อาจารย์แวว นิลพยัคฆ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2500-2505
  อาจารย์เกษม สุดหอม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2505-2511
  อาจารย์ทวี ท่อแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2511-2517
  อาจารย์สุรพันธ์ ยันต์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2517-2519
  อาจารย์ภาณุ คุณโลก อธิการวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2519-2520
  อาจารย์กลาย กระจายวงศ ์ อธิการวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2520-2526
  อาจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล อธิการวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2526-2530
  รศ.ดร.ประหยัด ลักษณะงาม อธิการวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2530-2532
  ผศ.วินัย เพชรช่วย อธิการวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2532-2536
  ผศ.ดร.เหม ทองชัย อธิการวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2536-2538
  ผศ.ดร.เหม ทองชัย อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538-2542
  ผศ.วิเชียร แก้วบุญส่ง อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2542- …