มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
11 มิ.ย. 64 ม.ราชภัฏนครฯ ขยายเวลา Work From Home ของบุคลากร จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 งานสื่อสารองค์กร
19 พ.ค. 64 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ งานสื่อสารองค์กร
14 พ.ค. 64 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานสื่อสารองค์กร
13 พ.ค. 64 แนวทางและมาตรการดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12) งานสื่อสารองค์กร
12 พ.ค. 64 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานสื่อสารองค์กร
05 พ.ค. 64 แนวทางและมาตรการดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) การขยายการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจโดยใช้มาตรการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work From Home) ของบุคลากร จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 งานสื่อสารองค์กร
26 เม.ย. 64 ประกาศ การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานสื่อสารองค์กร
23 เม.ย. 64 ประกาศ แก้ไขประกาศให้คู่สัญญาดำเนินการขอคืนหลักประกันสัญญา งานสื่อสารองค์กร
23 เม.ย. 64 ประกาศ การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ งานสื่อสารองค์กร
19 เม.ย. 64 ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดสอบปลายภาค และกิจกรรมหลังการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 งานสื่อสารองค์กร
16 เม.ย. 64 ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) งานประชาสัมพันธ์
09 เม.ย. 64 ประกาศ แนวทางและมาตรการดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) งานประชาสัมพันธ์

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
11 มิ.ย. 64 ม.ราชภัฏนครฯ ขยายเวลา Work From Home ของบุคลากร จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 งานสื่อสารองค์กร
19 พ.ค. 64 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ งานสื่อสารองค์กร
14 พ.ค. 64 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ ๑๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานสื่อสารองค์กร
13 พ.ค. 64 แนวทางและมาตรการดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12) งานสื่อสารองค์กร
12 พ.ค. 64 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานสื่อสารองค์กร
05 พ.ค. 64 แนวทางและมาตรการดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) การขยายการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจโดยใช้มาตรการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work From Home) ของบุคลากร จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 งานสื่อสารองค์กร
26 เม.ย. 64 ประกาศ การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานสื่อสารองค์กร
23 เม.ย. 64 ประกาศ แก้ไขประกาศให้คู่สัญญาดำเนินการขอคืนหลักประกันสัญญา งานสื่อสารองค์กร
23 เม.ย. 64 ประกาศ การรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ งานสื่อสารองค์กร
19 เม.ย. 64 ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดสอบปลายภาค และกิจกรรมหลังการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 งานสื่อสารองค์กร
16 เม.ย. 64 ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) งานประชาสัมพันธ์
09 เม.ย. 64 ประกาศ แนวทางและมาตรการดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) งานประชาสัมพันธ์

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th