มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ “นักคิด นักปฎิบัติ มีจิตสาธารณะ”
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ “นักคิด นักปฎิบัติ มีจิตสาธารณะ” ซึ่งสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดเอกลักษณ์ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นไว้ว่า “มีภาวะผู้นำ สัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่น” ผ่านกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ส่งเสริมนักคิดเรื่องบทบาทการเป็นนักศึกษาจากคณาจารย์ในสาขาวิชาเรื่องบทบาททหารกับการเมือง โดย วิทยากรจากกองทัพภาคที่ 4 และบรรยายเรื่องบทบาทนักศึกษากับการเลือกตั้ง โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช และกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อฝึกให้นักศึกษาเป็นนักปฎิบัติ ได้แก่ ฐานบุคลิกภาพ, ฐานภาวะความเป็นผู้นำ, ฐานจิตสาธารณะ, ฐานความฝันของฉันเพื่ออนาคตของสาขา, ฐานข้อมูลพื้นฐานที่ต้องรู้และ ฐานรวมพลังสร้างความรักความสามัคคี โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นนักคิด นักปฎิบัติ และมีจิตสาธารณะ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและสานสัมพันธ์น้องพี่และเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีจำนวนคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 430 คน ณ หอประชุมโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักคิด นักปฎิบัติ มีจิตสาธารณะ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th