มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สร้างสังคมแห่งโอกาส และสร้างความสามารถแก่สังคม

← ก่อนหน้า


เทคนิคสอนบรรยายให้บรรลุตาม Learning Outcome


องค์ความรู้ที่ได้จากการ KM

วิธีการปฏิบัติ

ผลการปฏิบัติ

หัวข้อ

- ชุมชนเดิม (โครงการต่อเนื่อง)

- อาจารย์รู้จัก

- ประสานงานจากเครือข่าย

- วิจัยที่เคยทำ

- ความต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย

- นักศึกษาแนะนำ

- ได้มากจากนโยบายของมหาวิทยาลัย

- เป็นพื้นที่คุ้นเคย

นักศึกษา

- ความรู้

- ฝึกประสบการณ์

- แนวทางการดำเนินชีวิต

- ปฏิบัติจริง

- พัฒนาตนเอง

- มีความภาคภูมิใจและคุณค่าทางจิตใจ

อาจารย์

- พัฒนาองค์ความรู้ใหม่

- ต่อยอดเป็นงานวิจัย

- ได้แนวทางการพัฒนานักศึกษาเพิ่ม

- พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง

- เพิ่มเครือข่าย

- ได้บูรณาการกับด้านต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย

- ได้รับความรู้

- เกิดการพัฒนาตนเอง

- เพิ่มโอกาส

- เพิ่มรายได้

- เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ

- เพิ่มศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย

มหาวิทยาลัย

- มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

- มีเครือข่าย

- ได้รับการยอมรับ

- น่าเชื่อถือ

- เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

- บรรลุตามพันธกิจ

- มีงบประมาณเพิ่มขึ้น

เครือข่าย

- ขยายเครือข่าย

- มีความสามัคคี

- ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย

- มีความสนิทสนมมากยิ่งขึ้น

- เพิ่มพลังเครือข่าย

- มีอำนาจต่อรอง

พื้นที่

- พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

- พื้นที่ที่เคยไปบริการวิชาการ

- พื้นที่ต่อเนื่องจากงานวิจัยเดิม

- พื้นที่ที่แจ้งความประสงค์

- พื้นที่พันธกิจสัมพันธ์

- พื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นที่น่าสนใจ

- พื้นที่ที่หน่วยงานเครือข่ายแนะนำ

กิจกรรม

- บรรยายให้ความรู้

- ชี้แนะ ให้ข้อเสนอแนะ

- อบรมเชิงปฏิบัติการ

- ทำเป็นตัวอย่าง

- สาธิต/ปฏิบัติ

- ตามลักษณะโครงการและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/คณะ

- ผลิตสื่อให้

- ผลิตชิ้นงานให้

การบูรณาการบริการ+การเรียนการเรียนการสอน

- ตาม มคอ.3 ในรายวิชาที่เป็นปฏิบัติ

- การเรียนแบบ Project base

- ตามลักษณะรายวิชา (บรรจุใน มคอ.3)

- ต้องมีโครงการรองรับ

- นักศึกษา คิด + เขียน + ทำ โดยการเป็นผู้ดำเนินการหลัก

- อาจารย์เป็นผู้ควบคุมดูแลและเป็นที่ปรึกษาโดยตรง

- สืบเนื่องมาจากกระบวนการวิจัย

- สามารถปรับไปใช้ในการบูรณาการในพันธกิจอื่นๆ

โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและนำไปสู่การพัฒนาชุมชน นักเรียน โรงเรียนที่คณะและหลักสูตรต้องดำเนินการต่อเนื่อง

 

· โครงการ ตชด.

· โครงการพี่สอนน้อง

· ครุศาสตร์สัญจร

· อบรมหลักสูตรระยะสั้น

· CCR

· อบรมหลักสูตรระยะสั้น

· กิจกรรมวันเด็ก

· คอมพิวเตอร์ศึกษาเพื่อชุมชน

· ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนของหลักสูตร

· บริการการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ

· งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

· งานราชภัฏวิชาการ

· การผลิตสื่อ

· กรรมการตัดสินกีฬา

· กลุ่มนักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายอาสา

ข้อเสนอ แนะแนวทางที่ต้องดำเนินการร่วมกัน

1.สาขาวิชาจัดทำหลักสูตรอบรม

2. คณะทำระบบออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร

3. หลักสูตรเตรียมนักศึกษา

4. ให้คณะทำระบบเก็บข้อมูลการบริการวิชาการของอาจารย์ เช่น หนังสือไปราชการ, รูปภาพ ฯลฯ

5. จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ เพื่อบริหารงานบริการวิชาการ

กระบวนการออกแบบและสร้างรถประหยัดพลังงาน

กระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมในเป็นที่ยอมรับ มาใช้ในกระบวนการทำงาน โดยอาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนได้องค์ความรู้ทางด้านกระบวนการออกแบบและสร้างรถประหยัดพลังงาน เพื่อให้หลักสูตรอื่นๆ ได้นำกระบวนการไปใช้ในการพัฒนา การสร้างต้นแบบรถประหยัดพลังงาน ในขั้นตอนนี้ เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการแก่อาจารย์และนักศึกษา ในหลากหลายด้าน และหลากหลายวิชาโดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น จากวิชาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ได้แก่วิชาการออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล วิชาชิ้นส่วนเครื่องจักรกล วิชาวัสดุวิศวกรรม วิชาพลศาสตร์ วิชาวิศวกรรมยานยนต์ และวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ต่อด้วยการทบทวนเอกสารหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่เดิม เพื่อนำมาต่อยอดความรู้ หลักจากนั้นใช้ทักษะการปฏิบัติ จากวิชาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล วิชาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องกล วิชาเทคโนโลยีการเชื่อมและการทดสอบ และวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ ออกแบบและสร้างต้นแบบรถประหยัดพลังงาน

นักศึกษาและหลักสูตรอื่นๆ ได้นำกระบวนการไปใช้ในการพัฒนา การสร้างต้นแบบรถประหยัดพลังงาน ในขั้นตอนนี้ เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการแก่อาจารย์และนักศึกษา