มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ราชภัฏนครฯ MOU การเรียนการสอนและการวิจัยกับ บ.สุราษฎร์ปิยะ นิสันนครศรีธรรมราช
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกันระหว่าง บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์นิสสันให้กับให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สนับสนุนการวิจัยให้กับหน่วยวิจัยเทคโนโลยียานยนต์อัจริยะ สนับสนุนโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บุคลากรของบริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด และสนับสนุนพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นผู้ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือดังกล่าว ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนิสสัน บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด สาขานครศรีธรรมราช

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการลงนามครั้งนี้ทำให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รูปแบบและวิธีการผลิตพัฒนานักศึกษาให้รองรับกับ New S-Curve โดยใช้สถานการณ์จริงจริงจากสถานประกอบการและชุมชน "ปรับโรงงาน เป็นมหาวิทยาลัย" มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการทำงานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาสมรรถนะให้เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน พัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ โดยคำนึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ และบริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสถานประกอบการต้นแบบในการสร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต บนพื้นฐานของสถานประกอบการและสังคม (Social Demand)


คำสำคัญ

mouคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิจัย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th