หมวด 4
การเบิกและจ่ายเงิน


   ข้อ 11 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้ส่วนราชการวางกฤษฏีกาเงินงบประมาณขอเบิกกับกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด หรือสำนักงานคลัง

จังหวัด ณ อำเภอ แล้วแต่กรณีซึ่งเป็นสำนักเบิกเงินเดือนของผู้ใช้สิทธิ จากเงินงบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ โดยใช้รหัสหน่วยงานของส่วนราชการผู้เบิก รหัสบัญชีย่อย

ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและเขียนในช่อง “ประเภท” หลังฏีกาว่า “เงินสวัสดิการเกี่ยวการศึกษาของบุตร” ( ระบุประเภทตามรหัสบัญชีย่อย )

   ข้อ 12 การเบิกเงินสำนักงานคลังจังหวัด หรือสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ ให้เบิกได้โดยไม่ต้องขอโอนเงินจัดสรร

   ข้อ 13 ให้ผู้เบิกทำหน้างบสำคัญ โดยแสดงรายชื่อผู้ขอเบิกเงินสวัสดิการจำนวนเงินที่ขอเบิกเป็นรายบุคคล ตามแบบหน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

( แบบ 7201 ) ท้ายระเบียบนี้ 2 ฉบับ โดยให้ส่วนราชการผู้เบิกเก็บไว้เอง 1 ฉบับและใช้เป็นหน้างบใบสำคัญประกอบงบเดือนส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงาน

ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตรวจสอบ 1 ฉบับ

   ข้อ 14 เมื่อส่วนราชการได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ใช้สิทธิแล้ว ให้เขียนข้อความหรือประทับตรามีข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาทุกฉบับ

   ข้อ 15 วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีที่สถานศึกษาของทางราชการจะดำเนินการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังโดยตรง

ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

                        ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2538

 

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
(นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 
ย้อนกลับ