มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกิจกรรมวันครู ๒๕๖๗ คณะครุศาสตร์
17 ธ.ค. 66 ประกาศ กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การดำเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลผู้มีคุณสมบัติควรแก่การได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 งานสื่อสารองค์กร
30 ต.ค. 66 ประกาศรายชื่อบริษัทผู้ทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 งานสื่อสารองค์กร
25 ต.ค. 66 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล งานการเจ้าหน้าที่
22 ก.ย. 66 ประกาศ ให้บุคลากรและคณะกรรมการฝึกซ้อมและเตรียมบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 งานสื่อสารองค์กร
12 ก.ย. 66 ประกาศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่ งานสื่อสารองค์กร
01 ก.ย. 66 แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ งานนิติการ
01 ก.ย. 66 แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหาอธิการบดี งานนิติการ
01 ก.ย. 66 แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภาฯ งานนิติการ
30 ส.ค. 66 ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ผงหมึก ตลับผงหมึก) พ.ศ.2565 งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
08 ส.ค. 66 รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ งานการเจ้าหน้าที่
08 ส.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กองการเจ้าหน้าที่

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
11 ม.ค. 67 ประกาศ งดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกิจกรรมวันครู ๒๕๖๗ คณะครุศาสตร์
17 ธ.ค. 66 ประกาศ กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การดำเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคลผู้มีคุณสมบัติควรแก่การได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 งานสื่อสารองค์กร
30 ต.ค. 66 ประกาศรายชื่อบริษัทผู้ทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 งานสื่อสารองค์กร
25 ต.ค. 66 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล งานการเจ้าหน้าที่
22 ก.ย. 66 ประกาศ ให้บุคลากรและคณะกรรมการฝึกซ้อมและเตรียมบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 งานสื่อสารองค์กร
12 ก.ย. 66 ประกาศ ให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เนื่องในกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษายุคใหม่ งานสื่อสารองค์กร
01 ก.ย. 66 แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิ งานนิติการ
01 ก.ย. 66 แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับฯว่าด้วยคุณสมบัติและการสรรหาอธิการบดี งานนิติการ
01 ก.ย. 66 แบบฟอร์มประชาพิจารณ์ (ร่าง)ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภาฯ งานนิติการ
30 ส.ค. 66 ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ผงหมึก ตลับผงหมึก) พ.ศ.2565 งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
08 ส.ค. 66 รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ งานการเจ้าหน้าที่
08 ส.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ กองการเจ้าหน้าที่
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th