มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันแรก)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ตรวจประเมิน ได้แก่ รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ประธานกรรมการรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ รศ. ประดิษฐ์ มีสุข กรรมการรับผิดชอบด้านการผลิตบัณฑิต รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ กรรมการรับผิดชอบด้านการวิจัย ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล กรรมการรับผิดชอบด้านการบริการวิชาการ, ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา กรรมการและเลขานุการรับผิดชอบประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ผศ.ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ ผู้ช่วยเลขานุการ ผศ.ดร.วิชิต สุขทร ผู้ช่วยเลขานุการ โดยในวันนี้ (20 พ.ย. 62) เวลา 09.00 น. เป็นการรับฟังการชี้แจงจากคณะกรรมการ ต่อมาเวลา 10.00น. คณะครุศาสตร์ และผู้แทนทั้ง 3 ให้สัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการ เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ และผู้แทนทั้ง 3 ให้สัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการ เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้แทนทั้ง 3 ให้สัมภาษณ์ และปิดท้ายด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ในเวลา 14.00 น. สำหรับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและผู้แทนทั้ง 3 ที่มาให้สัมภาษณ์ เวลา 10.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้แทนทั้ง 3 ที่มาให้สัมภาษณ์ เวลา 11.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 13.00 น. สำนักงานอธิการบดี เวลา14 00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเวลา 15.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันสุดท้าย 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม เวลา 10.00 น. อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เวลา 13.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ และเวลา 14.00 น. คณะกรรมการนำเสนอผลการประเมินภาพรวมด้วยวาจา


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th