงกนกรัตน์  บรรจุสุวรรณ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 79 -
19 เด็กหญิงอารยา  ดารากัย เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 79 -
19 เด็กหญิงธิดารัตน์  คงสุข เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 79 -
19 เด็กหญิงพิชญา  เหล่ารักวิทย์ รัตนศึกษา 79 -
19 เด็กชายวัชวีร์  เลิศไกร รัตนศึกษา 79 -
19 เด็กชายฉัตรชัย  ดวงแก้ว รัตนศึกษา 79 -
19 เด็กชายธนพล  ขันทะควร เทศบาลวัดใหญ่ 79 -
19 เด็กหญิงปารวี  ศรีสงคราม เทศบาลวัดใหญ่ 79 -
19 เด็กชายณัฐพัจน์  มณฑารักษ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 79 -
19 เด็กหญิงภัททิยา  อุบลศรี เทศบาลวัดเสมาเมือง 79 -
19 เด็กหญิงสายฝน  ศรีน้ำทอง เทศบาลวัดศาลามีชัย 79 -
19 เด็กหญิงปัทนา  ตรีแก้ว กาญจนศึกษา 79 -
19 เด็กหญิงชนกาน  เนียมรินทร์ วัดพระมหาธาตุ 79 -
20 เด็กชายณัชฐศักดิ์  เหมทานนท์ เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 78 -
20 เด็กหญิงกนกกาญจน์  พจน์จำเนียร เทศบาลวัดท้าวโคตร 78 -
20 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เรืองมณี เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 78 -
20 เด็กหญิงธิติณัฏฐ์  กอเซ็ม เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 78 -
20 เด็กหญิงพรรณิกา  รักษาวงศ์ รัตนศึกษา 78 -
20 เด็กหญิงจุฑามณี  ปานอ่อน รัตนศึกษา 78 -
20 เด็กชายธนกฤต  รอดบุตร รัตนศึกษา 78 -
20 เด็กหญิงพาวิกา  วัชระการุณกิจ รัตนศึกษา 78 -
20 เด็กหญิงจามรี  ชูเมือง เทศบาลวัดใหญ่ 78 -
20 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  แซ่ภู่ เทศบาลวัดใหญ่ 78 -
20 เด็กหญิงนรรณภัทร  สวัสดิสาร เทศบาลวัดเสมาเมือง 78 -
20 เด็กหญิงเมธาวี  เมืองสุวรรณ์ เทศบาลวัดเสมาเมือง 78 -
20 เด็กชายธีรพนย์  บรรณโศภิษฐ์ วัดพระมหาธาตุ 78 -
20 เด็กชายปวริศ  พูลสวัสดิ์ วัดพระมหาธาตุ 78 -
20 เด็กหญิงพิมพิศา  ศศิธรเวชกุล วัดพระมหาธาตุ 78 -
21 เด็กชายลือกริช  กองกมล มารีย์พิทักษ์ศึกษา 77 -
21 เด็กชายวีรวัฒน์  แก้วนพ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 77 -
21 เด็กหญิงพรรณปพร  มีแก้ว เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 77 -
21 เด็กหญิงพรรษชล  ถิรจิตโต รัตนศึกษา 77 -
21 เด็กชายรศวิทย์  ติณสิริสุข รัตนศึกษา 77 -
21 เด็กหญิงเจนจิรา  มหิสรากุล รัตนศึกษา 77 -
21 เด็กหญิงบุศรินทร์  ชนะคช รัตนศึกษา 77 -
21 เด็กชายสันตวรรษ  จิตสมบูรณ์ รัตนศึกษา 77 -
21 เด็กหญิงกชกร  สิทธิมาก บ้านทวดทอง 77 -
21 เด็กหญิงชนินาถ  ทานทน วัดสโมสรสันนิบาต 77 -
21 เด็กหญิงสุทัตตา  ผิวเหมาะ วัดสโมสรสันนิบาต 77 -
21 เด็กชายนันทวิทย์  ทองประดับ วัดพระมหาธาตุ 77 -
21 เด็กหญิงแพรววนิต  สกุลหนู วัดพระมหาธาตุ 77 -
21 เด็กหญิงสุนิดา  วัตตธรรม วัดพระมหาธาตุ 77 -
22 เด็กหญิงวิตรลดา  คงอินทร์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 76 -
22 เด็กหญิงกรกช  ทัศน์นิยม เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 76 -
22 เด็กชายภัทรพงศ์  วิชัยดิษฐ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 76 -
22 เด็กชายศรายุทธ  ภารสงัด รัตนศึกษา 76 -
22 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ตั้งเอียด รัตนศึกษา 76 -
22 เด็กหญิงวศินี  เนียมแก้ว รัตนศึกษา 76 -
22 เด็กหญิงนพรัตน์  พรหมจรรย์ เทศบาลวัดใหญ่ 76 -
22 เด็กชายจตุพล  ศศิธร เทศบาลวัดใหญ่ 76 -
22 เด็กชายกฤตภาส  ตันติธรรม อนุบาลนครศรีธรรมราช 76 -
22 เด็กหญิงภิมรย์พร  บุษบรรณ์ เทศบาลวัดศาลามีชัย 76 -
22 เด็กหญิงเจตนา  หนูนิล วัดพระมหาธาตุ 76 -
22 เด็กหญิงฟองฟ้า  ทองสมัคร์ ศรีธรรมราชศึกษา 76 -
23 เด็กชายนภัทร  แสงเสน เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 75 -
23 เด็กชายพิฆเนศ  ระเบียบโอษฐ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 75 -
23 เด็กหญิงวราภรณ์  ภูมิระเบียบ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 75 -
23 เด็กชายสันตวิชญ์  จิตสมบูรณ์ รัตนศึกษา 75 -
23 เด็กชายนนทกร  แก้วเรือง รัตนศึกษา 75 -
23 เด็กชายจงเจตน์  สุขอนันต์ รัตนศึกษา 75 -
23 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองปานดี สาธิตเทศบาลวัดพชรจริก 75 -
23 เด็กหญิงชนิญญา  มากเอียด หัวไทร (เรือนประชาบาล) 75 -
23 เด็กหญิงชนิชา  ดลกิตติกุล อนุบาลนครศรีธรรมราช 75 -
23 เด็กหญิงภณัติพร  ไสยแก้ว อนุบาลนครศรีธรรมราช 75 -
23 เด็กหญิงกนกวรรณ  พลสวัสดิ์ เทศบาลวัดศาลามีชัย 75 -
23 เด็กหญิงรังสิมา  สงสุวรรณ วัดประทุมทายการาม 75 -
23 เด็กหญิงชญานิศา  ดรุณวรรณ ศรีธรรมราชศึกษา 75 -
23 เด็กหญิงสิตางค์  หวานเหลือ วัดพระมหาธาตุ 75 -
23 เด็กหญิงศิรดา  วุฒิมานพ วัดพระมหาธาตุ 75 -
24 เด็กชายอิทธิ  เหล่าชูชีพ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 74 -
24 เด็กหญิงวริษา  ทองเลี่ยมนาค รัตนศึกษา 74 -
24 เด็กชายชัชวาล  วงศ์สุนทร รัตนศึกษา 74 -
24 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริมี รัตนศึกษา 74 -
24 เด็กหญิงปิ่นประภา  คชนูด รัตนศึกษา 74 -
24 เด็กชายสุปวีณ์  แก้วบุตร รัตนศึกษา 74 -
24 เด็กชายรุสรันต์  เจะเกษม อนุบาลนครศรีธรรมราช 74 -
24 เด็กหญิงปิยะดา  สุคนธรส เทศบาลวัดศรีทวี 74 -
24 เด็กชายปารเมศ  พึ่งตระกูล เทศบาลวัดศาลามีชัย 74 -
24 เด็กชายจักรณรงค์  ภักตรามุกข์ เทศบาลวัดศาลามีชัย 74 -
24 เด็กชายพิรุฬห์  สุขขา เทศบาลวัดศาลามีชัย 74 -
