รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ Exit Exam ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2550
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2550 และ 1-2 ธันวาคม 2550
เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ โปรแกรมวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
สถานที่: ห้องเรียนศูนย์ภาษาชั้น 3 (1931-1932)             รวม 48 คน
1 ศิลปกรรม 4511604032 นางสาวพัชรีย์ เพชรศร
2   4511604034 นางสาวมลฤดี เกื้อกิ้ม
3   4511604065 นางสาวสิริวรรณ เซ่งเอ้า
4   4511604068 นางสาวรจนาจ เสนา
5   4611604004 นางสาวสุชาดา รัตนสุวรรณ
6   4611604010 นางสาวสุดกมล หินเจริญ
7   4611604011 นายจักรพรรดิ์ พงศ์ยี่หล้า
8   4611604014 นายเสรีชัย มีเดช
9   4611604019 นายสุริยัณห์ ศรีวิเชียร
10   4611604022 นายฉัตร ฉัตรมาศ
11   4611604027 นายธนาธิปพงษ์ จงจิต
12   4611604038 นางสาวพรพรรณ คำเอียด
13   4711604003 นายสุขุมพร หมื่นไธสง
14   4711604004 นางสาวจุฑารัตน์ บุญเหลือ
15   4711604005 นางสาวนริสา สายวารี
16   4711604009 นายเกริกฤทธิ์ กิจเกตุ
17   4711604010 นายธีรวัจน์ อุดม
18   4711604014 นายธิรานันต์ ผสารพันธ์
19   4711604015 นายสัญญา ชฎารักษ์
20   4711604021 นายชำนาญ คงน้อย
21   4711604024 นางสาวประภาวี วัจนสาร
22   4711604025 นางสาวเพ็ญจันทร์ เมฆสงค์
23   4711604026 นายเศวตฉัตร ศกุนตะฤทธิ์
24   4711604028 นางสาวกฤษณา สุวรรณ
25   4711604031 นางสาวสุชาดา โต๊ะหมาด
26   4711604033 นางสาวศิริขวัญ วงศ์เมือง
27   4711604034 นายธนชัย ภิรมย์
28   4711604035 นายสมโชค เทียมสานุจิตต์
29   4711604036 นางสาวสุขุมาภรณ์ บุญแสวง
30   4711604040 นายศุภฤกษ์ สาแล๊ะ
31   4711604041 นางสาวชนิดา เนินหนู
32   4711604042 นายสมชาย ศรีสุข
33   4711604045 นางสาวอนิสา สันสน
34   4711604046 นางสาวมาเหรียม เบ็นล่าเต๊ะ
35   4711604054 นางสาวอรอุมา กุลพ่อ
36   4711604056 นายอนุรักษ์ ทิพย์บุรี
37   4711604060 นายวัชรินทร์ สุกหวาน
38   4711604102 นางสาวอรอนงค์ ทองเกียว
39   4711604103 นายพรศักดิ์ มัจฉาชาญ
40   4711604104 นายวีระพงศ์ ช่างเสียง
41   4711604106 นางสาวสุนิดา ธรรมชาติ
42   4711604107 นายนิติพงษ์ ปลอดภัย
43   4711604108 นายวัชรินทร์ ดิษฐาน
44   4711604109 นางสาวนันทนา ส้มแป้น
45   4711604110 นายอรรถวัฒน์ วุฒิพงศ์
46   4711604111 นายสุภักษร ศรีเชย
47   4711604118 นายสิทธิชัย สุขบางนบ
48   4711604119 นายวิทยา มะลี
สถานที่: ห้องเรียนศูนย์ภาษาชั้น 3 (1933-1934)              รวม 48 คน
1 นิติศาสตร์ 4711219009 นายปรัชญา ถนอมวัฒน์
2   4711219010 นายชาตรี สว่างวงศ์
3   4711219011 นายวันชัย บรรจงสุทธิ์
4   4711219012 นายเอกชัย ทองดำชุม
5   4711219016 นายธำรงค์ ศรีอุดม
6   4711219017 นายอภิเชษฐ กุญชรินทร์
7   4711219018 นายศรชัย ชำนาญแป้น
8   4711219020 นายทนงศักดิ์ กำเหนิดทอง
9   4711219021 นายภูริช พวงทอง
10   4711219025 นางสาวบุษรินทร์ บุญศรีวงศ์สกุล
11   4711219026 นายธวัชชัย หนูคง
12   4711219028 นายจุฑาวัชร พึ่งเจียก
13   4711219030 นางสาวจันทิรา ณ นคร
14   4711219033 นางสาวศิรินทรา ปรีชาชาญ
15   4711219034 นางสาวดรุณี ศรีธรรมศักดิ์
16   4711219036 นายธีรยุทธ ปล้องใหม่
17   4711219037 นายมานพ ไชยบุรินทร์
18   4711219038 นายเกียรติศักดิ์ ช้างแก้ว
19   4711219041 นายวราวุฒิ เส็นโสบ
20   4711219042 นางสาวเจสรา ทองยัง
21   4711219046 นายสิงหา เชาวลิต
22   4711219047 นายกฤษฎา คงเรือง
23   4711219048 นายนรากร ทองแท้
24   4711219049 นายทวีศักดิ์ เพ็ญบูรณ์
25   4711219051 นายเทพนิมิตร หวานสนิท
26   4711219054 นายวีรยุทธ ตั่นสกุล
27   4711219056 นายสุริยันต์ แสงระวี
28   4711219057 นายอดินันท์ หลังยาหน่าย
29   4711219058 นายสุไลหมาน อุสนุน
30   4711219059 นายมานพ แตงอ่อน
31   4711219060 นายกรวีณ์ รัตนพันธ์
32   4711219061 นายพงศ์ภัทร สุระกำแหง
33   4711219062 นางสาวแสงจันทร์ สิทธิยุทธ์
34   4711219065 นางสาวฮาบีบัส เจ๊ะมะ
35   4711219068 นางสาวฮีดาย๊ะ สะมะ
36   4711219070 นางสาววรรณี มีแย้ม
37   4711219071 นายวุฒิชัย เพ็ชรคงทอง
38   4711219072 นางสาวกนิษฐา คำแก้ว
39   4711219073 นายสิทธิชัย ชอบทำกิจ
40   4711219075 นายฮัมดี ขาวสะอาด
41   4711219077 นายจักรกริช จิตอำนวย
42   4711219078 นายสมคิด อัตตะ
43   4711219080 นายนิวิชท์ ดินเตบ
44   4711219081 นางสาวกมลทิพย์ ช่วยเดช
45   4711219082 นายสามารถ ราษฎร์นิยม
46   4711219089 นางสาวสุนันทา จันศิริ
47   4711219090 นายวิวัฒน์ พิพัฒน์ผล
48   4711219091 นายกฤษณพงศ์ โอพริก
สถานที่: ห้องประชุมพรหมโยธี ชั้น 4                             รวม 152 คน
1 การบริหารธุรกิจ 4831311127 นายอนุรักษ์ หมาดสตูล
2   4931311001 นางสาวจันทิมา คลิ้งเชื้อ
3   4931311002 นางสาวเสาวภา รัสปะ
4   4931311003 นางสาวเนตรนภา วงศ์พรต
5   4931311004 นางสาวสุมลรัตน์ เกิดศิริ
6   4931311005 นายอนุสรณ์ วิมนต์ทรง
7   4931311006 นางสาวชนาทิพย์ คงเจริญ
8   4931311007 นางสาวพรสุดา ดำเนินผล
9   4931311008 นายกฤษณะ นาคฤทธิ์
10   4931311009 นางสาววนาลี จินดานิล
11   4931311010 นางสาวกิติวดี ขาวสนิท
12   4931311012 นางสาวรัตนาภร ธานมาศ
13   4931311013 นางสาวปัทมา ศรีโมรา
14   4931311014 นางสาวนาตยา บุญณะ
15   4931311015 นางสาวจิตรวดี ทินวงศ์
16   4931311016 นางสาวนิตยา พิทยาภรณ์
17   4931311017 นางสาวกรรณิการ์ สุขเรือง
18   4931311018 นางสาวกิตติพร ภักดิ์กำเลา
19   4931311020 นางสาวจันทร์จิรา ดารารัตน์
20   4931311022 นางสาวจุรารัตน์ เนียมจันทร์
21   4931311023 นางสาวฐิติยา ขุนจันทร์
22   4931311024 นางสาววิไล นาคแก้ว
23   4931311026 นางสาวมะลิวัลย์ หยูตุ้ง
24   4931311028 นางสาวเพ็ญศรี ปานทอง
25   4931311029 นางสาวเบญจมาศ สุชาติพงศ์
