มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
22 ก.ย. 66 ประกาศ ให้บุคลากรและคณะกรรมการฝึกซ้อมและเตรียมบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 งานสื่อสารองค์กร
12 ก.ย. 66 ประกาศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่ งานสื่อสารองค์กร
01 ก.ย. 66 แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ งานนิติการ
01 ก.ย. 66 แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหาอธิการบดี งานนิติการ
01 ก.ย. 66 แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภาฯ งานนิติการ
30 ส.ค. 66 ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ผงหมึก ตลับผงหมึก) พ.ศ.2565 งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
08 ส.ค. 66 รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ งานการเจ้าหน้าที่
08 ส.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กองการเจ้าหน้าที่
07 ส.ค. 66 ประกาศ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา งานสื่อสารองค์กร
04 ส.ค. 66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
19 พ.ค. 66 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
25 เม.ย. 66 ประกาศ หยุดการเรียนการสอนวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2565 งานสื่อสารองค์กร

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
22 ก.ย. 66 ประกาศ ให้บุคลากรและคณะกรรมการฝึกซ้อมและเตรียมบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 งานสื่อสารองค์กร
12 ก.ย. 66 ประกาศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่ งานสื่อสารองค์กร
01 ก.ย. 66 แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ งานนิติการ
01 ก.ย. 66 แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหาอธิการบดี งานนิติการ
01 ก.ย. 66 แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภาฯ งานนิติการ
30 ส.ค. 66 ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ผงหมึก ตลับผงหมึก) พ.ศ.2565 งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
08 ส.ค. 66 รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ งานการเจ้าหน้าที่
08 ส.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กองการเจ้าหน้าที่
07 ส.ค. 66 ประกาศ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา งานสื่อสารองค์กร
04 ส.ค. 66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
19 พ.ค. 66 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
25 เม.ย. 66 ประกาศ หยุดการเรียนการสอนวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2565 งานสื่อสารองค์กร

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th