มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สร้างสังคมแห่งโอกาส และสร้างความสามารถแก่สังคม

← ก่อนหน้า


เทคนิคการบริการวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย


องค์ความรู้ที่ได้

วิธีการปฏิบัติ

ผลการปฏิบัติ

การเรียนการสอน (สอนยังไง)

 

–เน้นการสอนแบบ active learning

- เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

- มีผู้เชี่ยวชาญ MOU ในแต่ละที่

-  เน้นการวิจัย

- พัฒนานักศึกษา

  1. มีค่านิยมร่วมกัน

  2.  เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพ

  3.  เป็นผู้เรียน / ฉลาดรู้

  4.  เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

  5.  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

  6.  เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาร่วมกัน

   -การพัฒนาทักษะและเครื่องมือ Micro Teaching

   - ปรับปรุงห้องเรียน

   -ร่วมมือกับต่างหลักสูตรหรือคณะต่าง ๆ  หรือต่างมหาวิทยาลัย

    -จัดทำสัมมนาทำ มคอ.3  ที่เป็นรูปแบบเดียวกันทุกหลักสูตร

นักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาในรายวิชาในส่วนที่ยังไม่เข้าใจทำให้ผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์

นักศึกษาสามารถเขียนงานได้จริงจากการฝึกเรียนจากโจทย์ตัวอย่าง

นักศึกษาสามารถออกแบบได้จริงเพราะนักศึกษาได้ปฏิบัติจนชำนาญ

นักศึกษาเกิดความสนใจในเนื้อหาการเรียนรู้ เพราะได้เห็นจากสถานการณ์จริงในอุตสาหกรรมนักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การวัดผลของอาจารย์ในส่วนที่อาจารย์คาดหวังและวางวัตถุประสงค์

ผู้เรียนมีความสุขและรู้สึกสนุกสนานกับการแสดงบทบาทสมมุติและการรับชม

ผู้เรียนตั้งใจเรียนมีสมาธิจดจ่อกับชั้นเรียน

ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น

ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างกระตือรือร้น

ผู้เรียนชื่นชอบผู้สอน

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” ซึ่งเมื่อทวนสอบครบทั้งหลักสูตรก็จะสามารถทวนสอบได้ครบทุกรายวิชา ดังนั้นผู้สอน ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการทวนสอบเพื่อให้เกิดการทวนสอบที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลและสะดวกต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561