มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ CHE Curriculum Online
วันนี้ (9 พ.ย. 2562) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online)" ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยอาจารย์ปริญทิพย์ รัตนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมความว่า การสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นภารกิจหนึ่งที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ความสำคัญ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศนำไปสู่การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจนได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 64 หลักสูตร นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา และคุณนภัสสร กมลประเสริฐสุข นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายและตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร ในหัวข้อ “การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พร้อมตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ในวันนี้อีกด้วย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ CHE Curriculum Online ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th