มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
14 ก.พ. 67 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการพร้อมรื้อถอน จำนวน 6 หลัง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
29 ม.ค. 67 เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการเรียนการสอน ( ปฏิทินวิชาการ) งานประชาสัมพันธ์
13 ม.ค. 67 ประกาศ การจัดการกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๗ กองพัฒนานักศึกษา
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอน วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 และให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกิจกรรมวันครู ๒๕๖๗ คณะครุศาสตร์
17 ธ.ค. 66 ประกาศ กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การดำเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลผู้มีคุณสมบัติควรแก่การได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 งานสื่อสารองค์กร
30 ต.ค. 66 ประกาศรายชื่อบริษัทผู้ทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 งานสื่อสารองค์กร
25 ต.ค. 66 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล งานการเจ้าหน้าที่
22 ก.ย. 66 ประกาศ ให้บุคลากรและคณะกรรมการฝึกซ้อมและเตรียมบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 งานสื่อสารองค์กร
12 ก.ย. 66 ประกาศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่ งานสื่อสารองค์กร

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
14 ก.พ. 67 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการพร้อมรื้อถอน จำนวน 6 หลัง งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
29 ม.ค. 67 เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการเรียนการสอน ( ปฏิทินวิชาการ) งานประชาสัมพันธ์
13 ม.ค. 67 ประกาศ การจัดการกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๗ กองพัฒนานักศึกษา
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอน วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 และให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 และให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกิจกรรมวันครู ๒๕๖๗ คณะครุศาสตร์
17 ธ.ค. 66 ประกาศ กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การดำเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลผู้มีคุณสมบัติควรแก่การได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 งานสื่อสารองค์กร
30 ต.ค. 66 ประกาศรายชื่อบริษัทผู้ทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 งานสื่อสารองค์กร
25 ต.ค. 66 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล งานการเจ้าหน้าที่
22 ก.ย. 66 ประกาศ ให้บุคลากรและคณะกรรมการฝึกซ้อมและเตรียมบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 งานสื่อสารองค์กร
12 ก.ย. 66 ประกาศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่ งานสื่อสารองค์กร

นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th