การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ขยายเวลารับบทความวิชาการถึง 20 พฤษภาคม 2561

15 พฤษภาคม 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 ประกาศขยายเวลารับบทความวิชาการถึง 20 พฤษภาคม 2561