มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ราชภัฏนครฯ จัดประชุมสัมมนาครูแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาครูแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กิจกรรมช่วงเช้าประกอบไปด้วยการพบปะครูแนะแนวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งดูแลเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นการพาชมพื้นที่การเรียนการสอนของแต่ละคณะและสาขาวิชา เริ่มต้นที่ห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 30 ประกอบไปด้วย หน่วยวิจัยนวัตกรรมอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นฐาน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการเครื่องมือทางฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการทางสถิติ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และห้องปฏิบัติการด้านเกษตรศาสตร์ ลำดับต่อมาเป็นห้องปฏิบัติการของคณะครุศาสตร์ อาคาร 12 ประกอบไปด้วยศูนย์สะเต็มศึกษา และห้องเรียนอัจฉริยะ

ช่วงเที่ยงพักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ และรับชมการแสดงจากสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง การแสดงโชว์บาร์เทนเดอร์จากนักศึกษาสาขาิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และกจาแสดงดนตรีสากลจากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

ช่วงบ่ายครูแนะแนวเข้าชมห้องปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วย ศาลจำลอง อาคาร 3 ห้องแล็บศูนย์ภาษา อาคาร 3 ห้องปฏิบัติการดนตรี อาคาร 7 และห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการแสดง อาคาร 7 ต่อมาเป็นห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ชมหุ่นยนต์แกะสลัก หุ่นยนต์เชื่อม หุ่นยนต์ขนถ่ายสิ่งของ รถประหยัดพลังงาน และนิทรรศการผลงานนักศึกษาแต่ละหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อมาเป็นห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 20 ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/nstru.pr/photos/?tab=album&album_id=1984886561554663


คำสำคัญ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแนะแนวแนะแนวการศึกษาต่อครูแนะแนว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040