การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

การลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท ค่าลงทะเบียน/บทความ
นักศึกษา 1,500
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 2,000
    หมายเหตุ
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงาน ชำระเงิน 1,500 บาท (ได้รับเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงานไม่รับเอกสารและไม่รับอาหาร ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
  • ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ขณะนี้ระบบได้ปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมเพื่อนำเสนอผลงานแล้ว