มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู


teacher_profession

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรอเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ว่าดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่คุรุสภากําหนด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

2. มีการสอบวัดความรู้พื้นฐาน วัดแววความเป็นครู และสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะความเป็นครู

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

    - สาขาวิชาชีพครู


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th