24 เด็กหญิงอภิชญา  อนงค์ กาญจนศึกษา 74 -
24 เด็กชายนรภัทร  วนศิริพงศ์ วัดพระมหาธาตุ 74 -
24 เด็กหญิงศุภศิริ  นารีพล วัดพระมหาธาตุ 74 -
24 เด็กชายทัตพงศ์  วุฒิพงศ์ วัดพระมหาธาตุ 74 -
24 เด็กชายธเรศ  ณ สงขลา วัดพระมหาธาตุ 74 -
24 เด็กหญิงกุลรัตน์  รัตนนาวินกุล วัดพระมหาธาตุ 74 -
25 เด็กหญิงชุติภา  แซ่อึ่ง เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 73 -
25 เด็กหญิงศุภลักษณ์  คงเปีย เทศบาลวัดท้าวโคตร 73 -
25 เด็กชายพลวัต  กำลังเกื้อ เทศบาลวัดท้าวโคตร 73 -
25 เด็กหญิงอนรรฆนงค์  แซ่หลู่ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 73 -
25 เด็กชายพงษ์พันธ์  เงินพรหม เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 73 -
25 เด็กชายอรรคพล  รัตนติกานนท์ รัตนศึกษา 73 -
25 เด็กหญิงศรีสุดา  มาตา รัตนศึกษา 73 -
25 เด็กชายรชฏ  ชัยสงคราม รัตนศึกษา 73 -
25 เด็กหญิงชญานี  เชื้อเหล่าวานิช รัตนศึกษา 73 -
25 เด็กหญิงกนกพร  อู่ไพบูลย์สิน รัตนศึกษา 73 -
25 เด็กชายอัศวิน  นาวายนต์ เทศบาลวัดใหญ่ 73 -
25 เด็กหญิงณิชกานต์  บุษบา สาธิตเทศบาลวัดพชรจริก 73 -
25 เด็กชายอติวรรตน์  พันธุ์วงศ์ รัตนศึกษา 73 -
25 เด็กหญิงอัยยา  พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 73 -
25 เด็กหญิงพัชรพร  เทพสุวรรณ อนุบาลนครศรีธรรมราช 73 -
25 เด็กหญิงชลียา  สุขสะอาด บ้านทวดทอง 73 -
25 เด็กชายปิติภัทร  ตันเขมจารี บ้านทวดทอง 73 -
25 เด็กหญิงปวีณ์นุช  สายทอง อนุบาลนครศรีธรรมราช 73 -
25 เด็กชายดำรักษ์  ประดงจงเนตร เทศบาลวัดศาลามีชัย 73 -
25 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  หมวดคง กาญจนศึกษา 73 -
25 เด็กหญิงวนิดา  ถนิมลักษณ์ วัดสโมสรสันนิบาต 73 -
25 เด็กชายภาตา  ขาวขำ วัดพระมหาธาตุ 73 -
25 เด็กชายฉันท์ชนก  พงค์ไตรภูมิ วัดพระมหาธาตุ 73 -
25 เด็กหญิงวรรณวนัช  วรรณบวร วัดพระมหาธาตุ 73 -
25 เด็กหญิงสุนิสา  อินทรสุภา วัดพระมหาธาตุ 73 -
25 เด็กหญิงนิชาวดี  แสนเดช วัดพระมหาธาตุ 73 -
26 เด็กหญิงศิริมาศ  ถาวรวงศา เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 72 -
26 เด็กชายอัศนัย  ทองอินทร์ วัดกระดังงา 72 -
26 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่บ่าง อนุบาลนครศรีธรรมราช 72 -
26 เด็กหญิงณัชฌานันท์  สถิตย์ภูมิ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 72 -
26 เด็กหญิงคริศา  ชูพงศ์ รัตนศึกษา 72 -
26 เด็กหญิงขวัญนิชา  กอวิเศษ รัตนศึกษา 72 -
26 เด็กชายศุภวิชญ์  เขียวมา รัตนศึกษา 72 -
26 เด็กหญิงเกศศิรินทร์  จิตณาธรรม รัตนศึกษา 72 -
26 เด็กชายคณิศร  ก้องสกุลกาญจน์ รัตนศึกษา 72 -
26 เด็กชายพลยศ  ศรีสะใบ เทศบาลวัดใหญ่ 72 -
26 เด็กชายรชต  โลหะขจรพันธ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 72 -
26 เด็กหญิงรวิสรา  ขุนวิจิตร อนุบาลนครศรีธรรมราช 72 -
26 เด็กชายสรวิศ  ตันติชูศักดิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 72 -
26 เด็กหญิงวรัมพร  พิมเสน อนุบาลนครศรีธรรมราช 72 -
26 เด็กชายฐาปนพงศ์  หนูชื่น ศรีธรรมราชศึกษา 72 -
26 เด็กชายอนุพงศ์  บุญประกอบ วัดพระมหาธาตุ 72 -
26 เด็กหญิงญาณิศา  บุปผากิจ วัดพระมหาธาตุ 72 -
26 เด็กหญิงพิมพ์พิกุล  สกุลแก้ว วัดพระมหาธาตุ 72 -
26 เด็กหญิงกมลพร  พิมเสน วัดพระมหาธาตุ 72 -
27 เด็กหญิงนลินี  ขาวล้วน เทศบาลวัดท้าวโคตร 71 -
27 เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วแสง รัตนศึกษา 71 -
27 เด็กหญิงสกาวรรณ  สามัคคีภิรมย์ รัตนศึกษา 71 -
27 เด็กชายพงศ์พิสุทธ์  บุญผุด รัตนศึกษา 71 -
27 เด็กชายศุภโชค  เพชรทอง เทศบาลวัดใหญ่ 71 -
27 เด็กชายณัชพล  ตรีโทพันธ์ เทศบาลวัดใหญ่ 71 -
27 เด็กชายภูริภัทร์  มากสังข์ หัวไทร (เรือนประชาบาล) 71 -
27 เด็กชายกันตภณ  บันฑิตพิสุทธิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 71 -
27 เด็กชายเจษฏากร  กำราญศึกษา บ้านตลาด 71 -
27 เด็กหญิงโสรญา  เยี่ยมแสง เทศบาลวัดศรีทวี 71 -
27 เด็กหญิงศุภรัตน์  กลสามัญ บ้านทวดทอง 71 -
27 เด็กหญิงชิดชนก  ชาญหัตถศิลป์ บ้านทวดทอง 71 -
27 เด็กชายกรัณฑรัตน์  คีรีเพ็ชร วัดท้าวโทะ 71 -
27 เด็กชายสุทธิรักษ์  แก้วพะวงค์ เทศบาลวัดศาลามีชัย 71 -
27 เด็กชายเสกสรรค์  หนูกลัดนุ้ย วัดปลักปลา 71 -
27 เด็กหญิงภัทรพร  ศรีสงคราม วัดสโมสรสันนิบาต 71 -
27 เด็กหญิงจิตต์จรรยา  ศรีมีชัย วัดพระมหาธาตุ 71 -
27 เด็กหญิงอิษยา  บุญสุวรรณสกุล วัดพระมหาธาตุ 71 -
27 เด็กหญิงธนัญญา  เกิดทองมี วัดพระมหาธาตุ 71 -
28 เด็กชายมนัสวี  จิตมนัส ศรีธรรมราชศึกษา 70 -
28 เด็กหญิงอาจรีย์  ฉัตรสกุลพรหม เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 70 -
28 เด็กหญิงณิชกานต์  วงศ์แก้ว รัตนศึกษา 70 -
28 เด็กชายณัฐพล  ธิถา รัตนศึกษา 70 -
28 เด็กชายนิธีฤทธิ์  กำลังเกื้อ รัตนศึกษา 70 -
28 เด็กหญิงมนัสวรรณ  สังข์สุข รัตนศึกษา 70 -
28 เด็กหญิงวาสนา  ไหมละเอียด รัตนศึกษา 70 -
28 เด็กหญิงพีน่า  ชื่นชม รัตนศึกษา 70 -
28 เด็กหญิงศุภิสรา  มีสุนทร อนุบาลนครศรีธรรมราช 70 -
28 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไตรสุวรรณ ศรีธรรมราชศึกษา 70 -
28 เด็กชายไกรสร  สุจิตโตรกุล เทศบาลวัดศรีทวี 70 -
28 เด็กชายสุวินัย  สองภพ บ้านทวดทอง 70 -
28 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กฤษณะโยธิน ศรีธรรมราชศึกษา 70 -
28 เด็กหญิงมัลลิกา  พิทักษ์ วัดควนเถียะ 70 -
28 เด็กหญิงกฤษติกาญจน์  รงค์ฤทธิไชย กาญจนศึกษา 70 -
