มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สร้างสังคมแห่งโอกาส และสร้างความสามารถแก่สังคม

← ก่อนหน้า


เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยให้ได้รับทุนภายนอก


องค์ความรู้ที่ได้

องค์ความรู้ KM / วิธีการปฏิบัติ

ผลการปฏิบัติ

ยิ้มแย้มแจ่มใส

 

เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกดีเมื่อมารับบริการควรฝึกยิ้มบ่อย ๆ โดยฝึกยิ้มกับกระจก เวลาพูดให้มองกระจกไปด้วย ยิ้มไปเพื่อให้เกิดร้อยยิ้มในน้ำเสียง แม้ไม่ได้เห็นหน้ากันก็สามารถ รับรู้ได้ว่าคนพูดกำลังยิ้มอยู่

การติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ KM  โดยการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ร้อยละ   86.80

ช่องทางการบริการให้รวดเร็ว

1. การใช้สื่ออินเตอร์ เพื่อใช้สื่อในการติดตามงาน เช่น ใช้แอปพลิเคชันLine เพื่อสื่อสารข้อมูล การสร้างกลุ่มใน Facebook เพื่อติดตามงานการใช้อีเมลโดยการสแกนไฟล์ส่งเข้าอีเมลผู้รับบริการ การใช้โทรศัพท์อินเตอร์เน็ตติดต่องาน

2. การใช้โปรแกรม Excel เพื่อติดตามงาน เช่น การลงทะเบียนรับ – คืน  ชุดเบิก

3. การใช้ Google Drive เพื่อจัดเก็บข้อมูล ซึ่งสามารถค้นข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาในการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน

 

มีการสร้างความเข้าใจและอำนวยความสะดวก สร้างความสัมพันธ์กับผู้มารับบริการด้วยการยิ้มแย้ม ทักทาย รักในการทำงาน มีความเอาใจใส่ในงานที่ปฏิบัติและที่เพิ่มจากงานประจำ มีการสร้างแนวปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอน แจ้งวิธีการตอบคำถามและแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงาน มีการให้คำแนะนำหรือความช่วยเหลือผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจไม่เลือกปฏิบัติในด้านการตอบคำถาม อธิบาย ให้คำแนะนำ และมีการให้คำแนะนำทางโทรศัพท์

การสร้างความประทับใจ

 

ดูแลในเรื่องบุคลิกภาพ การแต่งกายให้สะอาด สุภาพ ถูกกาลเทศะเพื่อให้ ผู้รับบริการเกิดความประทับใจตั้งแต่แรกพบ เริ่มต้นจากการใช้น้ำเสียงอ่อนโยน และพร้อมจะขอโทษเมื่อทำผิด มีความตั้งใจในการให้บริการด้วยจิตสาธารณะ

ความสุภาพอ่อนโยน

 

การสร้างปฏิสัมพันธ์ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เช่น การไหว้ ทักทายสร้างความเป็นกันเอง ยิ้มแย้ม ให้ความรู้พื้นฐานในการให้บริการ รวมทั้งการ ศึกษาอุปนิสัยผู้รับบริการ

ความอดทน   อดกลั่น

 

รู้จักการควบคุมอารมณ์ พยามยาม หาทางแก้ปัญหา บางครั้งอาจเจรจาต่อรอง เพื่อลดความขัดแย้ง มีความตั้งใจ สนใจ ให้คำแนะนำให้ผู้รับบริการ การบริการโดยเอาใจเขามาใสใจเรา ไม่บายเบี่ยงงาน ไม่โยนงานให้กับผู้อื่น หากเกิดปัญหา      ต้องหาวิธีที่ดีที่สุดแก้ปัญหาและดำเนินการทันที

มีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ

 

มีความแม่นยำในงานที่ทำ การแนะนำหน้าที่งานของตน และทำความเข้าใจงานของผู้อื่น โดยศึกษาข้อมูลงานที่ทำให้ละเอียดเพื่อให้เกิดความรวดเร็วความแม่นยำและถูกต้อง ทำให้ผู้รับ บริการให้ข้อมูลทันต่อเวลา

ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

มีการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน ให้ระเบียบข้อบังคับ มีตัวอย่างแบบ ฟอร์มให้ดูและมีการทดลองทำเป็น พี่เลี้ยงหรือให้ทำเองหรือทำให้ดู      ต่อหน้า ทำงานเชิงรุก สอบถามความ ต้องการหรือปัญหาของผู้ใช้บริการ และเพื่อเตรียมอุปกรณ์บริการนอกสถานที่ มีการติดตามจนเสร็จสิ้นกระบวนการ มีการสืบค้น ส่งรายงานภายหลัง คีย์ข้อมูลตามจ่าหน้า/ค้นหา ในเรื่องใบตอบรับ ใบแจ้งวาระ (ถ้ามี)

ให้ผู้รับบริการ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

 

มีความเข้าใจ เข้าถึง เอาใจเขาใส่ใจเราแก่ผู้รับบริการให้การบริการด้วยความเต็มใจ ไม่มีการแบ่งแยกประเภทผู้รับบริการ ทำงานด้วยใจ ใส่ใจงาน ใจเย็น ทันตามเวลา ยิ้มแย้ม และมีข้อมูลที่ครบถ้วน

เสียสละและอุทิศตนให้กับงานที่ทำ

 

มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา รักงานที่ทำ เอาใจใส่ผู้รับบริการทำงานด้วยใจ เสียสละเวลา บริการให้คำปรึกษา 24 ชม. เรียนรู้การทำงานด้วยตนเอง ก่อนที่จะปรึกษาผู้อื่น และรับฟังความคิดเห็นจาก    ทุกคน มีความละเอียดรอบคอบ  ต่อการทำงาน เพื่อลดความผิดพลาด       ให้น้อยที่สุด

ความเร่งด่วนของงาน

 

ความเร่งด่วนของงาน เรียงลำดับงานที่มีความสำคัญก่อน - หลัง มีความรวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ เก็บข้อมูลใช้งานได้ถูกต้อง ทำงานอย่างเร่งด่วน ทันเวลา และต้องคะนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น