มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ มรภ.นศ. ร่วมกับ สสวท. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการดังกล่าวคณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในฐานะศูนย์แม่ข่ายประจำภูมิภาคใต้ ได้ดำเนินการพัฒนาครูในพื้นที่ให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหมในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณและการเรียนรู้ดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมครูและนักเรียนสู่การทดสอบ PISA ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งกิจกรรมในโครงการนี้เป็นการดำเนินการสร้างวิทยากรหลัก (Local trainer) สำหรับการดำเนินการอบรมครูในพื้นที่ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ ดังนี้ 1) เป็นศูนย์สร้างวิทยากรหลัก (Local trainer) สำหรับหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการขับเคลื่อนและผลักดันการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของโรงเรียนในท้องถิ่น โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย วิทยากรแกนนำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่าย จำนวน 150 คน (วิชาคณิตศาสตร์ 50 คน วิชาวิทยาศาสตร์ 50 คน และวิชาวิทยาการคำนวณ 50 คน) กิจกรรมประกอบด้วย 1. การบรรยายทางเรื่อง "PISA คืออะไร" 2. แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาวิทยาการคำนวณเพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดการเรียนรู้และสมรรถนะ PISA 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสมรรถนะ PISA และ 4. คลังข้อสอบ PISA นอกจากนี้การจัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร Master trainer จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 3) นางฤกษ์ฤดี นาควิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4) ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5) นายวีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  สาขาวิชาวิทยาการคำนวณ 1) ดร.รัฐพร กลิ่นมาลี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2) นางวาสนา ชาชิโย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 3) ดร.ชลิตา ชีววิริยะนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์รา รัตนโอภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม เลขาพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2) ดร.อนุรักษ์ วีระประเสริฐสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 3) นายศิรเศรษฐ ภู่ศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5) ดร.ภัทรวรรณ เพชรแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th