26   4931311030 นางสาวอาธิตา เพชรเส้ง
27   4931311031 นายสิริชัย สารพัสดุ์
28   4931311032 นางสาวนภาวรรณ พาหุรัตน์
29   4931311033 นางสาวอนุศรา แซ่บ้าง
30   4931311034 นางสาววัศยา แสงจันทร์ทอง
31   4931311035 นางสาวยุภาวดี สิทธา
32   4931311036 นางสาววิภารัตน์ สวนกูล
33   4931311038 นางสาวจริยา พวงคลัง
34   4931311039 นางสาวอุไรวรรณ เพชรหนองชุม
35   4931311041 นางสาวเรไร ปัญญาผล
36   4931311042 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีราช
37   4931311043 นางสาวไกรอุมา หัถสรรพ
38   4931311044 นางสาวกรรณิการ์ สุทธิประจักษ์
39   4931311045 นางสาววราภรณ์ พัดคง
40   4931311047 นางสาวนิยากร กาญจนอุดม
41   4931311048 นางสาวปาริชาติ จันทร์สุวรรณ
42   4931311049 นางสาวสุปราณี ฤทธิ์พรัด
43   4931311051 นายธรรมธรรศ จันทร์พร้อย
44   4931311052 นางสาวชนุพร ชนะกาญจน์
45   4931311053 นางสาวนุชจรี ประณีตหัส
46   4931311054 นางสาวณัฐทิตา กาญจนภักดิ์
47   4931311055 นางสาวแม้นมาศ สุริโย
48   4931311058 นางสาวปิยะพร ด้วงแก้ว
49   4931311060 นางสาวฐิตินันท์ วงศ์สิงห์ชัย
50   4931311061 นางสาวพิศพณา ซื่อสัตย์
51   4931311062 นางสาวจิรภา เลาลาศ
52   4931311063 นางสาวเพ็ญศรี ชำนาญ
53   4931311064 นางสาวอมรรัตน์ หอมหวล
54   4931311067 นางสาวอัมพวรรณ ชี้แก้ว
55   4931311068 นางสาวจิราวรรณ เทพบรรจง
56   4931311069 นางสาวศิรินภา สุทธิมาศ
57   4931311073 นางสาวเนตรนภา ไชยยศ
58   4931311074 นางสาวกมลลักษณ์ ยอดทอง
59   4931311076 นางสาววิยะดา สุทธิเกิด
60   4931311077 นางสาวนิตยา พรหมเดช
61   4931311078 นางสาวอรชุลี ยงยุทธ
62   4931311079 นางสาวชุติมา ชัยชนะ
63   4931311080 นายพิทยา พรหมหมอเฒ่า
64   4931311083 นางสาวสุดารัตน์ นาคแก้ว
65   4931311084 นางสาวสาลินี พรหมจรรย์
66   4931311085 นางสาวมณีรัตน์ บัวแย้ม
67   4931311087 นางสาวจินตนา ขลิบทอง
68   4931311088 นางสาวพรทิพย์ มุสิกาเกิด
69   4931311089 นางสาวรีซา ตูแกบือซี
70   4931311090 นางสาวรัตนาภรณ์ ผลประเสริฐ
71   4931311091 นางสาวจิราภรณ์ ชูแก้ว
72   4931311092 นางสาวเกษริน รื่นสุข
73   4931311093 นางสาวพรยุพา เทียบทรง
74   4931311094 นางสาวสุพัตรา วุ่นบัว
75   4931311095 นายยศธร สุขสงวน
76   4931311096 นางสาวนุสรา หนูเอียด
77   4931311097 นางสาวภารินทร์ นิยะกิจ
78   4931311098 นางสาวกชพร จันทรวงศ์
79   4931311099 นางสาวสุภาพร พูลพิพัฒน์
80   4931311100 นางสาวเวนุกา ผลประดิษฐ์
81   4931311101 นางสาวอัญชลี แจ่มสว่าง
82   4931311102 นางสาวพิยาพร หนูรัก
83   4931311103 นางสาวสุกัญญา แก้วรัตนมณี
84   4931311104 นางสาวจิราภรณ์ สามารถ
85   4931311105 นางสาวสุรีรัตน์ ดำอุไร
86   4931311106 นายสุทิพย์ ณ นคร
87   4931311107 นางสาวจิราพร ศรีขวัญช่วย
88   4931311108 นางสาวจรรยา ทองสม
89   4931311109 นางสาวจิรา หมินหมัน
