มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร
นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.ฐาปนา บุญหล้า

ดร.ฐาปนา บุญหล้า
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 


ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน

ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน

รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งอธิการบดี

 

1


2

กรรมการโดยตำแหน่ง

1. ดร.สมจินต์ จ่างทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

(วาระการดำรงตำแหน่ง 18 มิถุนายน 2564 - 17 มิถุนายน 2567

2. ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล

(วาระการดำรงตำแหน่ง 6 มีนาคม 2563 - 5 มีนาคม 2566)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(วาระในการดำรงตำแหน่ง  18 มกราคม 2563 – 17 มกราคม 2566)


1

2


3

4
1.  ดร.ฐาปนา  บุญหล้า
2.  ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
3. ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก
4.  รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว         

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (วาระในการดำรงตำแหน่ง  18 มกราคม 2563 – 17 มกราคม 2566)


1

2

3

4
1. รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
2. รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
3. รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว
4. นายเดชา  กังสนันท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (วาระในการดำรงตำแหน่ง  18 มกราคม 2563 – 17 มกราคม 2566)


1

2

31. นายสกล จันทรักษ์
2. อยู่ระหว่างโปรดเกล้า
3. อยู่ระหว่างโปรดเกล้า

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร (วาระในการดำรงตำแหน่ง 3 พฤศจิกายน 2563 - 2 พฤศจิกายน 2566)  


1

2

3

4
1. ผศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ
2. รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ 
3. ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์
4. ผศ.ดร.อุทัย คูหาพงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (วาระในการดำรงตำแหน่ง 17 มิถุนายน 2563-16 มิถุนายน 2566)


1

2

3

4
1. อ.ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์
2. ผศ.วิชิต มาลาเวช
3. ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ
4. ผศ.ดร.ชัยภรณ์  แก้วอ่อน

ดร.สมปอง รักษาธรรม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย1

2
ผู้ช่วยเลขานุการ 1.  นายพิสิฐ  กาญจนะภังคะ
ผู้ช่วยเลขานุการ 2. อ.ภาณุวัฒน์ เพชรโชติ 

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th