28 เด็กหญิงนภัสสร  มะลิเผือก วัดสโมสรสันนิบาต 70 -
28 เด็กหญิงศณาลักษณ์  ทรัพย์ศิริ วัดพระมหาธาตุ 70 -
28 เด็กหญิงไหมแก้ว  เพชรแก้ว วัดพระมหาธาตุ 70 -
28 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรืองนุ่น วัดพระมหาธาตุ 70 -
29 เด็กหญิงสุมาธิป  วิเชียร บ้านในเขียว1 69 -
29 เด็กชายฉัตรชัย  เกาะอ้อม เทศบาลวัดท้าวโคตร 69 -
29 เด็กชายกีรติ  ภาวิไล รัตนศึกษา 69 -
29 เด็กชายเดชชฏา  เดชสง รัตนศึกษา 69 -
29 เด็กหญิงธัญชนก  จันทนาลักษณ์ รัตนศึกษา 69 -
29 เด็กชายพีรทัด  นาคดิลก รัตนศึกษา 69 -
29 เด็กหญิงกมนชนก  บุญสิทธิ์ รัตนศึกษา 69 -
29 เด็กชายปริชญ์  มีแต้ม รัตนศึกษา 69 -
29 เด็กหญิงชนากานต์  ชูบัวทอง รัตนศึกษา 69 -
29 เด็กชายธนกฤต  นลินพิเชฐ รัตนศึกษา 69 -
29 เด็กหญิงลลิตา  แซ่ลิ่ง รัตนศึกษา 69 -
29 เด็กหญิงอังคณา  ชูช่วยพันธุ์ เทศบาลวัดศรีทวี 69 -
29 เด็กหญิงธนากานต์  อินทร์ช่วย วัดหญ้า 69 -
29 เด็กหญิงปิยวดี  นุภักดิ์ บ้านทวดทอง 69 -
29 เด็กชายวสันต์  ญาติพัฒน์ เทศบาลวัดศาลามีชัย 69 -
29 เด็กหญิงสุนิดา  สุขสถิตย์ วัดพระมหาธาตุ 69 -
29 เด็กหญิงศิรดา  ชูเดช วัดพระมหาธาตุ 69 -
29 เด็กหญิงกรรภิรมย์  เพชรศรี วัดพระมหาธาตุ 69 -
30 เด็กหญิงอรสา  จันทร์เส้ง เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 68 -
30 เด็กหญิงน้ำทอง  สรรพวีรวงศ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 68 -
30 เด็กหญิงวรัชญา  มีกรณ์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 68 -
30 เด็กชายพงศธร  โพธิ์ทอง รัตนศึกษา 68 -
30 เด็กหญิงธมลวรรณ  อาธิดากร รัตนศึกษา 68 -
30 เด็กชายธัญวรัตน์  จิตบุญ รัตนศึกษา 68 -
30 เด็กหญิงพัณณิตา  กลัดทอง รัตนศึกษา 68 -
30 เด็กหญิงธันยาภรณ์  อักษรภักดี รัตนศึกษา 68 -
30 เด็กหญิงปารณีย์  เขียวจินดา รัตนศึกษา 68 -
30 เด็กหญิงชนิภา  สุวรรณพัฒน์ รัตนศึกษา 68 -
30 เด็กหญิงจิตรลดา  เป็ดทอง รัตนศึกษา 68 -
30 เด็กหญิงนิตยา  ชูเพ็ชร เทศบาลวัดใหญ่ 68 -
30 เด็กชายภูบดินทร์  ปลักปลา เทศบาลวัดใหญ่ 68 -
30 เด็กหญิงนวภัทร  ชัยเรือง เทศบาลวัดใหญ่ 68 -
30 เด็กชายจักรภัทร  เส็งคำปาน ศรีธรรมราชศึกษา 68 -
30 เด็กชายอรรถชัย  ปรีชาวาท บ้านทวดทอง 68 -
30 เด็กชายวัชรินทร์  วัฒนาไพบูลย์ เทศบาลวัดศาลามีชัย 68 -
30 เด็กหญิงวัสสิกา  จุลแก้ว เทศบาลวัดศาลามีชัย 68 -
30 เด็กหญิงฐานิดา  แสงชาตรี ศรีธรรมราชศึกษา 68 -
30 เด็กหญิงศวิตา  ฉายสกุล ศรีธรรมราชศึกษา 68 -
30 เด็กหญิงสุรัสวดี  คุ้มปิยะผล ศรีธรรมราชศึกษา 68 -
30 เด็กชายนนทิยุต  อยู่เถาว์ ศรีธรรมราชศึกษา 68 -
30 เด็กชายศุภวัฒน์  ศุภวิมุติ กาญจนศึกษา 68 -
30 เด็กชายปิรณัฐ  จิระประดิษฐ์ผล วัดพระมหาธาตุ 68 -
30 เด็กหญิงญาดา  ธูปเทียน วัดพระมหาธาตุ 68 -
30 เด็กชายปารเมศ  ศรีเปารยะ วัดพระมหาธาตุ 68 -
30 เด็กหญิงวรพร  วานิตต์พันธ์ วัดพระมหาธาตุ 68 -
30 เด็กหญิงภัททิยา  สุขอนันต์ วัดพระมหาธาตุ 68 -
30 เด็กหญิงวิสุตา  ชุมสวัสดิ์ วัดพระมหาธาตุ 68 -
30 เด็กหญิงพินทุศร  แก้วสีนวล ศรีธรรมราชศึกษา 68 -
30 เด็กหญิงณัฐชฏาพร  ศรีเมฆ วัดพระมหาธาตุ 68 -
30 เด็กหญิงชลธิชา  อินทสระ วัดพระมหาธาตุ 68 -
31 เด็กหญิงฉัตรทริกา  คุ้มเสน บ้านคลองแคว 67 -
31 เด็กชายพัฒติพงศ์  สุขยืน บ้านคลองตีนเป็ด 67 -
31 เด็กหญิงชุณากานต์  เพชรผุด เทศบาลวัดท้าวโคตร 67 -
31 เด็กชายนพปฏล  หวังสุด รัตนศึกษา 67 -
31 เด็กหญิงชญานิน  สืบถวิลกุล รัตนศึกษา 67 -
31 เด็กหญิงอนงค์นาถ  นกแก้ว รัตนศึกษา 67 -
31 เด็กหญิงนิศารัตน์  รัตนบุรี รัตนศึกษา 67 -
31 เด็กหญิงณัฐกานต์  ผ่องศรี เทศบาลวัดใหญ่ 67 -
31 เด็กชายชานน  ฤทธิเดช เทศบาลวัดใหญ่ 67 -
31 เด็กชายธฤต  สัจจมาศ รัตนศึกษา 67 -
31 เด็กชายณัฐชน  ชุมทอง หัวไทร (เรือนประชาบาล) 67 -
31 เด็กชายวฬาพล  รอดแสง บ้านทวดทอง 67 -
31 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เชาวนะ เทศบาลวัดศาลามีชัย 67 -
31 เด็กหญิงพณัตตา  เที่ยวแสวง ศรีธรรมราชศึกษา 67 -
31 เด็กหญิงณหทัย  ไวโรจน์พันธุ์ ศรีธรรมราชศึกษา 67 -
31 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจห้าว บ้านเขาใหญ่ 67 -
31 เด็กหญิงวรางคณ์  วิเชียรรัตน์ วัดพระมหาธาตุ 67 -
31 เด็กหญิงบุสริน  ศรีเจริญ วัดพระมหาธาตุ 67 -
31 เด็กชายธนวัฒน์  เร็วอุไร วัดพระมหาธาตุ 67 -
31 เด็กหญิงไอริณ  อำมะระ วัดพระมหาธาตุ 67 -
32 เด็กหญิงปภาวี  เกษเหมือน เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 66 -
32 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชูแข รัตนศึกษา 66 -
32 เด็กหญิงทักษพร  ภู่พรหมมินทร์ รัตนศึกษา 66 -
32 เด็กชายศิรวิชญ์  เชื้อชมสุข เทศบาลวัดใหญ่ 66 -
32 เด็กชายพัดยศ  พูลสวัสดิ์ เทศบาลวัดใหญ่ 66 -
32 เด็กหญิงวรินทร์พรรณ์  ศรีสังข์แก้ว เทศบาลวัดใหญ่ 66 -
32 เด็กชายอาริย์ธัช  วรรณปทุมจินดา อนุบาลนครศรีธรรมราช 66 -
32 เด็กหญิงพรรณิภา  เย็นเอง เทศบาลวัดศรีทวี 66 -
32 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองคำ บ้านทวดทอง 66 -
32 เด็กชายนราวิชญ์  พรหมณา บ้านทวดทอง 66 -
32 เด็กหญิงเพ็ญพนิต  ทามาลี ศรีธรรมราชศึกษา 66 -
32 เด็กชายฤทธิรงค์  จันทร์โชติ วัดพระมหาธาตุ 66 -
32 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สมประดิษฐ์ วัดพระมหาธาตุ 66 -
32 เด็กชายพาสน์  บุญญานุพงศ์ วัดพระมหาธาตุ 66 -
32 เด็กหญิงปนัฐธยาน์  ปัญนะ วัดพระมหาธาตุ 66 -
32 เด็กชายพีรพัฒน์  จีนาพันธุ์ วัดพระมหาธาตุ 66 -