90   4931311110 นางสาวอรัญญา เวชพิศ
91   4931311111 นางสาวนุชจิรา นพกิจ
92   4931311114 ว่าที่ร.ต.เมธาวี หงษ์ทอง
93   4931311115 นางสาวอุสา ขวัญเมือง
94   4931311116 นางสาวอาลิสา ชูด้วง
95   4931311117 นางสาวศิริญญา คงกะพันธ์
96   4931311118 นางสาวจรรย์สมร นิลกรรณ์
97   4931311119 นางสาวยุพาวดี กลิ่นจันทร์
98   4931311121 นางสาววาจิรา ดีช่วย
99   4931311122 นางสาวปริชาติ มีแถม
100   4931311123 นางสาวสุพัตรา แก้วประสิทธิ์
101   4931311124 นางสาวสมพิศ แก้วสมทอง
102   4931311126 นางสาวพิมพ์ใจ จันทบุรี
103   4931311127 นางสาววรัฐฉรา หมัดจะกิจ
104   4931311128 นางสาวรัตนาภรณ์ คำจันทร์
105   4931311129 นางสาวสุจิตรา อาการักษ์
106   4931311130 นางสาวจันทร์จิรา ชัยโม
107   4931311132 นายวัชรา พนาลี
108   4931311133 นางสาววัลลี ขุนสุวรรณ
109   4931311134 นางสาวรัตนาพร ชัยโม
110   4931311135 นางสาวนิตยา พุทธพืช
111   4931311136 นางสาวฑาริกา สินธุโทวงศ์
112   4931311137 นางสาวภัทรวดี สุขกลับ
113   4931311138 นางสาวฐิตินันท์ กลสามัญ
114   4931311139 นางสาวเสาวณีย์ สิงโหพล
115   4931311140 นางสาวสุพรรณี ขุนไชยการ
116   4931311142 นางสาวขนิษฐา มั่นสกุล
117   4931311145 นางสาวนิลาวรรณ์ จุติโชติ
118   4931311146 นายสมชาย ปานยืน
119   4931311147 นางสาวสุดา พิบูลย์
120   4931311148 นางสาวอุบลรัตน์ จอมส่อง
121   4931311149 นางสาวนันทิกานต์ บุญมี
122   4931311150 นางสาววรรณยุรี คำวิจิตร
123   4931311153 นางสาวเกวลิน ศิริคำ
124   4931311154 นางสาวจิตวดี ไกรวิเชียร
125   4931311155 นางสาวลัดดาวัลย์ เที่ยวแสวง
126   4931311156 นางสาวจิรา เพชรอาวุธ
127   4931311158 นางสาววันเพ็ญ ควบคุม
128   4931311159 นางสาวจิราภรณ์ โอชาพงศ์
129   4931311161 นางสาววราภรณ์ รัตนฉวี
130   4931311162 นางสาวถวิดา สมันนุ้ย
131   4931311166 นางสาวสุจินต์ บุษบงค์
132   4931311167 นายชวลิต ไตรระเบียบ
133   4931311168 นางสาวรัชนก ศักดิ์หอม
134   4931311170 นางสาวกนกกาญจน์ ชูแก้วร่วง
135   4931311172 นางสาวจุฑารัตน์ ยิ่งบุรุษ
136   4931311173 นางสาวสุพรรษา พรมปัญพงศ์
137   4931311174 นายสามารถ ศรีโถ้ง
138   4931311176 นายธงชัย ยงคณะ
139   4931311177 นางสาวฉวีวรรณ ดีดวง
140   4931311179 นางสาวขวัญนภา หอยนุ้ย
141   4931311180 นางสาวอำภา รัตเนตร
142   4931311184 นางสาวเทพยุดา ดวงคงทอง
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4612425003 นายปกรณ์ ขันติยาภรณ์
2   4612425004 นางสาวกาญจนา บัวกิ่ง
3   4612425005 นายพรรลภ รอดภัย
4   4711425024 นางสาวโสมศิริ ศรีสวัสดิ์
5   4711425032 นางสาวอนุสรา คงทุ่ม
1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4711401002 นายปิยวัฒน์ ไชยทองงาม
2   4711401005 นางสาวสุกัญญา เอียดฤทธิ์
3   4711401008 นายสุรเชษฐ คงหอม
4   4711401016 นายเกรียงไกร กลสามัญ
5   4711401022 นายภาคภูมิ พันธ์เมฆากุล