มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
07 ส.ค. 66 ประกาศ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา งานสื่อสารองค์กร
04 ส.ค. 66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
19 พ.ค. 66 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
25 เม.ย. 66 ประกาศ หยุดการเรียนการสอนวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2565 งานสื่อสารองค์กร
19 เม.ย. 66 เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
09 เม.ย. 66 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช งานนิติการ
07 เม.ย. 66 ประกาศ ผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่
29 มี.ค. 66 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่
15 มี.ค. 66 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่
20 ก.พ. 66 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง 2566 (Student Union) ครั้งที่ 1-2566 ส่วนบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
20 ก.พ. 66 ประกาศ การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่
13 ก.พ. 66 ประกาศ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
07 ส.ค. 66 ประกาศ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา งานสื่อสารองค์กร
04 ส.ค. 66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
19 พ.ค. 66 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
25 เม.ย. 66 ประกาศ หยุดการเรียนการสอนวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2565 งานสื่อสารองค์กร
19 เม.ย. 66 เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
09 เม.ย. 66 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช งานนิติการ
07 เม.ย. 66 ประกาศ ผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่
29 มี.ค. 66 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่
15 มี.ค. 66 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่
20 ก.พ. 66 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง 2566 (Student Union) ครั้งที่ 1-2566 ส่วนบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
20 ก.พ. 66 ประกาศ การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่
13 ก.พ. 66 ประกาศ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th