การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ติดต่อ/สอบถาม

ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทร 081-5356086

ผศ.ดร.ฉัตรชัย แก้วดี
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทร 089-7292549

ดร.อโนทัย ประสาน
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทร 089-5933828


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โทร 075-809860, 075-809861
Email : graduate@nstru.ac.th