มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมสืบสานศิลปะการแทงหยวก
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมสืบสานศิลปะการแทงหยวก ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด โดย ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการแทงหยวกเป็นลวดลายต่างๆ และนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในอนาคต เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมสมานฉันท์ระหว่างครูอาจารย์ บุคลากร นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนทั่วไป อันจะส่งผลไปสู่การร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์งานสำคัญของจังหวัด และสังคมส่วนรวมให้สอดรับกับทศวรรษสืบสานวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาในโอกาสต่อไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ลอยกระทง

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, วิทยาลัยศิลปะและวัฒนาธรรม


คำสำคัญ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th