มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สร้างสังคมแห่งโอกาส และสร้างความสามารถแก่สังคม

← ก่อนหน้า


การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต “เทคนิคการสอนอย่างไรให้บรรลุ Learning Outcome ของรายวิชา” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560ลำดับองค์ความรู้ที่ได้จาก KM


วิธีการปฏิบัติ


ผลจากการปฏิบัติ

1

บรรยาย (Lecture) 

โครงรางการบรรยาย ลําดับเนื้อหาสาระ ตัวอยางประกอบการเราความสนใจ 

ช่วยให้ผู้เรียนจำนวนมากเรียนรู้เนื้อหาพร้อมกันได้ในเวลาจำกัด

2

สาธิต (Demonstration) 

การเตรียมอุปกรณ สถานที่ ความรูกอนการสาธิต ลําดับขั้นตอนในการสาธิต ประเด็นการอภิปราย

เห็นการปฏิบัติจริงประจักษ์ชัดด้วยสายตา

3

ทดลอง (Experiment)

การกําหนดจุดมุงหมาย การกําหนดขั้นตอนความรูกอน

การทดลอง การทดลองตามขั้นตอน การวิเคราะหสรุปผล

เห็นผลของการคิด  การกระทำประจักษ์ชัด

4

ทัศนศึกษา (Field trip)

การวางแผนการทัศนศึกษา การเดินทาง การศึกษาในสถานที่ การสรุปบทเรียน

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากสภาพจริง

5

อภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) 

การสุมแบงกลุมยอย วัตถุประสงค์ การอภิปราย บทบาทหนาที่ในกลุมยอย การสรุปผลการอภิปราย  การเชื่อมโยงสรุปบทเรียน

เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

6

การแสดงละคร (Dramatization) 

การเตรียมการแสดง การเตรียมบท การซักซอมการแสดง การแสดงและการชมละคร การอภิปรายสรุป             การเรียนรู

ช่วยให้เรื่องราว/สาระมีชีวิต เห็นประจักษ์ชัดด้วยตา

7

การแสดงบทบาท (Role Playing

การเตรียมการ  บทเรียน การเลือกผูแสด การแสดง            การวิเคราะหอภิปราย


เรียนรู้การเอาใจเขามาใส่ใจเรา  ช่วยให้เข้าใจความรู้สึกและพฤติกรรมของตนและของผู้อื่น

8

กรณีตัวอย่าง (Case) 

การเตรียมกรณีตัวอยาง การศึกษากรณีตัวอยางและ    การอภิปราย

ฝึกฝนการเผชิญและแก้ปัญหา  ฝึกการวิเคราะห์และเรียนรู้ความคิด และมุมมองของผู้อื่น

9

เกม (Game) 

1. ผู้สอนนำเสนอเกมส์ ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกา            การเล่น 2. ผู้เรียนเล่นเกมส์ตามกติกา 3. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่นและวิธีการเล่นหรือพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียน

ฝึกการเอาชนะอุปสรรคอย่างสนุกสนาน และ             ท้าทาย

10

สถานการณ์จำลอง (Simulation) 

1. ผู้สอนเตรียมสถานการณ์จาลอง 2. ผู้สอนนาเสนอสถานการณ์จาลอง บทบาท ข้อมูล และกติกาการเล่น  3. ผู้เรียน เลือกบทบาทที่จะเล่น หรือผู้สอนกำหนดบทบาทให้ผู้เรียน 4. ผู้เรียนเล่นตามกติกาที่กำหนด           5. ผู้สอนและผู้เรียน ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ ข้อมูล และกติกาของ สถานการณ์ วิธีการเล่น พฤติกรรมการเล่น และผลการเล่น  6. ผู้สอนและผู้เรียน สรุปการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเล่น 7. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

เรียนรู้ความเป็นจริงของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน

11

นิรนัย (Deduction)

หลักการและการถายทอด การเตรียมตัวอยาง                 การนําเสนอหลักการ การใชหลักการในตัวอยาง

เรียนรู้หลักการและนำหลักการไปใช้

12

อุปนัย (Induction) 

การเตรียมตัวอยาง  การใชคําถามกระตุน การอภิปรายกลุมยอย การนําขอสรุปไปใช

เรียนรู้จากตัวอย่างเหตุการณ์ย่อยๆ  และจับหลักการของตัวอย่างเหล่านั้น13

ศูนย์การเรียน (Learning Center) 

การเตรียมการ การดําเนินการ การชี้แนะ ใหคําแนะนํา การวัดและประเมินผล

เรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ ด้วยตนเอง     โดยการผลัดเปลี่ยนกันเข้าศึกษาค้นคว้า     ตามศูนย์การเรียนต่างๆ

14

บทเรียนแบบโปแกรม (Programmed Instruction)

14.4.1  1. ผู้สอนศึกษาปัญหา ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 2. ผู้สอนเลือก แสวงหา สร้างบท บทเรียนแบบโปรแกรมในเรื่องที่ตรงกับปัญหาความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียน 3. ผู้สอนแนะนำการใช้บทเรียนแบบโปรแกรมให้ผู้เรียนเข้าใจ 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนแบบโปรแกรมด้วยตนเอง 5. ผู้เรียนทดสอบ การเรียนรู้ของตนด้วยตนเอง หรือมารับการทดสอบจากผู้สอน


ผู้เรียนรายบุคคลเรียนรู้ตามความสามารถ               โดยอาศัยสื่อบทเรียนที่ได้รับการออกแบบ              ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และตรวจสอบผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง