มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
21 ก.ค. 63 คำสั่งที่ ๑๘๗๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์
20 ก.ค. 63 ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) และแจ้งวันหยุดชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 งานประชาสัมพันธ์
20 ก.ค. 63 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
20 ก.ค. 63 คำสั่ง เรื่อง พักการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์
10 ก.ค. 63 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ 1746/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ งานประชาสัมพันธ์
02 ก.ค. 63 ประกาศ กระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) งานประชาสัมพันธ์
30 มิ.ย. 63 ประกาศ ชะลอการแบ่งช่องทางจราจรประตู ๑ และการทำสติกเกอร์เข้าออกมหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์
26 มิ.ย. 63 ผลการคัดเลือก วิศวกรสังคม 156 อัตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
25 มิ.ย. 63 ประกาศ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ๔) งานประชาสัมพันธ์
25 มิ.ย. 63 ประกาศ ยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) งานประชาสัมพันธ์
17 มิ.ย. 63 ประกาศ รับสมัครงาน 156 อัตรา วิศวกรสังคม สู้ภัยโควิด โครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ระยะที่ 2) งานประชาสัมพันธ์
12 มิ.ย. 63 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVD-19 ระยะที่ 2 ของกระทรวง อว. จำนวน 156 อัตรา งานประชาสัมพันธ์

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
21 ก.ค. 63 คำสั่งที่ ๑๘๗๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์
20 ก.ค. 63 ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) และแจ้งวันหยุดชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 งานประชาสัมพันธ์
20 ก.ค. 63 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
20 ก.ค. 63 คำสั่ง เรื่อง พักการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์
10 ก.ค. 63 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ 1746/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ งานประชาสัมพันธ์
02 ก.ค. 63 ประกาศ กระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) งานประชาสัมพันธ์
30 มิ.ย. 63 ประกาศ ชะลอการแบ่งช่องทางจราจรประตู ๑ และการทำสติกเกอร์เข้าออกมหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์
26 มิ.ย. 63 ผลการคัดเลือก วิศวกรสังคม 156 อัตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานประชาสัมพันธ์
25 มิ.ย. 63 ประกาศ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ๔) งานประชาสัมพันธ์
25 มิ.ย. 63 ประกาศ ยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) งานประชาสัมพันธ์
17 มิ.ย. 63 ประกาศ รับสมัครงาน 156 อัตรา วิศวกรสังคม สู้ภัยโควิด โครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ระยะที่ 2) งานประชาสัมพันธ์
12 มิ.ย. 63 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVD-19 ระยะที่ 2 ของกระทรวง อว. จำนวน 156 อัตรา งานประชาสัมพันธ์

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th