มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจคุณธรรมและ ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ  เมื่อวันที่  19  มิถุนายน 2560  ณ  หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ โดยได้รับเกียรติ จาก คุณอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  มาเป็นวิทยากรบรรยาย  

 

 

รศ.วิมล ดำศรี  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญเรื่อง คุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐตลอดมา โดยในตลอดระยะเวลา 5 ปี คือตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ  นโยบายเรื่องการพัฒนางานที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  และพนักงานราชการ   นโยบายสนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริตและปฏิเสธการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบแก่นักศึกษา   มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  และยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ    ซึ่งจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลให้สำนักงาน ป.ป.ช. และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือตามวัตถุประสงค์อย่างหลากหลาย และต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน 

ในส่วนของกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐที่จัดนี้   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต่างเห็นพ้องกันว่ามีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่ง  จึงส่งเสริมให้บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนได้รับความรู้เป็นอย่างมากในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

 


คำสำคัญ

itaนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th