มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร
นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.สมปอง รักษาธรรม

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งอธิการบดี

1


2

กรรมการโดยตำแหน่ง

1. นางสาวจิรวรรณ  เขียวจันทร์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2. (อยู่ระระหว่างดำเนินการสรรหา) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร (วาระในการดำรงตำแหน่ง 4 สิงหาคม 60 – 3 สิงหาคม 63)  


1

2


3

4
1.  ดร.สมปอง รักษาธรรม
ผู้แทนรองอธิการบดี
2.  (อยู่ระระหว่างดำเนินการสรรหา) ผู้แทนคณบดี
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม เลขาพันธ์ ผู้แทนคณบดี
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  แก้วอ่อน                ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณะจารย์ประจำ (วาระในการดำรงตำแหน่ง 8 เมษายน 57 – 7 เมษายน 60)


1

2

3

4
1. ผศ.ดร.สถาพร  จันทวี
2. ดร.สุรินทร์  ทองทศ
3. นายสิทธิพร  นิลแสง
4. นายวิชิต  จรุงสุจริตกุล


1

2
เลขานุการ 1. ผศ.ดร.ธนาภรณ์  เมืองมุงคุณ
ผู้ช่วยเลขานุการ 2. นายพิสิฐ   กาญจนะภังคะ

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th