การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

กำหนดการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการฯ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสังคมศาสตร์

1 มิถุนายน 2561

ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการฯ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสังคมศาสตร์ได้ที่นี้

กำหนดการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการฯ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสังคมศาสตร์