มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ ร่วมจัดกิจกรรมงาน “วันประแตก ประจำปี 2562”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับอำเภอนบพิตำ อุทยานแห่งชาติเขานัน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ประชาชนและภาคีต่างๆ จัดกิจกรรม "วันประแตก ประจำปี 2562" โดยมีนายสาทร หวังพัฒน์ นายอำเภอนบพิตำ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หน่วยอุทยานแห่งชาติเขานันที่ 5 (ห้วยเลข) หมู่ที่ 8 บ้านทับน้ำเต้า ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ในงานมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่
1. กิจกรรมในวันลูกประแตก ประจำปี 2562 พิธีเปิดป่าประ บวชป่าประ การปลูกประ ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวป่าประ เสวนา "ป่าประผืนใหญ่ที่สุดในโลก: วิถีชุมชนดั้งเดิมช่วยดูแล" กิจกรรมนิทรรศการ จากการดำเนินโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ภายใต้แผนโครงการการจัดการทรัพยากรและพัฒนานวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนในอำเภอนบพิตำ 11 โครงการ ได้แก่ ลักษณะทางชีววิทยา ความหลากหลายทางพันธุกรรม และรูปแบบการกระจายพันธุ์ของต้นประในพื้นที่อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผศ.ดร. จุฑามาศ ศุภพันธ์และคณะ) ภูมินิเวศวิถีป่าประนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผศ. ดร.จุติพร อัศวโสวรรณและคณะ) กระบวนการสร้างคุณค่าจากป่าประด้วยงานศิลปะและออกแบบแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผศ.แฉล้ม สถาพรและคณะ) การจัดการโซ่อุปทานประและผลิตภัณฑ์ประ (อ.รวิศ คำหาญพลและคณะ) องค์ประกอบทางโภชนาการ และการจัดการวัตถุดิบต้นน้ำของเมล็ดประสดให้เหมาะสมต่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่ม ในพื้นที่อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผศ.วราศรี แสงกระจ่างและคณะ) การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเมล็ดประให้เป็นสินค้าเอกลักษณ์ประจำพื้นที่อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผศ.ดร.จุรีภรณ์ นวนมุสิกและคณะ) การพัฒนากระบวนการผลิตลูกประ (ดร.นฤมล มีบุญและคณะ) การพัฒนาต้นแบบเครื่องกะเทาะและเครื่องหั่นเมล็ดประ (อ.ปริญญา หม่อมพิบูลย์และคณะ) การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน อำเภอนบพิตำ สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน (ผศ.ดร.ปรีดา นัคเรและคณะ) การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ.ตรีฤกษ์ เพชรมนต์และคณะ) การสร้างสรรค์การรำโทนนกพิทิดเพื่อสื่อสารและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวันครศรีธรรมราช (ดร.เมธาวี จำเนียรและคณะ) นอกจากนั้นยังมีการประกวด/สาธิตการวาดรูปป่าประ ระดับนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป การถ่ายรูปความหลากหลายทางชีวภาพป่าประ และแหล่งท่องเที่ยว ระดับนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป การสาธิตหุงข้าวกระบอกไม้ไผ่ การแข่งขันตำน้ำพริกประ การแข่งขันตำรับอาหารพื้นบ้าน (ประเป็นองค์ประกอบ) แข่งขันปอกประ แข่งขันหั่นประ การละเล่นพื้นบ้านด้วยลูกประ เป็นต้น

>>ชมภาพทั้งหมดคลิกที่นี่<<

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th