มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online) วันแรก
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเชื่อมโยงระบบสาระสนเทศการรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online)” ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 1939 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 19) ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ (8 พ.ย. 2562) เป็นการบันทึกและทบทวนความถูกต้องของข้อมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา วิทยากรโดย ผศ.แสงจันทร์ เรืองอ่อน อาจารย์ประจำสาขาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คำสำคัญ

che curriculum onlineการเชื่อมโยงระบบสาระสนเทศการรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th