32 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองรัตน์ วัดพระมหาธาตุ 66 -
33 เด็กหญิงนารินุช  ชูชีพ บ้านในเขียว1 65 -
33 เด็กหญิงวิลาสิณี  นรินทร์รัตน์ เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 65 -
33 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รัตนบุรี รัตนศึกษา 65 -
33 เด็กชายพงศ์ภัค  สืบถวิลกุล รัตนศึกษา 65 -
33 เด็กชายศุภณัฐ  ไผ่สีทอง รัตนศึกษา 65 -
33 เด็กหญิงสุรัสวดี  ศรีสุธรรม รัตนศึกษา 65 -
33 เด็กหญิงนวพร  เลิศตระกูล รัตนศึกษา 65 -
33 เด็กหญิงพิริรักษ์  คงแก้ว รัตนศึกษา 65 -
33 เด็กชายจิระวัฒน์  หนูทองแก้ว เทศบาลวัดใหญ่ 65 -
33 เด็กหญิงมนัสชนก  ทองจันทร์ เทศบาลวัดใหญ่ 65 -
33 เด็กหญิงจันทมาศ  จันทร์ยืนยง เทศบาลวัดศรีทวี 65 -
33 เด็กชายพงศกร  กิจเกตุ บ้านทวดทอง 65 -
33 เด็กหญิงทัศนียา  ชฏารัตน์ บ้านทวดทอง 65 -
33 เด็กหญิงกวิสรา  มณีฉาย บ้านทวดทอง 65 -
33 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คงสนิท วัดสวนหมาก 65 -
33 เด็กชายเออออ  คำแป้น เทศบาลวัดศาลามีชัย 65 -
33 เด็กหญิงฉัตรธิดา  สุขทอง ศรีธรรมราชศึกษา 65 -
33 เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์มณี วัดควนเถียะ 65 -
33 เด็กหญิงปริยฉัตร  เสือเฒ่า กาญจนศึกษา 65 -
33 เด็กชายกันตพงศ์  คงนุกูล วัดพระมหาธาตุ 65 -
33 เด็กหญิงณิชารีย์  ทิพย์บุญแก้ว วัดพระมหาธาตุ 65 -
33 เด็กหญิงกชกร  ช่อมณี วัดพระมหาธาตุ 65 -
34 เด็กหญิงวาสนา  รัญจวนจิตร เทศบาลวัดท้าวโคตร 64 -
34 เด็กหญิงอรจิรา  ชื่นชม เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 64 -
34 เด็กหญิงกัญญ์วรา  จินตฤทัย รัตนศึกษา 64 -
34 เด็กชายปกลชัย  พิมลรัฐ รัตนศึกษา 64 -
34 เด็กหญิงธัญสิริ  ถิรจิตโต รัตนศึกษา 64 -
34 เด็กหญิงศิริพร  พงศ์สว่าง รัตนศึกษา 64 -
34 เด็กหญิงทักษพร  คำรังษี รัตนศึกษา 64 -
34 เด็กหญิงพชรพร  ขวัญเมือง รัตนศึกษา 64 -
34 เด็กชายพิชาญศ  สงเจริญ รัตนศึกษา 64 -
34 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แร่ทอง รัตนศึกษา 64 -
34 เด็กหญิงภัคธีมา  ลิกขะไชย รัตนศึกษา 64 -
34 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชูสุวรรณ รัตนศึกษา 64 -
34 เด็กหญิงอาภาณี  พรหมทอง เทศบาลวัดศรีทวี 64 -
34 เด็กหญิงชลธิชา  พลายหนู เทศบาลวัดศรีทวี 64 -
34 เด็กหญิงรัฐพร  มุ้งส่าง บ้านทวดทอง 64 -
34 เด็กหญิงยลดา  จำนงค์รัตน์ บ้านทวดทอง 64 -
34 เด็กหญิงจารวี  ชูภิรมย์ ดรุณศึกษา 64 -
34 เด็กหญิงสร้อยทิพย์  แก้วบุปผา เทศบาลวัดศาลามีชัย 64 -
34 เด็กหญิงภัทราพร  ลินรัตนกุล ศรีธรรมราชศึกษา 64 -
34 เด็กหญิงมณีนุช  จิตต์มั่น วัดสโมสรสันนิบาต 64 -
34 เด็กหญิงปาริฉัตร  จิตต์โสภณ วัดพระมหาธาตุ 64 -
34 เด็กหญิงปนิตา  แสงมณี วัดพระมหาธาตุ 64 -
35 เด็กชายจักราวุธ  จินดากาญจน์ เทศบาลวัดท้าวโคตร 63 -
35 เด็กหญิงกุลธิรา  กิ่งก้าน เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 63 -
35 เด็กหญิงนันทินี  คุ้มผล วัดมุจลินทราวาส 63 -
35 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ติว รัตนศึกษา 63 -
35 เด็กหญิงขวัญชนก  ทักขิณะ รัตนศึกษา 63 -
35 เด็กหญิงธนัชพร  ก่อเจริญวัฒน์ รัตนศึกษา 63 -
35 เด็กหญิงนิตย์ชนก  เจริญรูป รัตนศึกษา 63 -
35 เด็กชายชลนที  เชื้อเหล่าวานิช รัตนศึกษา 63 -
35 เด็กหญิงวิชญา  ปานมา เทศบาลวัดใหญ่ 63 -
35 เด็กชายธีรพันธุ์  นวลแก้ว อนุบาลนครศรีธรรมราช 63 -
35 เด็กหญิงสุดารัตน์  เมืองแก้ว วัดสวนหมาก 63 -
35 เด็กหญิงอัจฉกาญจน์  กาญจะโน เทศบาลวัดศาลามีชัย 63 -
35 เด็กชายสัจจพงศ์  เดชศรีจันทร์ ชุมชนบ้านนาวา 63 -
35 เด็กหญิงบุสรียา  ศรีสว่าง วัดประทุมทายการาม 63 -
35 เด็กหญิงศักดิ์พณิช  ไชยกาญจน์ ศรีธรรมราชศึกษา 63 -
35 เด็กหญิงวงศ์ระพี  ศรีมุกข์ ศรีธรรมราชศึกษา 63 -
35 เด็กหญิงปาณิสรา  โพธิภักดี กาญจนศึกษา 63 -
35 เด็กหญิงกันทิมา  ใจห้าว วัดขรัวช่วย 63 -
35 เด็กหญิงสุภาวดี  เสนขวัญแก้ว วัดพระมหาธาตุ 63 -
35 เด็กหญิงจุฑาริณี  อนันตพืช วัดพระมหาธาตุ 63 -
35 เด็กหญิงวสุธา  ชาติกุล วัดพระมหาธาตุ 63 -
36 เด็กหญิงพรนภา  บัวเพชร รัตนศึกษา 62 -
36 เด็กชายกฤษฏาพันธ์  พรหมเพศ รัตนศึกษา 62 -
36 เด็กหญิงชินธัญญา  มณีฉาย รัตนศึกษา 62 -
36 เด็กชายนรวิชญ์  นนทนาพันธ์ รัตนศึกษา 62 -
36 เด็กหญิงณงนุช  ชนะสุมน รัตนศึกษา 62 -
36 เด็กชายสรวิชญ์  พูลสุข รัตนศึกษา 62 -
36 เด็กชายศุภณัฐ  ช่วยคุ้ม รัตนศึกษา 62 -
36 เด็กหญิงสมฤดี  ฤทธิรัตน์ สาธิตเทศบาลวัดพชรจริก 62 -
36 เด็กหญิงศยามล  สมเปีย บ้านทวดทอง 62 -
36 เด็กชายอุดมศักดิ์  เบิกบาน เทศบาลวัดศาลามีชัย 62 -
36 เด็กชายบันลือศักดิ์  รักษาชาติ วัดลำนาว 62 -
36 เด็กหญิงอติกาญจน์  ไชฉิม ศรีธรรมราชศึกษา 62 -
36 เด็กหญิงธิดารัตน์  ถนนทิพย์ กาญจนศึกษา 62 -
36 เด็กหญิงสาธิตา  ฉะพงศ์ภพ วัดพระมหาธาตุ 62 -
36 เด็กชายปิยณัฐ  สงวนถ้อย วัดพระมหาธาตุ 62 -
36 เด็กชายจารุวิทย์  หลวงนา วัดพระมหาธาตุ 62 -
37 เด็กชายรัชต์ธร  จรเสมอ รัตนศึกษา 61 -
37 เด็กหญิงจิรัชญา  จิตรัตน์ รัตนศึกษา 61 -
37 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์พิพันธ์ รัตนศึกษา 61 -
37 เด็กหญิงกนิษฐา  จึงสกุลเจริญ รัตนศึกษา 61 -
37 เด็กหญิงศิริกัญญา  ธัญญากร รัตนศึกษา 61 -
37 เด็กหญิงณัฐวรา  เนียมแก้ว รัตนศึกษา 61 -
37 เด็กหญิงธีรตา  ปรีชา รัตนศึกษา 61 -
37 เด็กหญิงวทานีย์  ฟุ้งตระกูล อนุบาลนครศรีธรรมราช 61 -
37 เด็กหญิงสกุลรัตน์  ยี่สกุล บ้านอินทนิน 61 -
