การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ขอเลื่อนการเผยแพร่การนำเสนอบทความอันสืบเนื่องมาจากการจัดประชุมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดรายละเอียด