มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน

รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี

โทรฯ 081-9709384

 อีเมล: Surasak_kae@nstru.ac.th

รองอธิการบดี

ดร.สมปอง รักษาธรรม

รองอธิการบดี

โทรฯ 084-7531030

อีเมล: sompong_rak@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารี แก้วคง

รองอธิการบดี

โทรฯ 081-6939675

อีเมล: sujaree_kae@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุขทร

รองอธิการบดี

โทรฯ 086-4715040

อีเมล: wichit_soo@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภมาตร อิสสระพันธุ์

รองอธิการบดี

โทรฯ 093-6564848

อีเมล: suppamart_iss@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์   เมืองมุงคุณ

รองอธิการบดี

โทรฯ 087-8020197

อีเมล: tanaporn_mua@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน

รองอธิการบดี

โทรฯ 081-9709384

 อีเมล: Surasak_kae@nstru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

สิบโทกฤตกร ทองนอก

ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรฯ 097-3587557

อีเมล: krittakorn_tho@nstru.ac.th

นายจีรนันท์ ปรีชาชาญ

ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรฯ 082-2836322

อีเมล: jeeranan_phr@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรฯ  095-4106165

อีเมล: damrongphun_jai@nstru.ac.th

อาจารย์วาที ทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรฯ 081-8941056

อีเมล: watee_sup@nstru.ac.th

อาจารย์ภาณุวัฒน์ เพชรโชติ

ผู้ช่วยอธิการบดี

โทรฯ 095-2577170

 อีเมล: panuwat_pet@nstru.ac.th

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง

คณบดีคณะครุศาสตร์

โทรฯ 098-3595193

 อีเมล:  Nopparat_cha@nstru.ac.th

ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทรฯ 082-8083895

อีเมล: sudawan_mee@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา การะกรณ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

โทรฯ 081-9687795
 อีเมล: nong_karakorn@hotmail.com

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรฯ 086-4708656

 อีเมล: tongchawanrat@gmail.com

ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทรฯ 063-2265465

อีเมล: apisan_sir@nstru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โทรฯ 086-6892665

อีเมล: werayut_cha@nstru.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน

นางสาวสุดใจ สุขคง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

โทรฯ 

 อีเมล: Soodjai_suk@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย คูหาพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรฯ 086-4707199

อีเมล: uthai_kuh@nstru.ac.th

ดร.เบญจพร ชนะกุล

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทรฯ 089-6506724

อีเมล: benchaporn_cha@nstru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรฯ 086-7008072

อีเมล: Somrak_rod@nstru.ac.th

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th