37 เด็กหญิงนิสาชล  รอดบัวทอง ศรีธรรมราชศึกษา 61 -
37 เด็กหญิงโชติรส  ชื่นชวลิต ศรีธรรมราชศึกษา 61 -
37 เด็กหญิงณิพดา  จิตต์มั่น วัดสโมสรสันนิบาต 61 -
37 เด็กชายวรัญชิต  มีสวัสดิ์ วัดพระมหาธาตุ 61 -
37 เด็กหญิงณิชา  กำลังเกื้อ วัดพระมหาธาตุ 61 -
37 เด็กหญิงหรงมล  ตรีตรง วัดพระมหาธาตุ 61 -
38 เด็กชายมารุต  แถมจันทร์ บ้านคลองตีนเป็ด 60 -
38 เด็กหญิงพนิตา  เหลืองอรุณ รัตนศึกษา 60 -
38 เด็กหญิงภาวินี  ธิถา รัตนศึกษา 60 -
38 เด็กชายพงศกร  ช่วยเกิด รัตนศึกษา 60 -
38 เด็กหญิงทิพย์วดี  มากแก้ว รัตนศึกษา 60 -
38 เด็กชายปฐวี  อินทรีวอน รัตนศึกษา 60 -
38 เด็กชายพงศ์อธิป  มารคคงค์แก้ว รัตนศึกษา 60 -
38 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  หัวใจ รัตนศึกษา 60 -
38 เด็กชายพีระพัฒน์  ชัยหงษ์ รัตนศึกษา 60 -
38 เด็กหญิงอสมา  ยี่สุ่น รัตนศึกษา 60 -
38 เด็กหญิงธนัชพร  คูหาพงศ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 60 -
38 เด็กหญิงอภิชนาถ  อรุณกมล อนุบาลนครศรีธรรมราช 60 -
38 เด็กชายกษิดิ์เดช  เจตนุรักษ์ บ้านทวดทอง 60 -
38 เด็กชายทัตเทพ  ระเบียบเลิศ เทศบาลวัดศาลามีชัย 60 -
38 เด็กหญิงลักษิกา  ว่องไว ศรีธรรมราชศึกษา 60 -
38 เด็กหญิงพรพิมล  หอมเกตุ กาญจนศึกษา 60 -
38 เด็กหญิงกนกพรรณ  พาลีวล วัดขรัวช่วย 60 -
38 เด็กชายณภัทร  สุวรรณนพ วัดพระมหาธาตุ 60 -
38 เด็กหญิงชินินารถ  ปริศวงศ์ วัดพระมหาธาตุ 60 -
38 เด็กหญิงณัฐวดี  พิชคุณ วัดพระมหาธาตุ 60 -
38 เด็กชายอภิพัฒน์  เพียรจัด วัดพระมหาธาตุ 60 -
38 เด็กหญิงธนัชชา  ศรีษะแก้ว วัดพระมหาธาตุ 60 -
38 เด็กหญิงวรรณพร  อุปลา วัดพระมหาธาตุ 60 -
39 เด็กหญิงสิดาพร  ศรีถัทธ์ เทศบาลวัดท้าวโคตร 59 -
39 เด็กชายณัฐวุฒิ  พิกุลจร เทศบาลวัดท้าวโคตร 59 -
39 เด็กหญิงวริษา  ปรสันติสุข รัตนศึกษา 59 -
39 เด็กชายธนภัส  เมืองไพศาล รัตนศึกษา 59 -
39 เด็กหญิงภาวิณี  หนูเกลี้ยง รัตนศึกษา 59 -
39 เด็กหญิงณัฐธิดา  พฤษพนม รัตนศึกษา 59 -
39 เด็กชายพรพิรุฬห์  จิตเอื้อกุล รัตนศึกษา 59 -
39 เด็กหญิงอติกานต์  จันทร์คลิ้ง เทศบาลวัดใหญ่ 59 -
39 เด็กชายราชันย์  เกิดขำ วัดห้วยพระ 59 -
39 เด็กหญิงพัชลดา  วรวุฒิพุทธพงศ์ บ้านทวดทอง 59 -
39 เด็กหญิงสมฤดี  ถิ่นกาญจน์ บ้านทวดทอง 59 -
39 เด็กหญิงนิศารัตน์  จันทรชิต วัดสวนหมาก 59 -
39 เด็กหญิงกมลพร  คงแก้ว ศรีธรรมราชศึกษา 59 -
39 เด็กชายอานนท์  รัญเสวะ วัดพระมหาธาตุ 59 -
39 เด็กชายวิรุณ  สุดสาย วัดพระมหาธาตุ 59 -
40 เด็กหญิงวาสนา  จันทรมณี บ้านในเขียว1 58 -
40 เด็กหญิงวริศรา  ลีเผ่าพันธุ์ รัตนศึกษา 58 -
40 เด็กหญิงศุทธินี  องค์สวัสดิ์ รัตนศึกษา 58 -
40 เด็กหญิงปาณิสรา  เตือนวีระเดช รัตนศึกษา 58 -
40 เด็กหญิงพรรณวดี  มีสวัสดิ์ รัตนศึกษา 58 -
40 เด็กหญิงณัฐนรี  พรหมศร รัตนศึกษา 58 -
40 เด็กหญิงสาวิตรี  เพชรภูมิภัทร บ้านทุ่งใคร 58 -
40 เด็กชายประเวส  การพนักงาน อนุบาลนครศรีธรรมราช 58 -
40 เด็กชายศุภวิชญ์  มณีรัตน์ บ้านตลาด 58 -
40 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จงภักดี บ้านทวดทอง 58 -
40 เด็กชายสุทธิเดช  พรรณรังษี เทศบาลวัดศาลามีชัย 58 -
40 เด็กหญิงธันย์ชนก  พงค์สวัสดิ์ วัดควนเถียะ 58 -
40 เด็กชายวัชรพงศ์  หนุมาน วัดพระมหาธาตุ 58 -
40 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญศิริชัย วัดพระมหาธาตุ 58 -
40 เด็กชายธีรภัทร  นาครัตน์ วัดพระมหาธาตุ 58 -
40 เด็กหญิงภัทรพร  อากาศโชติ วัดพระมหาธาตุ 58 -
41 เด็กชายวสันต์  ทองสุข บ้านคลองแคว 57 -
41 เด็กชายสราวุฒิ  โจมฤทธิ์ บ้านทุ่งครั้ง 57 -
41 เด็กหญิงเกศกมล  ทองจีน วัดท่ายาง 57 -
41 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสุข บ้านคลองตีนเป็ด 57 -
41 เด็กหญิงชนากานต์  ชมบุญ เทศบาลวัดท้าวโคตร 57 -
41 เด็กชายกัมปนาท  พรมรัตน์พันธ์ เทศบาลวัดท้าวโคตร 57 -
41 เด็กหญิงอวัสดา  เพชรช่วย รัตนศึกษา 57 -
41 เด็กหญิงศวิตา  สุดชู รัตนศึกษา 57 -
41 เด็กชายนรวัฒน์  ขะระเขื่อน รัตนศึกษา 57 -
41 เด็กชายจอมคุณ  สุนทรานุรักษ์ รัตนศึกษา 57 -
41 เด็กชายกฤติน  กาญจนสถิตย์ รัตนศึกษา 57 -
41 เด็กชายศักรินทร์  ไชยธรรม เทศบาลวัดใหญ่ 57 -
41 เด็กหญิงกุลมาศ  บางเลี้ยง รัตนศึกษา 57 -
41 เด็กหญิงกนกรัตน์  สุรธรรม รัตนศึกษา 57 -
41 เด็กชายเมธัส  ดำมาก หัวไทร (เรือนประชาบาล) 57 -
41 เด็กหญิงสุชานุช  สุขเกิด อนุบาลนครศรีธรรมราช 57 -
41 เด็กชายชนาธิป  รัตนพาหุ อนุบาลนครศรีธรรมราช 57 -
41 เด็กหญิงชฏามาศ  เฉวียงหงส์ บ้านทวดทอง 57 -
41 เด็กหญิงศิริพร  มะลิแก้ว บ้านทวดทอง 57 -
41 เด็กหญิงวันเพ็ญ  นพรัตน์ ชุมชนวัดทอนหงส์ 57 -
41 เด็กชายภานุวัฒน์  รักชู วัดสมอ 57 -
41 เด็กชายสมิง  สิงห์โท บ้านนาเหนือ 57 -
41 เด็กชายเอกวัตร  ชำนาญ บ้านนาเหนือ 57 -
41 เด็กหญิงวิภารัตน์  ศรัทธากาล วัดท้าวโทะ 57 -
41 เด็กหญิงนิติพร  มิตรรัตน์ วัดท้าวโทะ 57 -
41 เด็กชายสันติภาพ  หลวงนา ศรีธรรมราชศึกษา 57 -
41 เด็กหญิงอุมาพร  มุสิกภาชน์ ศรีธรรมราชศึกษา 57 -
41 เด็กหญิงกรรณิการ์  ปานเสน่ห์ วัดปลักปลา 57 -
41 เด็กหญิงจรรยา  บุตรด้วง วัดปลักปลา 57 -
41 เด็กชายธนาสินธ์  พละศึก วัดพระมหาธาตุ 57 -
41 เด็กหญิงประภาศิริ  หวังสุด วัดพระมหาธาตุ 57 -
41 เด็กชายปรมัตถ์  ชูสุข วัดพระมหาธาตุ 57 -
42 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชูราษฏร์ เทศบาลวัดท้าวโคตร 56 -
42 เด็กชายทศพล  จันทร์นวล รัตนศึกษา 56 -
42 เด็กหญิงศรินทิพย์  ภักดีพลเดช วัดป่ายาง 56 -
