มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร ( Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เยียวยาผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโรคโควิด 19 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ การให้ใช้บ้านพักรับรองของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเป็นสวัสดิการที่พักแก่บุคลากร โดยมีค่าธรรมเนียม งานสื่อสารองค์กร
16 มิ.ย. 65 ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 และการดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานสื่อสารองค์กร
12 พ.ค. 65 ประกาศ รายชื่อบริษัทผู้ทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 งานสื่อสารองค์กร
09 พ.ค. 65 ประกาศ ขยายเวลาการประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2565 งานสื่อสารองค์กร
22 เม.ย. 65 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานสื่อสารองค์กร
20 เม.ย. 65 ประกาศ มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ งานสื่อสารองค์กร
09 มี.ค. 65 ประกาศ ผลการยื่นข้อเสนอการให้ใช้พื้นที่อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชกัฏนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโรงแรม (ครั้งที่ ๒) งานสื่อสารองค์กร
28 ม.ค. 65 ประกาศ การให้ใช้พื้นที่อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโรงแรม (ครั้งที่ 2) งานสื่อสารองค์กร
26 ม.ค. 65 ขอเชิญคณาจารย์สมัครและเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ งานสื่อสารองค์กร

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร ( Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เยียวยาผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโรคโควิด 19 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ การให้ใช้บ้านพักรับรองของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเป็นสวัสดิการที่พักแก่บุคลากร โดยมีค่าธรรมเนียม งานสื่อสารองค์กร
16 มิ.ย. 65 ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2565 และการดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานสื่อสารองค์กร
12 พ.ค. 65 ประกาศ รายชื่อบริษัทผู้ทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 งานสื่อสารองค์กร
09 พ.ค. 65 ประกาศ ขยายเวลาการประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2565 งานสื่อสารองค์กร
22 เม.ย. 65 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย งานสื่อสารองค์กร
20 เม.ย. 65 ประกาศ มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ งานสื่อสารองค์กร
09 มี.ค. 65 ประกาศ ผลการยื่นข้อเสนอการให้ใช้พื้นที่อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชกัฏนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโรงแรม (ครั้งที่ ๒) งานสื่อสารองค์กร
28 ม.ค. 65 ประกาศ การให้ใช้พื้นที่อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (บศอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโรงแรม (ครั้งที่ 2) งานสื่อสารองค์กร
26 ม.ค. 65 ขอเชิญคณาจารย์สมัครและเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ งานสื่อสารองค์กร

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]