มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  นายกสภามหาวิทยาลัย

(วาระในการดำรงตำแหน่ง  23 กุมภาพันธ์ 59 – 22 กุมภาพันธ์ 62)

ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม

ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
นายกสภามหาวิทยาลัย


อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร

ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง 

อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งอธิการบดี

1


2

กรรมการโดยตำแหน่ง

1. นางสาวจิรวรรณ  เขียวจันทร์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2. ดร.ธนกฤต  ยอดอุดม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (วาระในการดำรงตำแหน่ง 25 มกราคม 60 – 24 มกราคม 63)

1

2

3

4

5

6


7

8


9

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1. นายรุจาธิตย์  สุชาโต
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์  พิบูลย์
3. นายสมบูรณ์  สว่างวรชาติ
4. รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ 
5. ดร.ฐาปนา  บุญหล้า
6. นายสถาพร  ภักดีวงศ์
7. นายเดชา  กังสนันท์
8. พระศรีธรรมประสาธน์
9. รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร (วาระในการดำรงตำแหน่ง 4 สิงหาคม 60 – 3 สิงหาคม 63)  


1

2

3

4
1.  ดร.สมปอง รักษาธรรม
ผู้แทนรองอธิการบดี
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์ ผู้แทนคณบดี
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม เลขาพันธ์ ผู้แทนคณบดี
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  แก้วอ่อน                ผู้แทนผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณะจารย์ประจำ (วาระในการดำรงตำแหน่ง 8 เมษายน 57 – 7 เมษายน 60)


1

2

3

4
1. ผศ.ดร.สถาพร  จันทวี
2. ดร.สุรินทร์  ทองทศ
3. นายดำรงศ์พันธ์  ใจห้าววีระพงศ์
4. นายวิชิต  จรุงสุจริตกุล


1

2
เลขานุการ 1. ผศ.ดร.ธนาภรณ์  เมืองมุงคุณ
ผู้ช่วยเลขานุการ 2. นายพิสิฐ   กาญจนะภังคะ

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th