มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หลักสูตรปริญญาตรี


สมัครนักศึกษาคลิก >>> admis.nstru.ac.th <<<

ค่าเทอม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 >>> http://regis.nstru.ac.th/regis_web2016/save_file.php?pathatt=fileups&file_name=90_Document.pdf

ค่าเทอม ภาคพิเศษ (เสาร์อาทิตย์) ปีการศึกษา 2565 >>> http://regis.nstru.ac.th/regis_web2016/save_file.php?pathatt=fileups&file_name=91_Document.pdf

คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

  1. คุณสมบัติด้านความรู้
     ต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า

  2. คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ

     1) มีสัญชาติไทย
     2) มีร่างกายเข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าเช้าง ในระยะปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และพิษสุราเรื้อรัง

สมัครได้ที่

  1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารพรหมโยธี ชั้น 1
  2. ดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ที่ admis.nstru.ac.th หรือ regis.nstru.ac.th 

หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
  2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า

หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. คณะครุศาสตร์
      เป็นเลิศในการผลิตในวิชาชีพครู เป็นศูนย์การเรียนรู้วิชาการศึกษา และเป็นผู้นำการพัฒนาทางด้านการศึกษา  

      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

        - สาขาวิชาคณิตศาสตร์
        - สาขาวิชาพลศึกษา
        - สาขาวิชาสังคมศึกษา
        - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
        - สาขาวิชาฟิสิกส์
        - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
        - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
        - สาขาวิชาภาษาไทย
        - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
        - สาขาวิชาดนตรีศึกษา
        - สาขาวิชาศิลปศึกษา

        - สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       เป็นประชาคมแห่งการเรียนรู้ เป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรม  สร้างสรรค์องค์ความรู้มุ่งสู่ชุมชนบนพื้นฐานแห่งภูมิปัญญา  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

       หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
         - สาขาวิชานิติศาสตร์

        หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต
         - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        หลักสูตรรัฐศาสตบัณฑิต
         - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

        หลักสูตรศิลปบัณฑิต
         - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

        หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

         - สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
         - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
         - สาขาวิชาภาษาไทย
         - สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
         - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

         - สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      คิดเป็น เด่นนวัตกรรม มีคุณธรรม พัฒนาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พัฒนาการเกษตรยั่งยืน)
       - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ประมง)
       - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
       - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
       - สาขาวิชาคณิตศาสตร์
       - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สถิติ)
       - สาขาวิชาฟิสิกส์
       - สาขาวิชาเคมี
       - สาขาวิชาชีววิทยา
       - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
       - สาขาวิชานวัตกรรมชีวภาพ

 4. คณะวิทยาการจัดการ
     เป็นผู้นำทางด้านการบริหารจัดการ  ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม

     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
      - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารมวลชนดิจิทัล)
      - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่)

      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
       - สาขาวิชาการจัดการ
       - สาขาวิชาการตลาด
       - สาขาวิชาการอุตสาหกรรมบริการ
       - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       - สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
       - สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
       - สาขาวิชาการบัญชี

      หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
        - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

  5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      รอบรู้วิชาการ สานภูมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี สู่มาตรฐานสากล

      หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.)

        - อุตสาหกรรมศิลป์

      หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)
        - เทคโนโลยีโยธา

        วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)(ปกติ)

        วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)เกียบโอน)

        วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

        วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)

        วิศวกรรมเครื่องกล(ปกติ)

        วิศวกรรมเครื่องกล(เทียบโอน)

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)
        - เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล
        
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล(เทียบโอน)

      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี และ (ปวส. เทียบโอน)
        - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ทคโนโลยีอุตสาทการและการ

        - เทคโนโลยีอุตสากรม(ทคโนโลยืออกแบบผลิตภัณฑ์)

        - เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์(ปกติ

        - เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์(เทียบโอน)


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th