มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1 “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการการประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย” ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องอรพินธ์  โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในเวลา 09.30 น. ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ  จากนั้นมีการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และในช่วงบ่ายมีการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมจากทั้ง 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวม 13 ผลงานวิจัย ทั้งนี้ในพิธีปิดโครงการมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัย โดยประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 13 รางวัล

 โครงการการประชุมวิชาการเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในครั้งนี้ ได้เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความสำคัญของผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์อันเกิดจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ โดยถือเป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อที่ประชุมวิชาการและเป็นการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน นำไปสู่การสร้างเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ไปสู่เวทีระดับชาติและตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง

 

 


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th