มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ส่วนมาตรฐานฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา 2561
วันนี้ (23 มิ.ย. 61) เวลา 08.45 น. ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา 2561  ณ  ห้อง  1938  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน และหัวข้อ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) โดย คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาและทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อด้วยการการฝึกปฏิบัติ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ  (CHE QA Online) ระดับหลักสูตรระดับคณะ และระดับ สถาบัน
         

ในการดำเนินงานโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างทักษะให้แก่บุคลากรในการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ เกณฑ์การประเมินการนำเข้าข้อมูลพื้นฐาน การประเมินผล การจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและจัดส่งรายงานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรจากสถาบันใกล้เคียงคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้ารับการอบรมด้วย


คำสำคัญ

ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษางานประกันคุณภาพการศึกษา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th