มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
17 เม.ย. 62 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๑ งานประชาสัมพันธ์
31 มี.ค. 62 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
31 มี.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
28 มี.ค. 62 ประกาศ เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 งานประชาสัมพันธ์
06 มี.ค. 62 ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
18 ก.พ. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2562 งานประชาสัมพันธ์
11 ม.ค. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 งานประชาสัมพันธ์
02 ม.ค. 62 ประกาศเรื่อง ขอเลื่อนประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ งานประชาสัมพันธ์
02 ม.ค. 62 ประกาศเรื่อง เตรียมการรับสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น งานประชาสัมพันธ์
28 ธ.ค. 61 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ งานประชาสัมพันธ์
18 ธ.ค. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 11/2561 งานประชาสัมพันธ์
16 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศหยุด 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัด งานประชาสัมพันธ์

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
17 เม.ย. 62 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๖๑ งานประชาสัมพันธ์
31 มี.ค. 62 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
31 มี.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
28 มี.ค. 62 ประกาศ เรื่อง การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 งานประชาสัมพันธ์
06 มี.ค. 62 ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
18 ก.พ. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2562 งานประชาสัมพันธ์
11 ม.ค. 62 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 งานประชาสัมพันธ์
02 ม.ค. 62 ประกาศเรื่อง ขอเลื่อนประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ งานประชาสัมพันธ์
02 ม.ค. 62 ประกาศเรื่อง เตรียมการรับสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น งานประชาสัมพันธ์
28 ธ.ค. 61 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ งานประชาสัมพันธ์
18 ธ.ค. 61 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 11/2561 งานประชาสัมพันธ์
16 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศหยุด 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัด งานประชาสัมพันธ์
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040