การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
 ผู้เข้าร่วมงาน/ผู้ร่วมนำเสนอผลงาน  นักวิจัย/ผู้เสนอผลงาน
คำที่ค้นหา:  ค้นหาจาก:   

เลขที่ลงทะเบียนชื่อ-สกุลสังกัด
0000000028 เอกลักษณ์ กาญจนเพ็ญ ราชภัฏนครศรีธรรมราบ
0000000050 เมธาวี จำเนียร ราชภัฏนครศรีธรรมราช
0000000067 ปัทมา พิศภักดิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
0000000069 ไซนับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
0000000073 อิสกานดา เจะแม็ง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
0000000074 สีตีรอกีเยาะห์ บาระตายะ ราชภัฏยะลา
0000000077 อิซมียะห์ เจะหะ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
0000000079 นูรีฮัน เปาะอีแตเยะ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
0000000080 นัจวาย์ ดอคอแย สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
0000000081 อับดุลฮากิม สิเดะ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
0000000087 สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
0000000094 ปาวีณา ดุลยเสรี ราชภัฎยะลา
0000000096 วันอานีตา ฮะซา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
0000000097 ซูนีตา บือโต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
0000000099 สิริมาภรณ์ วัชรกุล ราชภัฏสงขลา
0000000101 อดุลย์สมาน สุขแก้ว ราชภัฏยะลา
0000000103 ลาวาตี ลาเตะ ราชภัฏยะลา
0000000113 กิตติกร สุนทรานุรักษ์ ราชภัฏนครปฐม
0000000126 อุทุมพร ศรีโยม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
0000000127 พรศิลป์ บัวงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
0000000128 มณีรัตน์ จันทร์ลัภ ราชภัฏนครศรีธรรมราช
0000000135 ธนกฤต ยอดอุดม ราชภัฎนครศรีธรรมราช

กลุ่มที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี