มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ข่าวนักศึกษากำหนดการลงทะเบียนเรียนและกำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 , 25 พ.ย. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 , 09 พ.ย. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 , 09 พ.ย. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 , 03 พ.ย. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 , 23 เม.ย. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ฉบับแก้ไข) , 21 เม.ย. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/2562 , 21 เม.ย. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2562 , 16 มี.ค. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2562(ภาคพิเศษ กศ.บป.) และภาคการศึกษาที่ 1/2563 และปฏิทินวิชาการ 1/2563 , 04 มี.ค. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 , 01 มี.ค. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ เปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 , 14 ก.พ. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 13 ธันวาคม 2562 และ 8 มกราคม 2563 , 23 ม.ค. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2562 , 14 ม.ค. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 , 13 ม.ค. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ1-2 คัดเลือกตรง (Direct NSTRU) ปีการศึกษา 2563 , 09 ม.ค. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 , 03 ม.ค. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 , 11 ธ.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2562 , 13 พ.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 , 05 พ.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวนักศึกษากำหนดการลงทะเบียนเรียนและกำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 , 25 พ.ย. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 , 09 พ.ย. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 , 09 พ.ย. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 , 03 พ.ย. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 , 23 เม.ย. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ฉบับแก้ไข) , 21 เม.ย. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/2562 , 21 เม.ย. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2562 , 16 มี.ค. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2562(ภาคพิเศษ กศ.บป.) และภาคการศึกษาที่ 1/2563 และปฏิทินวิชาการ 1/2563 , 04 มี.ค. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา(Transcript) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 , 01 มี.ค. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ เปลี่ยนแปลงรายการกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 , 14 ก.พ. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ การรับเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript) ระบุวันสำเร็จการศึกษาวันที่ 13 ธันวาคม 2562 และ 8 มกราคม 2563 , 23 ม.ค. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2562 , 14 ม.ค. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 , 13 ม.ค. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ1-2 คัดเลือกตรง (Direct NSTRU) ปีการศึกษา 2563 , 09 ม.ค. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 , 03 ม.ค. 63 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 , 11 ธ.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2562 , 13 พ.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 , 05 พ.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th