42 เด็กชายศุภศักดิ์  ถาวร บ้านชายควน 56 -
42 เด็กหยิงญาณิศา  กระจ่างโลก เทศบาลวัดศรีทวี 56 -
42 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กล่อมเกลี้ยง วัดพระมหาธาตุ 56 -
42 เด็กหญิงบุษกร  เพ็งประพันธ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 56 -
42 เด็กชายทวิภพ  จันทรมณี บ้านทวดทอง 56 -
42 เด็กหญิงปรียาพร  ขอกลาง บ้านทวดทอง 56 -
42 เด็กหญิงสิริพร  จู่วาที วัดพระมหาธาตุ 56 -
43 เด็กหญิงจิรนารถ  ทองคำชุม รัตนศึกษา 55 -
43 เด็กหญิงณิชาภัทร  กลับศรี รัตนศึกษา 55 -
43 เด็กหญิงขวัญชนก  หนูหนอง รัตนศึกษา 55 -
43 เด็กหญิงปาณิสรา  เทพเสนา สาธิตเทศบาลวัดพชรจริก 55 -
43 เด็กหญิงอธิชา  คงรักษา รัตนศึกษา 55 -
43 เด็กชายกิตติศักดิ์  จอกทอง หัวไทร (เรือนประชาบาล) 55 -
43 เด็กชายสุกรี  ทิพย์รส บ้านคดศอก 55 -
43 เด็กหญิงนิศาชล  พรหมเกิด ศรีธรรมราชศึกษา 55 -
43 เด็กชายกรวิชญ์  อินทมุสิก บ้านตลาด 55 -
43 เด็กหญิงชลิดา  รสมัย บ้านตลาด 55 -
43 เด็กหญิงสิริกานต์  สุวรรณ บ้านทวดทอง 55 -
43 เด็กชายสะกาย  ไทยช่วย วัดท้าวโทะ 55 -
43 เด็กหญิงพาณีนุช  มีทอง บ้านอินทนิน 55 -
43 เด็กหญิงพิลัยลักษณ์  คารวัฒนาวรกุล ศรีธรรมราชศึกษา 55 -
43 เด็กชายวรพรรษ  นิลคุปต์ วัดพระมหาธาตุ 55 -
43 เด็กชายภัคพล  มันทรานนท์ วัดพระมหาธาตุ 55 -
43 เด็กชายอมรเทพ  รอดแก้ว วัดพระมหาธาตุ 55 -
43 เด็กหญิงวณิชยา  ขาวอุปถัมภ์ วัดพระมหาธาตุ 55 -
44 เด็กหญิงจรรยา  ใจห้าว บ้านทุ่งครั้ง 54 -
44 เด็กหญิงธิดาทิพย์  แตงชุม บ้านคลองตีนเป็ด 54 -
44 เด็กหญิงณิชนันทน์  แสงเงิน รัตนศึกษา 54 -
44 เด็กหญิงเมธาวดี  จินาวงศ์ รัตนศึกษา 54 -
44 เด็กชายศุภรักษ์  ชุมสมาน เทศบาลวัดใหญ่ 54 -
44 เด็กหญิงดาราลักษณ์  พูลสมบัติ เทศบาลวัดใหญ่ 54 -
44 เด็กหญิงธันยพร  อุ่นใหม่ สาธิตเทศบาลวัดพชรจริก 54 -
44 เด็กหญิงศศิรินทร์  ศรีวิชัย บ้านทวดทอง 54 -
44 เด็กชายพรพิพัฒน์  คีรีเพ็ชร วัดพรหมโลก 54 -
44 เด็กหญิงรัตนา  หวันกะเหร็ม วัดยางทอง 54 -
44 เด็กหญิงสุธาทิพย์  สัมพันธมาศ วัดสโมสรสันนิบาต 54 -
45 เด็กหญิงกรชนก  คงเกตุ บ้านทุ่งครั้ง 53 -
45 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  สังข์ศัพท์พันธ์ รัตนศึกษา 53 -
45 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กลิ่นดี รัตนศึกษา 53 -
45 เด็กชายอภิรัช  แสงศรี รัตนศึกษา 53 -
45 เด็กหญิงพรธิดารัตน์  หนูแสง สาธิตเทศบาลวัดพชรจริก 53 -
45 เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยภัทรกุล อนุบาลนครศรีธรรมราช 53 -
45 เด็กชายสุริโย  ชูกลิ่น บ้านตลาด 53 -
45 เด็กหญิงดรุณี  มณีโชติ บ้านอินทนิน 53 -
45 เด็กหญิงหทัยชนก  มณีรัตน์ บ้านทวดทอง 53 -
45 เด็กชายเบญจรงค์  อักษรพิชิต บ้านนาเหนือ 53 -
45 เด็กชายชินวัตร  จันทรภักดี วัดท้าวโทะ 53 -
45 เด็กชายพงศธร  เพิ่มพูน ศรีธรรมราชศึกษา 53 -
45 เด็กชายพงศกร  คิดดี วัดขรัวช่วย 53 -
45 เด็กหญิงรวิภา  ทองส่งโสม วัดพระมหาธาตุ 53 -
45 เด็กชายอาซีม  สรรพกิจผล วัดพระมหาธาตุ 53 -
45 เด็กหญิงอารีรัตน์  เสมอมาศ วัดพระมหาธาตุ 53 -
45 เด็กหญิงอสมาภรณ์  บุรพธานินทร์ วัดพระมหาธาตุ 53 -
45 เด็กหญิงลลิตา  ราชนิยม วัดพระมหาธาตุ 53 -
46 เด็กชายสิริวัฒน์  พูนเกตุ ดรุณศึกษา 52 -
46 เด็กหญิงสุกาญณ์ดา  เพ็ชรเรือง บ้านในเขียว1 52 -
46 เด็กหญิงนิตยา  สงช่วย บ้านคลองตีนเป็ด 52 -
46 เด็กชายศรายุทธ  คงนาค บ้านคลองตีนเป็ด 52 -
46 เด็กชายเมธี  แสนทำพล รัตนศึกษา 52 -
46 เด็กชายพงศธร  บำรุงภักดิ์ รัตนศึกษา 52 -
46 เด็กชายเริงฤทธิ์  นิยมวรรณ์ วัดป่ายาง 52 -
46 เด็กชายกิติพัฒน์  ขุนทองเพชร ศรีธรรมราชศึกษา 52 -
46 เด็กชายสหรัฐ  เนาว์รุ่งโรจน์ เทศบาลวัดใหญ่ 52 -
46 เด็กหญิงระพีพรรณ  ว่องไววาณิชย์ เทศบาลวัดใหญ่ 52 -
46 เด็กหญิงฝนทิพย์  พรหมศร หัวไทร (เรือนประชาบาล) 52 -
46 เด็กหญิงมนันยา  บุญรอด หัวไทร (เรือนประชาบาล) 52 -
46 เด็กหญิงจณิสตา  จินา อนุบาลนครศรีธรรมราช 52 -
46 เด็กชายศุภชัย  จันทร์ภักดี วัดท้าวโทะ 52 -
46 เด็กหญิงกฤติยา  ชูประสูตร วัดพรหมโลก 52 -
46 เด็กหญิงพัชรี  แก้วจำรัส วัดพรหมโลก 52 -
46 เด็กชายจิตรกร  บุญศรี เทศบาลวัดศาลามีชัย 52 -
46 เด็กหญิงสุชนนี  หน่อจันทร์หอม วัดพระมหาธาตุ 52 -
46 เด็กชายศิรวัชร  จิตสำรวย วัดพระมหาธาตุ 52 -
47 เด็กหญิงดารารัตน์  จันทร์ฝั้น บ้านคลองแคว 51 -
47 เด็กชายสืบสกุล  หนูแก้ว บ้านคลองตีนเป็ด 51 -
47 เด็กหญิงถนอมรัตน์  วาณี เทศบาลวัดท้าวโคตร 51 -
47 เด็กชายอติวิชญ์  บุญที่สุด วัดกระดังงา 51 -
47 เด็กหญิงอินทุอร  ศิริพันธ์ รัตนศึกษา 51 -
47 เด็กหญิงภัทธานันท์  นงค์นวล รัตนศึกษา 51 -
47 เด็กหญิงวณิชยา  วิบูลย์ศิลป์ รัตนศึกษา 51 -
47 เด็กชายวันชนะ  ชาโนเพ็ญศิริ หัวไทร (เรือนประชาบาล) 51 -
47 เด็กชายมารวย  สมุทรอัษฏงค์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 51 -
47 เด็กหญิงสุนิสา  เสนาคง บ้านทวดทอง 51 -
47 เด็กหญิงพนิดา  เหมทานนท์ บ้านทวดทอง 51 -
47 เด็กหญิงกมลวรรณ  มีพฤกษ์ เทศบาลวัดศาลามีชัย 51 -
47 เด็กหญิงกนกพร  พรหมเพชร วัดขรัวช่วย 51 -
47 เด็กชายศักดิ์ชัย  ดุลย์เภรี วัดพระมหาธาตุ 51 -
48 เด็กหญิงทัศนีย์  เนียมมุณี บ้านในเขียว1 50 -
48 เด็กหญิงพัชรี  ดาราไก เทศบาลวัดท้าวโคตร 50 -
48 เด็กหญิงศราพรรณ  ชูศรี วัดมุจลินทราวาส 50 -
48 เด็กหญิงศลิษา  อินทร์ทอง รัตนศึกษา 50 -
48 เด็กหญิงมัลลิกามาศ  ไชยเจริญ รัตนศึกษา 50 -
48 เด็กหญิงรัตนา  สมบูรณ์ วัดป่ายาง 50 -
