มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  


 

ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร
นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ดร.ฐาปนา บุญหล้า
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ดร.สมปอง รักษาธรรม

รักษาราชการแทนอธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งอธิการบดี

 

1

 

2

กรรมการโดยตำแหน่ง

1. ดร.สมจินต์ จ่างทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

(วาระการดำรงตำแหน่ง 18 มิถุนายน 2564 - 17 มิถุนายน 2567

2. อ.สิทธิพร นิลแสง

(วาระการดำรงตำแหน่ง 12 มิถุนายน 2566 - 4 เมษายน 2569)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(วาระในการดำรงตำแหน่ง  18 มกราคม 2563 – 17 มกราคม 2566)


1

2


3

4
1.  ดร.ฐาปนา  บุญหล้า
2.  ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
3. ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก
4.  รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว         

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (วาระในการดำรงตำแหน่ง  18 มกราคม 2563 – 17 มกราคม 2566)


1

2

3

4
1. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
2. รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
3. รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
4. นายเดชา  กังสนันท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (วาระในการดำรงตำแหน่ง  18 มกราคม 2563 – 17 มกราคม 2566)


1

2

31. นายสกล จันทรักษ์
2. นายวินัย ทิพย์สุวรรณ
3. รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร (วาระในการดำรงตำแหน่ง 8 พฤศจิกายน 2566 - 7 พฤศจิกายน 2569)  


1

2

3

4
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร
2. ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์
3. ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ
4. รศ.ดร.บำรุง  ศรีนวลปาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (วาระในการดำรงตำแหน่ง 30 สิงหาคม 2566 - 29 สิงหาคม 2569)


1


2

3

4
1. ผศ.วิชิต จรุงสุจริตกุล
2. อ.วรเวช ว่องศิริ
3. ผศ.สรรปกรณ์ ศุภการนรเศรษฐ์
4. ดร.ทยา เตชะเสน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์  แก้วอ่อน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยอ.ภาณุวัฒน์ เพชรโชติ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th