มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
13 ก.พ. 66 ประกาศ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
06 ก.พ. 66 ประกาศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนเนื่องในวันราชภัฏวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 งานสื่อสารองค์กร
10 ม.ค. 66 ประกาศ เจตจำนงสุจริตการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานสื่อสารองค์กร
09 ม.ค. 66 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566 ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
02 พ.ย. 65 ประกาศ รายชื่อบริษัทผู้ทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 งานสื่อสารองค์กร
25 ต.ค. 65 ประกาศ ให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้วันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ งานสื่อสารองค์กร
16 ต.ค. 65 ประกาศ ข้อปฏิบัติของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ งานสื่อสารองค์กร
15 ก.ย. 65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านกาแฟและอาหารว่าง หลังอาคารครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565 งานประชาสัมพันธ์
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร ( Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เยียวยาผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโรคโควิด 19 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ การให้ใช้บ้านพักรับรองของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเป็นสวัสดิการที่พักแก่บุคลากร โดยมีค่าธรรมเนียม งานสื่อสารองค์กร

ประกาศทั่วไปวันที่ เรื่อง หน่วยงาน
13 ก.พ. 66 ประกาศ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
06 ก.พ. 66 ประกาศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนเนื่องในวันราชภัฏวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 งานสื่อสารองค์กร
10 ม.ค. 66 ประกาศ เจตจำนงสุจริตการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช งานสื่อสารองค์กร
09 ม.ค. 66 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566 ส่วนงานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
02 พ.ย. 65 ประกาศ รายชื่อบริษัทผู้ทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 งานสื่อสารองค์กร
25 ต.ค. 65 ประกาศ ให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้วันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ งานสื่อสารองค์กร
16 ต.ค. 65 ประกาศ ข้อปฏิบัติของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ งานสื่อสารองค์กร
15 ก.ย. 65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านกาแฟและอาหารว่าง หลังอาคารครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565 งานประชาสัมพันธ์
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและอาหารว่างภายในศูนย์อาหาร ( Food Park) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ เยียวยาผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือโรคโควิด 19 งานสื่อสารองค์กร
30 มิ.ย. 65 ประกาศ การให้ใช้บ้านพักรับรองของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเป็นสวัสดิการที่พักแก่บุคลากร โดยมีค่าธรรมเนียม งานสื่อสารองค์กร
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th