มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

น.ศ. และคณาจารย์สาขาวิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล Excellent Poster Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ The 12th International Conference on Multi-Functional Materials and Applications ณ Inha University ประเทศเกาหลี
นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล Excellent Poster Award จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติ Th 12th International Conference on Multi-Functional Materials and Applications ณ Inha University เมือง Inchoen ประเทศเกาหลี จากงานวิจัยดรื่อง " Method Development for Highly Selective Detection of Pb(II) and Cd(II) Using Square Wave Anodic Stripping Voltammetry" นักศึกษาผู้ร่วมนำเสนอผลงาน น.ส.ครองสิริ กำลังเกื้อ น.ส.ปาริชาติ สุขเกษม น.ส.สุนิษา เพ็ชหอม น.ส.เกตุธิดา ก๋งเม่ง. น.ส.มณฑกานต์ ช่างเรือทำ น.ส.ขวัญพิมล สงพุ่ม และ น.ส.วรรณิศา ชัยฤทธิ์ โดยมี ผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา ดร.รุ่งนภา พิมเสน ผศ.ปวีณา ปรวัฒน์กุล ดร.อานันท์นิตย์ คุ่ยยกสุย อ.นงเยาว์ เทพยา อ.แน่งน้อย แสงเสน่ห์ ดร.สุมาลี เลี่ยมทอง และคุณณิชาภา รัตนโกมล ผู้ดูแลให้คำปรึกษา

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : ผศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา 


คำสำคัญ

excellent poster award12th international conference on multi-functional materials and applicationsinha university


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040