มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

น.ศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- นางสาววรรณฤดี ไทยทองนุ่ม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัลผลการเรียนศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
- นางสาวอัญชิสา ศรีเมือง นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ได้รับรางวัลผลการเรียนศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมด้วยประกาศนียบัตร

- นางสาวปาริชาติ สุขเกษม นักศึกษาสาขาวิชาเคมี
- นางสาวฐาปนี จโนภาส นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
- นางสาวสุดารัตน์ ธรรมรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นางสาวอภิญญา สักคุณา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นางสาววิลาสินี ทองอร่าม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- นางสาวปรียาภรณ์ ตามี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- นางสาวอัญญารัตน์ แสงสี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- นางสาวณัฐกานต์ พิกุลงาม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

โดย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2562


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th