การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

รูปแบบการนำเสนอผลงาน
การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย

 1. บรรยายโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
 2. ผู้นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายจะต้องนำไฟล์ข้อมูลที่นำเสนอส่งให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนในช่วงเช้า
 3. ผู้นำเสนอ หากต้องการใช้โปรแกรมอื่นนอกเหนือจาก Microsoft PowerPoint ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการนำเสนอ
 4. ระยะเวลาการนำเสนอผลงาน
  เวลาในการบรรยาย 15 นาที ซักถาม 5 นาที
 5. วัน เวลา และสถานที่
  วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2561
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

 1. รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์
  บอร์ดโปสเตอร์มีขนาดกว้าง 120 เซ็นติเมตร ยาว 200 เซ็นติเมตร จำนวน 1 แผ่นต่อ 1 เรื่อง โดยจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาดอักษรควรมีขนาดเพียงพอที่จะอ่านได้ในระยะ 1 เมตร ซึ่งผู้นำเสนอจะต้องเตรียมเนื้อหาและสาระสำคัญในประเด็นดังนี้
  • ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตามผลงานที่นำเสนอ
  • ชื่อผู้วิจัยทุกคนและหน่วยงานที่สังกัด
  • บทคัดย่อ
  • ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
  • วิธีดำเนินการวิจัย
  • ผลการวิจัยและอภิปรายผล
  • เอกสารอ้างอิงเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
 2. ขนาดของโปสเตอร์
  ขนาด 120 x 200 เซนติเมตร


เอกสารดาวน์โหลด

ผู้สนใจที่จะเสนอผลงาน กรุณาส่งบทความวิจัยทางระบบลงทะเบียนเท่านั้น