การเบิกค่ารักษาพยาบาล

 

                                             กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหต

                                             ข้อตกลงคุ้มครองของนักศึกษาที่เงินประกัน 100 บาท / คน

                                            ข้อตกลงคุ้มครองของนักศึกษาที่เงินประกัน 200 บาท / คน

 

การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร


                                             ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

                                             หมวด 1 การใช้สิทธิ

                                             หมวด 2 การยื่นขอเบิกเงิน

                                             หมวด 3 การรับรองการใช้สิทธิและการอนุมัติ

                                             หมวด 4 การเบิกและจ่ายเงิน

 

   

 

 

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]