การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ประกาศ!! ปรับเปลี่ยนห้องประชุม และห้องนำเสนองานภาคบรรยายและโปสเตอร์

19 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีการปรับเปลี่ยนห้องประชุม และห้องนำเสนองานภาคบรรยายและโปสเตอร์ โดยนักวิจัยและผู้เข้าร่วมสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

สรุปการปรับเปลี่ยนห้องประชุม และนำเสนองาน