มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ข่าวนักศึกษาเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2562 , 10 ต.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนเพื่อสืบสานวันสารทเดือนสิบ ปี 2562 , 23 ก.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/2561 , 30 ส.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 2) , 19 ส.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561(เพิ่มเติม) , 16 ส.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 , 01 ส.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการภาคปกติและภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2562 , 18 ก.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) , 18 มิ.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 , 15 มิ.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS รอบ 5 รับอิสระ ปีการศึกษา 2562 , 11 มิ.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายชื่อผู้พันสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2551 , 05 มิ.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 , 25 พ.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2562 , 16 พ.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/2561 , 16 พ.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการขอเปิดรายวิชาเลือก ปีการศึกษา 2562 , 15 พ.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ เลื่อนการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 , 02 พ.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.)และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 , 30 เม.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 , 26 เม.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 , 19 เม.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวนักศึกษาเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2562 , 10 ต.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ให้มีการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนเพื่อสืบสานวันสารทเดือนสิบ ปี 2562 , 23 ก.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 3/2561 , 30 ส.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 2) , 19 ส.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561(เพิ่มเติม) , 16 ส.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 , 01 ส.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปฏิทินวิชาการภาคปกติและภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2562 , 18 ก.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) , 18 มิ.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ ผลการพิจารณาคำร้องนักศึกษาขอสอบเนื่องจากขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 , 15 มิ.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS รอบ 5 รับอิสระ ปีการศึกษา 2562 , 11 มิ.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายชื่อผู้พันสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี พ.ศ. 2551 , 05 มิ.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป.)ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 , 25 พ.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 1/2562 , 16 พ.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3/2561 , 16 พ.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการขอเปิดรายวิชาเลือก ปีการศึกษา 2562 , 15 พ.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ เลื่อนการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 , 02 พ.ค. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.)และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 , 30 เม.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 , 26 เม.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 , 19 เม.ย. 62 , โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th