มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
21 ต.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานประชาสัมพันธ์
09 ต.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ งานประชาสัมพันธ์
08 ต.ค. 63 เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2563 งานประชาสัมพันธ์
15 ก.ย. 63 ประกาศ เลื่อนประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ งานประชาสัมพันธ์
15 ก.ย. 63 ประกาศ ขยายสัปดาห์การเรียนการสอน การสอบปลายภาค และกิจกรรมหลังการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 งานประชาสัมพันธ์
15 ก.ย. 63 ประกาศ วันหยุดพิเศษเนื่องในวันสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๓ งานประชาสัมพันธ์
12 ก.ย. 63 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ งานประชาสัมพันธ์
27 ส.ค. 63 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ งานประชาสัมพันธ์
18 ส.ค. 63 ประกาศ แจ้งวันหยุดชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 งานประชาสัมพันธ์
11 ส.ค. 63 ประกาศ การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ร้อยละ 10 กรณีจ่ายเงินเต็มจำนวน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 และ 1/2563 งานประชาสัมพันธ์
21 ก.ค. 63 คำสั่งที่ ๑๘๗๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์
20 ก.ค. 63 ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) และแจ้งวันหยุดชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 งานประชาสัมพันธ์

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
21 ต.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานประชาสัมพันธ์
09 ต.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ งานประชาสัมพันธ์
08 ต.ค. 63 เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2563 งานประชาสัมพันธ์
15 ก.ย. 63 ประกาศ เลื่อนประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ งานประชาสัมพันธ์
15 ก.ย. 63 ประกาศ ขยายสัปดาห์การเรียนการสอน การสอบปลายภาค และกิจกรรมหลังการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2563 งานประชาสัมพันธ์
15 ก.ย. 63 ประกาศ วันหยุดพิเศษเนื่องในวันสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๓ งานประชาสัมพันธ์
12 ก.ย. 63 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ งานประชาสัมพันธ์
27 ส.ค. 63 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ งานประชาสัมพันธ์
18 ส.ค. 63 ประกาศ แจ้งวันหยุดชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 งานประชาสัมพันธ์
11 ส.ค. 63 ประกาศ การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ร้อยละ 10 กรณีจ่ายเงินเต็มจำนวน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 และ 1/2563 งานประชาสัมพันธ์
21 ก.ค. 63 คำสั่งที่ ๑๘๗๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์
20 ก.ค. 63 ประกาศ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) และแจ้งวันหยุดชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 งานประชาสัมพันธ์

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th