มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง

อธิการบดี

รองอธิการบดี

ดร.สมปอง รักษาธรรม

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารี แก้วคง

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุขทร

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  เอื้อจิตรเมศ

รองอธิการบดี

ดร.ธนาภรณ์   เมืองมุงคุณ

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.เพียงพิศ ศรีประเสริฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางกษมา ภักดีพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

สิบโทกฤตกร ทองนอก
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน
ผู้ช่วยอธิการบดี

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม  เลขาพันธ์

คณบดีคณะครุศาสตร์

ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  การะกรณ์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานจิต มุสิก

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.อภิศันย์ ศิริพันธ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  แก้วสีนวล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้อำนวยการสำนัก / สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เอื้อจิตรเมศ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย คูหาพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.เบญจพร ชนะกุล

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  แก้วอ่อน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040