มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2560
ม.ราชภัฏนครฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ผ่านระบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีกำหนดการดำเนินงานการรับสมัครดังต่อไปนี้
วิธีการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
1. รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://esmart.nstru.ac.th/admis_nstru/ ระหว่างวันที่ 17 เมษายน–19 พฤษภาคม 2560 โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงในใบสมัคร ซึ่งสามารถเลือกสมัครได้ 3 สาขาวิชา
2. พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร และแบบฟอร์มการชำระเงิน
3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท โดยชำระผ่านธนาคารกรุงไทย (ค่าธรรมเนียม 10) หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
4. ผู้สมัครต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครไว้ตรวจสอบจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
5. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 1. ใบสมัครซึ่งพิมพ์จากระบบที่สมัครทางอินเทอร์เน็ต และติดรูปถ่ายเรียนร้อยแล้ว 2. สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า และเมื่อผ่านข้อเขียนให้นำเอกสารตามข้อ 1 – 2 ยื่นต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560
การคัดเลือก
1. สอบวัดความรู้พื้นฐานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น. (ผู้สมัครสอบทุกคนต้องเข้าสอบความรู้พื้นฐาน) ห้องสอบให้ตรวจสอบจากประกาศที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 หรืออินเทอร์เน็ต http://esmart.nstru.ac.th/admis_nstru/  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
2. สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องสอบให้ตรวจสอบจากประกาศที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและงานทะเบียน (http://esmart.nstru.ac.th/admis_nstru/ ) ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560
3. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 หรืออินเทอร์เน็ต (http://www.nstru..ac.th)
การรายงานตัว
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)


คำสำคัญ

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]