มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม การสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th