มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ มรภ.นศ. จัดอบรมปฏิบัติการสร้างครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาการสอนเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการสอน : การอบรมปฏิบัติการสร้างครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ให้แก่คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งการอบรมครั้งนี้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ผศ.และดร.ชาริณี ตรีวรัญญู เป็นวิทยากรอบรมตลอดทั้งสองวัน
การอบรมในครั้งนี้จัดโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์เพื่อให้คณาจารย์มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฐานสมรรถนะ หลักสูตร 4 ปี ได้พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปพัฒนาการสอน เพื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานที่กำหนด มีความรู้ความสามารถเป็นที่สนใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th