มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครฯ จัดกิจกรรมกีฬาสีแห่งมิตรภาพและสร้างความสามัคคี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมกีฬาสีโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา โดยการแข่งขันกีฬาแห่งมิตรภาพและสร้างความสามัคคี พ.ศ.2562 ด้วยกีฬาฟุตซอล วอลเลย์บอล แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน ถือเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมกันพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เสริมสร้างมิตรภาพความสามัคคี และเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตกิจกรรมนี้ นอกจากความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ทุกสาขาเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา น้อมนำมาเป็นหลักปรัชญาในการดำรงชีวิต สอดคล้องกับพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ซึ่งท่านต้องการสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ 4 ด้าน คือ 1.มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3.มีงานทำ มีอาชีพ และ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ทำให้เยาวชนเป็นหลักในการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สืบไป

ขอขอบคุณ
ข่าวจาก อ.สุพัฒน์ บุตรดี
ภาพจาก อ.สุพัฒน์ บุตรดี และ อ.ชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐาน
คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th