การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

กำหนดการส่งผลงานวิจัย

กิจกรรมระยะเวลา
1. ประชาสัมพันธ์โครงการมี.ค.-พ.ค. 2561
2. เริ่มรับบทความวิจัยและกำหนดวันสิ้นสุดการรับบทความวิจัยมี.ค.- 15 พ.ค. 2561
3. วันสุดท้ายของการประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอและตีพิมพ์31 พ.ค. 2561
4. จัดโครงการประชุมนำเสนอผลงานผลงานวิจัย21-22 มิ.ย. 2561
5. ประเมินผลโครงการและดำเนินการเบิกจ่ายหลังเสร็จสิ้นการประชุม