มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
22 ก.ย. 64 ประกาศ แนวปฏิบัติการลดและการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี งานสื่อสารองค์กร
20 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ งานสื่อสารองค์กร
20 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ งานสื่อสารองค์กร
07 ก.ย. 64 ประกาศ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงาน ด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์
27 ส.ค. 64 คำสั่ง ที่ ๑๘๔๘/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี งานสื่อสารองค์กร
23 ส.ค. 64 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์
11 ส.ค. 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564 งานประชาสัมพันธ์
11 ส.ค. 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564 งานประชาสัมพันธ์
30 ก.ค. 64 แนวทางนโยบายการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี งานสื่อสารองค์กร
30 ก.ค. 64 ประกาศ พื้นที่เป้าหมายและชุมชนเป้าหมายของการให้บริการวิชาการของสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานสื่อสารองค์กร
22 ก.ค. 64 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณหน้าอาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564 งานสื่อสารองค์กร
20 ก.ค. 64 คำสั่ง ที่ ๒๒/๒๕๖๔ แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา งานสื่อสารองค์กร

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
22 ก.ย. 64 ประกาศ แนวปฏิบัติการลดและการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี งานสื่อสารองค์กร
20 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ งานสื่อสารองค์กร
20 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ งานสื่อสารองค์กร
07 ก.ย. 64 ประกาศ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงาน ด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์
27 ส.ค. 64 คำสั่ง ที่ ๑๘๔๘/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี งานสื่อสารองค์กร
23 ส.ค. 64 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์
11 ส.ค. 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564 งานประชาสัมพันธ์
11 ส.ค. 64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564 งานประชาสัมพันธ์
30 ก.ค. 64 แนวทางนโยบายการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี งานสื่อสารองค์กร
30 ก.ค. 64 ประกาศ พื้นที่เป้าหมายและชุมชนเป้าหมายของการให้บริการวิชาการของสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานสื่อสารองค์กร
22 ก.ค. 64 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณหน้าอาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564 งานสื่อสารองค์กร
20 ก.ค. 64 คำสั่ง ที่ ๒๒/๒๕๖๔ แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา งานสื่อสารองค์กร

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th