มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


อธิการบดี

ดร.สมปอง รักษาธรรม

รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี

โทรฯ 084-7531030

 อีเมล: sompong_rak@nstru.ac.th

รองอธิการบดี

ดร.สมปอง รักษาธรรม

รองอธิการบดี

โทรฯ 084-7531030

อีเมล: sompong_rak@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารี แก้วคง

รองอธิการบดี

โทรฯ 081-6939675

อีเมล: sujaree_kae@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุขทร

รองอธิการบดี

โทรฯ 086-4715040

อีเมล: wichit_soo@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมาตร อิสสระพันธุ์

รองอธิการบดี

โทรฯ 093-6564848

อีเมล: suppamart_iss@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์   เมืองมุงคุณ

รองอธิการบดี

โทรฯ 087-8020197

อีเมล: tanaporn_mua@nstru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

สิบโทกฤตกร ทองนอก

ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรฯ 

อีเมล: krittakorn_tho@nstru.ac.th

นายจีรนันท์ ปรีชาชาญ

ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรฯ 082-2836322

อีเมล: jeeranan_phr@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรงพันธ์ ใจห้าววีระพงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรฯ  095-4106165

อีเมล: damrongphun_jai@nstru.ac.th

อาจารย์วาที ทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรฯ 

อีเมล: watee_sup@nstru.ac.th

อาจารย์ภาณุวัฒน์ เพชรโชติ

ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรฯ 

 อีเมล: panuwat_pet@nstru.ac.th

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม  เลขาพันธ์

คณบดีคณะครุศาสตร์

โทรฯ 081-9585262

อีเมล: tanom_lek@nstru.ac.th

ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทรฯ 082-8083895

อีเมล: sudawan_mee@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุขทร

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

โทรฯ 086-4715040
 อีเมล: wichit_soo@nstru.ac.th

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารี แก้วคง

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรฯ 081-6939675

 อีเมล: sujaree_kae@nstru.ac.th

ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทรฯ 063-2265465

อีเมล: apisan_sir@nstru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โทรฯ 086-6892665

อีเมล: werayut_cha@nstru.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน

นางทัศนีย์ พาเจริญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

โทรฯ 087-2794280

อีเมล: tassanee_paj@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย คูหาพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรฯ 086-4707199

อีเมล: uthai_kuh@nstru.ac.th

ดร.เบญจพร ชนะกุล

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทรฯ 089-6506724

อีเมล: benchaporn_cha@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  แก้วอ่อน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรฯ 081-9709384

อีเมล: surasak_cha@nstru.ac.th

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th