มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หลักสูตรปริญญาโท/ปริญญาเอก


คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรใดต้องมีคุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรนั้น ควรมีทักษะพื้นฐานความรู้ในหลักสูตรนั้นสมควรและต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อเป็นนี้

  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาตรีทุกสาขา หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการศึกษาธิการรับรอง

  2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

  3. มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

  4. มีความประพฤติดี

  5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  6. ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ

สมัครได้ที่

  1. บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์บัณฑิตศึกษา

หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์

  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมดหรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้สมัครติดรูปถ่ายที่ใบสมัครให้เรียบร้อย

  3. สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติในข้อ 2 สำเนา จำนวน 1 ฉบับ

  4. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

  5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี) สำเนา  จำนวน 1 ฉบับ


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th