การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

วันที่ 21 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชดาวน์โหลด Proceeding
กำหนดการสำคํญของการประชุม

สนับสนุนโดย