มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สร้างสังคมแห่งโอกาส และสร้างความสามารถแก่สังคม

← ก่อนหน้า


เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยให้ได้รับทุนภายนอก


องค์ความรู้ที่ได้KM

วิธีการปฏิบัติ

ผลการปฏิบัติ

งบประมาณ

 

-       โครงการของบน้อย  มีโอกาสได้สูง

-       งบเหมาะสมกับวิธีดำเนินการวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับทุนตามโครงร่างที่เขียนขอทุน

 

ยุทธศาสตร์

 

-        สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ/สถาบัน

-        ตรงกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ

หัวข้อ/ประเด็นวิจัย

 

-        เลือกพื้นที่ให้เหมาะสมกับแหล่งทุน

-        ผู้วิจัยมีความสัมพันธ์กับชุมชน/พื้นที่นั้นๆ

-        มีข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่

-        เป็นโจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการของคนในชุมชน

เครือข่าย

 

-        มีความทันสมัย

-        การตั้งชื่อตรงตามหลักวิชาการ

-        เลือกระเบียบวิธีวิจัยตรงกับประเด็นวิจัย

-        เลือกหัวข้อที่มีโอกาสได้ทุน

-        เลือกหัวข้อวิจัยตามประเด็นพันธกิจสัมพันธ์

-        มีเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งในและนอกสถาบัน

-        สร้างภาคีเครือข่าย

-        สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

 

-        เขียนตามแบฟอร์มของแหล่งทุน

-        มีผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ชัดเจน

-        เน้น Output outcome ที่ชัดเจน

-        เลือกปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและตรงศาสตร์

-        มีกาทบทวนวรรณกรรมและการอ้างอิงทันสมัย

แหล่งทุน

-       ศึกษาแหล่งทุน

-       ความสอดคล้องของนักวิจัยและผู้ให้ทุน

-       หัวข้อมีผลกระทบคุ้มค่ากับการให้ทุน

การบูรณาการข้ามศาสตร์

 

-        มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ทั้งในและนอกสถาบัน

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตครู

 

·     สร้างคุณลักษณะการเป็นบัณฑิต “ครูนักวิจัย”

·     ให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการเป็น “ครูนักวิจัย”

·     นิสัยของการเป็น “ครูนักวิจัย”

·     จรรยาบรรณการเป็นนักวิจัย

·     จัดกิจกรรมภายใต้โครงการของคณะ หรืออยู่ในรายวิชาที่สอน

การสร้างสภาพแวดล้อม

·     ห้องปฏิบัติการวิจัย

·     งบสนับสนุน

·     สร้างกลไกในการพัฒนา “ครูนักวิจัย”

1.  เตรียมพร้อม (ฝึกสังเกต / วิเคราะห์ปัญหา)

2. ศึกษากระบวนการวิจัย

3. ทำวิจัย

4.  เวทีการนำเสนผลงาน“ครูนักวิจัย”

5. ครุศาสตร์วิชาการ / เครือข่าย

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์ครอบคลุมทุกหลักสูตร ทั้งนี้ยังขยายผลสู่การนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2562