48 เด็กหญิงสมฤดี  ฤทธิมาส วัดป่ายาง 50 -
48 เด็กหญิงขวัญชนก  วรฉัตรวิทยา เทศบาลวัดใหญ่ 50 -
48 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพชรชู บ้านน้ำขาว 50 -
48 เด็กหญิงชนม์ชนก  รื่นเริง ชุมชนวัดทอนหงส์ 50 -
48 เด็กชายปธานิน  อิณรงค์ วัดปลักปลา 50 -
48 เด็กหญิงวิภาวี  คงสม วัดพระมหาธาตุ 50 -
48 เด็กชายภาคภูมิ  ชูมั่น วัดพระมหาธาตุ 50 -
48 เด็กชายวรยุทธ  อุบลจง วัดพระมหาธาตุ 50 -
49 เด็กชายศุภชัย  ไชยสุภา วัดสวนพล 49 -
49 เด็กหญิงจุฬารัตน์  หนูทอง บ้านในเขียว1 49 -
49 เด็กหญิงวรรณนิสา  สุวรรณ์ บ้านทุ่งครั้ง 49 -
49 เด็กหญิงวนิดา  อ่อนแอ่น บ้านคลองตีนเป็ด 49 -
49 เด็กชายกิตตินันท์  แซ่หลี เทศบาลวัดท้าวโคตร 49 -
49 เด็กชายจารุกิตติ์  ไชยสาร รัตนศึกษา 49 -
49 เด็กชายสุเมธ  น้ำเพ็ชร รัตนศึกษา 49 -
49 เด็กชายณัฐชนน  ไกรนรา รัตนศึกษา 49 -
49 เด็กชายชยุตพงศ์  สุกช่วง รัตนศึกษา 49 -
49 เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  เพ็งระวะ วัดป่ายาง 49 -
49 เด็กหญิงวิไลพร  เพชรเกื้อ บ้านทุ่งใคร 49 -
49 เด็กหญิงนิพาพร  แก้วมณี บ้านชายควน 49 -
49 เด็กชายวุฒิศักดิ์  จันทร์แก้ว บ้านชายควน 49 -
49 เด็กหญิงวรวีร์  รังสิปันตุชาติ หัวไทร (เรือนประชาบาล) 49 -
49 เด็กหญิงหนึ่งฤดี  นาคีเภท วัดห้วยพระ 49 -
49 เด็กหญิงดาวฤดี  พงศ์กระทุง บ้านคดศอก 49 -
49 เด็กชายสุกฤษฏ์  โมสิโก อนุบาลนครศรีธรรมราช 49 -
49 เด็กหญิงจิรวรรณ  แก้วธวัชวิเศษ บ้านทวดทอง 49 -
49 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สุขกิจ บ้านนาเหนือ 49 -
49 เด็กหญิงวลินพร  เกตุแก้ว วัดประทุมทายการาม 49 -
49 เด็กหญิงมาริษา  มานเก ศรีธรรมราชศึกษา 49 -
49 เด็กหญิงอังสุมารี  ช่วยสังข์ วัดพระมหาธาตุ 49 -
49 เด็กชายกฤตย์  ศรีหรัญ วัดพระมหาธาตุ 49 -
49 เด็กหญิงวิภาวี  ธัปมาเทา วัดพระมหาธาตุ 49 -
49 เด็กหญิงฤทัยลักษณ์  พลแสง วัดพระมหาธาตุ 49 -
49 เด็กหญิงอารยา  คำศรี วัดพระมหาธาตุ 49 -
49 เด็กหญิงอติกานต์  เพ็ญนุกูล วัดพระมหาธาตุ 49 -
50 เด็กหญิงรัตนา  ธรรมชาติ บ้านคลองตีนเป็ด 48 -
50 เด็กหญิงธนิตา  สิงหพันธุ์ รัตนศึกษา 48 -
50 เด็กหญิงสุภาพร  รอดทองอยู่ รัตนศึกษา 48 -
50 เด็กชายภูมินทร์  ชำนาญแป้น รัตนศึกษา 48 -
50 เด็กชายคุณานนท์  วงษ์วิจารณ์ รัตนศึกษา 48 -
50 เด็กชายสันติภาพ  ตะกรุดเดิม รัตนศึกษา 48 -
50 เด็กหญิงอโณทัย  รักเอียด บ้านทุ่งใคร 48 -
50 เด็กหญิงวันทิพย์  คล้ายจินดา บ้านในเขียว 2 48 -
50 เด็กหญิงราตรี  จันทร์เกิด บ้านตลาด 48 -
50 เด็กชายกฤษฏา  บุญโสภาส วัดท้าวโทะ 48 -
50 เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ วัดท้าวโทะ 48 -
50 เด็กชายชินนทร์  กำจร วัดพรหมโลก 48 -
50 เด็กชายจรูญ  นามสนธ์ วัดควนยูง 48 -
50 เด็กหญิงโศธิดา  เพ็ชรช่วย ศรีธรรมราชศึกษา 48 -
50 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เดชราช วัดควนเถียะ 48 -
50 เด็กหญิงนภาพันธุ์  อินทร์ชู วัดขรัวช่วย 48 -
50 เด็กหญิงจตุร์พร  ถนอมนวล วัดพระมหาธาตุ 48 -
50 เด็กหญิงกัญนิกา  ยศกิจ วัดพระมหาธาตุ 48 -
50 เด็กหญิงอธิติยา  ศิริวัฒน์ วัดพระมหาธาตุ 48 -
51 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คงมณี บ้านคลองตีนเป็ด 47 -
51 เด็กหญิงศุภกาญจน์  แก้วศรีนวล รัตนศึกษา 47 -
51 เด็กชายเนติพันธุ์  เชื้อชาญพลล รัตนศึกษา 47 -
51 เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญมา บ้านตลาด 47 -
51 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีจรุง บ้านตลาด 47 -
51 เด็กหญิงโสภิตา  แสงพลสิทธิ์ บ้านตลาด 47 -
51 เด็กชายจัตตุพล  สิทธิบรรณ์ บ้านตลาด 47 -
51 เด็กหญิงกมลรัตน์  วุฒิพงศ์ บ้านนาเหนือ 47 -
51 เด็กหญิงปัณณธิดา  ประภัสสร ศรีธรรมราชศึกษา 47 -
51 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทินวงค์ วัดขรัวช่วย 47 -
51 เด็กชายรัชตะ  สุรภักดี วัดพระมหาธาตุ 47 -
51 เด็กหญิงกฤติยา  แก้วขาว วัดพระมหาธาตุ 47 -
52 เด็กหญิงอมรา  ชัยอ่อน รัตนศึกษา 46 -
52 เด็กชายธีรเทพ  เหมทานนท์ รัตนศึกษา 46 -
52 เด็กหญิงอัจฉรา  บวรศุภศรี รัตนศึกษา 46 -
52 เด็กชายเมธา  สุนันทเสวก วัดป่ายาง 46 -
52 เด็กหญิงศิริพร  โสทรจิตร วัดป่ายาง 46 -
52 เด็กชายพงศ์ศักดิ์  ลอยล่องชล วัดป่ายาง 46 -
52 เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินทสุวรรณ์ วัดห้วยพระ 46 -
52 เด็กชายสิทธิกร  มังหิรัญ บ้านในตูล 46 -
52 เด็กหญิงวาสนา  บานเย็น บ้านอินทนิน 46 -
52 เด็กหญิงปภัสรา  บุญฤทธิ์ บ้านอินทนิน 46 -
52 เด็กหญิงมัลลิกา  พนพนัง วัดสมอ 46 -
52 เด็กชายสิรวิชญ์  ตรงต่อจิตร วัดท้าวโทะ 46 -
52 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองประดับ วัดสวนหมาก 46 -
52 เด็กหญิงศิริรัตน์  ตลึงจิตต์ เทศบาลวัดศาลามีชัย 46 -
52 เด็กชายเดชาธร  ทองมีสุข วัดปลักปลา 46 -
52 เด็กหญิงณัฐฐาพร  วิรัตน์ธรรม วัดพระมหาธาตุ 46 -
52 เด็กชายณัฐกร  สงประเสริฐ วัดพระมหาธาตุ 46 -
53 เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีเมือง บ้านในเขียว 2 45 -
53 เด็กหญิงสุดธิดา  สมัยแก้ว บ้านชายควน 45 -
53 เด็กหญิงอนิษา  ทองรักษ์ บ้านทวดทอง 45 -
53 เด็กหญิงวันทศิลป์  ชิณเดช วัดสมอ 45 -
53 เด็กชายอนุรักษ์  ดำรักษ์ วัดสว่างอารมณ์ 45 -
53 เด็กชายสุพรชัย  จันดี วัดควนยูง 45 -
53 เด็กหญิงนลินาสน์  ร่วมรักษ์ ศรีธรรมราชศึกษา 45 -
53 เด็กชายธนพล  โสภณรัตน์ วัดพระมหาธาตุ 45 -
54 เด็กหญิงวนิดา  ยอดเนี่ยว บ้านคลองตีนเป็ด 44 -
