มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สร้างสังคมแห่งโอกาส และสร้างความสามารถแก่สังคม

การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ “การบริการด้วย Service Mind”, 2561


การจัดการความรู้ด้านวิจัย “สเทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยให้ได้รับทุนภายนอก”, 2561


การจัดการความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม”, 2561


การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต “เทคนิคสอนบรรยายให้บรรลุตาม Learning Outcome”, 2561


การจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการ “เทคนิคการบริการวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย”, 2561


การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต “เทคนิคการสอนอย่างไรให้บรรลุ Learning Outcome ของรายวิชา”, 2560


การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ “การให้บริการด้วย Service Mind”, 2560


การจัดการความรู้ด้านการวิจัย “เทคนิคการการเขียนโจทย์วิจัยอย่างไรให้ได้ทุนวิจัยจากภายนอก”, 2560