54 เด็กหญิงลินดา  ภิรมย์รักษ์ บ้านทุ่งใคร 44 -
54 เด็กหญิงวิชชุนี  ชั่งเชื้อ บ้านในเขียว 2 44 -
54 เด็กหญิงมุกดาวรรณ  พลขันธ์ ศรีธรรมราชศึกษา 44 -
54 เด็กหญิงสุกัญญา  สายสมุทร บ้านทวดทอง 44 -
54 เด็กหญิงจิตาพิมพ์  ผลาน้อย ชุมชนวัดทอนหงส์ 44 -
54 เด็กชายธีระชัย  ตลึงจิตร วัดสมอ 44 -
54 เด็กหญิงสุวนันท์  กลับทิพย์ วัดท้าวโทะ 44 -
54 เด็กหญิงวณิชชา  ปานบุญ วัดพรหมโลก 44 -
54 เด็กหญิงชนมน  เขียนด้วง วัดประทุมทายการาม 44 -
54 เด็กหญิงกิติพร  ศรีทวี วัดควนเถียะ 44 -
54 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ศรีประเสริฐ วัดพระมหาธาตุ 44 -
55 เด็กชายฤทธิไกร  เฉลิมวรรณ์ บ้านคลองแคว 43 -
55 เด็กชายพีรพัฒน์  พิทักษ์พิเศษ บ้านคลองตีนเป็ด 43 -
55 เด็กหญิงมุขชฏาพร  ชูเมือง รัตนศึกษา 43 -
55 เด็กชายภูริณัฐ  ชำนาญแป้น รัตนศึกษา 43 -
55 เด็กชายธเนศ  เกสรินทร์ รัตนศึกษา 43 -
55 เด็กชายมติโช  หอมเกตุ รัตนศึกษา 43 -
55 เด็กชายกฤษณวงศ์  มีแสง วัดป่ายาง 43 -
55 เด็กหญิงสุลัดดา  ไชโย บ้านคดศอก 43 -
55 เด็กชายฐิติกร  เอี่ยมศิริ บ้านในตูล 43 -
55 เด็กหญิงปัทมาวรรณ  บุญอุดร บ้านตลาด 43 -
55 เด็กชายอดิชัย  เชื้อกูลชาติ วัดควนยูง 43 -
55 เด็กชายภาคภูมิ  บำรุงศรี วัดควนยูง 43 -
55 เด็กชายธิติสรณ์  เม่งห้อง วัดขรัวช่วย 43 -
55 เด็กหญิงณิชารีย์  เรืองดิษฐ์ วัดพระมหาธาตุ 43 -
56 เด็กชายอมรศักดิ์  กูนทอง บ้านคลองตีนเป็ด 42 -
56 เด็กชายสุทธิรักษ์  สุนทรพบ วัดป่ายาง 42 -
56 เด็กหญิงสุรีวรรณ  ศรีทอง บ้านในเขียว 2 42 -
56 เด็กชายปัณฑ์ธร  อนุรักษ์ บ้านชายควน 42 -
56 เด็กหญิงษัตวิท  เจริญผล บ้านตลาด 42 -
56 เด็กหญิงธัญชนก  พรรณกุลบดี บ้านอินทนิน 42 -
56 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสวัสดิ์ ชุมชนวัดทอนหงส์ 42 -
56 เด็กหญิงสุนทรี  ขนานแก้ว วัดท้าวโทะ 42 -
56 เด็กชายศิรวิทย์  ธราพร วัดพระมหาธาตุ 42 -
57 เด็กชายทศพร  ห่อแก้ว บ้านคลองตีนเป็ด 41 -
57 เด็กหญิงอนงค์นาถ  มีชัย วัดกระดังงา 41 -
57 เด็กหญิงจิระวรรณ  แสงสว่าง รัตนศึกษา 41 -
57 เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองเนื้อห้า รัตนศึกษา 41 -
57 เด็กหญิงจริญญา  นาคพันธุ์ ชุมชนวัดทอนหงส์ 41 -
57 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุวรรณฤทธิ์ วัดควนยูง 41 -
57 เด็กหญิงอรัญญา  แก้วกูล วัดควนยูง 41 -
57 เด็กหญิงขวัญฤดี  สุขหอม วัดควนยูง 41 -
58 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทพมณี รัตนศึกษา 40 -
58 เด็กหญิงวรรณิศา  สอนคง บ้านชายควน 40 -
58 เด็กหญิงปริตา  จันทรัตน์ บ้านชายควน 40 -
58 เด็กชายมลฑล  พรหมจันทร์ บ้านน้ำขาว 40 -
58 เด็กชายธีรพล  ผลหิรัญ บ้านตลาด 40 -
58 เด็กหญิงปิยนุช  รักชาติ วัดสมอ 40 -
58 เด็กชายไกรวิทย์  ทองสุข วัดท้าวโทะ 40 -
58 เด็กหญิงวาสนา  ดาขรี วัดยางทอง 40 -
59 เด็กหญิงจุฑามาศ  วงกต บ้านในเขียว1 39 -
59 เด็กชายสิทธิชัย  เปรมทวี บ้านคลองตีนเป็ด 39 -
59 เด็กหญิงปาริตา  เดชชุม บ้านคลองตีนเป็ด 39 -
59 เด็กหญิงธนัชพร  หนูพรหม บ้านทุ่งใคร 39 -
59 เด็กหญิงสิริญญา  ตันพานิช รัตนศึกษา 39 -
59 เด็กหญิงสุธิตา  รักประชา บ้านตลาด 39 -
59 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไตรเมศ วัดท้าวโทะ 39 -
59 เด็กหญิงขนิษฐา  ฤทธิ์มนตรี บ้านเขาใหญ่ 39 -
59 เด็กชายณัฐภัทร  เกษา วัดพระมหาธาตุ 39 -
60 เด็กหญิงสุติมา  เฉลิมวรรณ์ ชุมชนวัดทอนหงส์ 38 -
60 เด็กหญิงกาญจนา  ปรีชาวาด ชุมชนวัดทอนหงส์ 38 -
60 เด็กหญิงรุ่นฤดี  กล้าปราบโจร วัดสว่างอารมณ์ 38 -
60 เด็กชายจารุวัฒน์  ฉิมพลี วัดพระมหาธาตุ 38 -
60 เด็กชายธีรวัฒน์  ชูช่วย วัดพระมหาธาตุ 38 -
61 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เงินพร้อม บ้านน้ำขาว 37 -
61 เด็กหญิงนัฐธยา  อ่อนแก้ว บ้านนาเหนือ 37 -
62 เด็กชายนฤเบศ  ทองคัน วัดสวนพล 36 -
62 เด็กชายสันติภาพ  พรหมเกิด ศรีธรรมราชศึกษา 36 -
62 เด็กหญิงทัศนีย์  รัตนะ วัดสวนหมาก 36 -
62 เด็กหญิงกิตติญา  สว่างวงค์ วัดประทุมทายการาม 36 -
63 เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองรุก รัตนศึกษา 35 -
63 เด็กหญิงอรอนงค์  ปรีชาชาญ วัดป่ายาง 35 -
63 เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็งจันทร์ บ้านชายควน 35 -
63 เด็กหญิงปัทมาพร  ทองสุข บ้านชายควน 35 -
63 เด็กชายพงศกร  ภาษี บ้านน้ำขาว 35 -
63 เด็กชายจรัญ  มานพพงษ์ บ้านทวดทอง 35 -
63 เด็กหญิงสุกัญญา  ภารา วัดสมอ 35 -
63 เด็กหญิงวิไลวรรณ  จินตุลา บ้านนาเหนือ 35 -
63 เด็กหญิงภาคินี  จงภักดี วัดพระมหาธาตุ 35 -
64 เด็กหญิงศศิวิมล  เอี่ยมสกุล วัดป่ายาง 34 -
64 เด็กชายนพรัตน์  พหลภักดี วัดป่ายาง 34 -
64 เด็กชายสมพร  จินกระวีร์ ชุมชนวัดทอนหงส์ 34 -
64 เด็กหญิงชื่นกลม  วงศ์เลี้ยง วัดประทุมทายการาม 34 -
65 เด็กหญิงนิสากานต์  กุลภักดี วัดป่ายาง 33 -
65 เด็กหญิงศิริรัตน์  สุนทรพบ วัดป่ายาง 33 -
65 เด็กหญิงปาริชาติ  สามทิศ บ้านตลาด 33 -
65 เด็กชายจรัส  นามสนธ์ วัดควนยูง 33 -
66 เด็กหญิงปฐมพร  พันทวี บ้านในเขียว1 32 -
66 เด็กชายณัฐพล  มุสิกะนันท์ รัตนศึกษา 32 -
67 เด็กหญิงอมิตา  เนาว์สุวรรณ บ้านชายควน 31 -
67 เด็กชายสิทธิชัย  ศรีอุดม วัดท้าวโทะ 31 -
68 เด็กหญิงสุกัญญา  ช่วยเอื้อ วัดป่ายาง 30 -
68 เด็กหญิงศิริรัตน์  คงช่วย วัดท้าวโทะ 30 -
69 เด็กชายยุรนันท์  วิเชียร บ้านนาเหนือ 29 -
70 เด็กชายเจริญวิทย์  นิทไสว บ้านนาเหนือ 28 -
MAX 97
MEDIAN 63
MIN 28